Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Каварна, 14.10.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и пети септември, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 241 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК, трансформирано на основание чл. 321, ал. 5 от ГПК, с определение380/31.07.2019 г.

************************************************************   

**************************************************************

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, СЪДЪТ

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на 18.05.2015 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при община гр. Варна, граждански брак между Д.Х.Г.,  ЕГН: ********** *** и С.С.Г.,  ЕГН: **********,***, за който е съставен акт за граждански брак № ***г. изд. от Община гр. Варна.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение.

ОБЯВЯВА,  че  двамата съпрузи желаят да прекратят брака си с развод, без съда да издирва мотивите за прекратяването и без да се произнася  по въпроса за вината.

ПОСТАНОВЯВА,  че  след прекратяването на брака,  упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете – М.Д. Г., ЕГН:********** ще се упражняват съвместно от родителите Д.Х.Г. и С.С.Г., както следва:

- всяка седмица от месеца за дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък, с преспиване, родителските права върху детето – М.Д. Г., ЕГН:********** ще се упражняват от майката  С.С.Г.. В този период местоживеенето на детето М.Д. Г., ЕГН:********** ще бъде при майката  С.С.Г.;

- през останалото време от седмицата – събота и неделя, родителските права върху детето – М.Д. Г., ЕГН: ********** ще се упражняват от бащата Д.Х.Г.. В този период местоживеенето на детето М.Д. Г. ЕГН: ********** ще бъде при бащата  Д.Х.Г.;

- родителите ще се редуват и ще взимат при себе си детето на официалните празници, като под „празници" се разбират официалните почивни дни, определени с акт на МС и ваканции, както следва: родителите ще редуват помежду си Коледните и Новогодишните празници, като по време на Коледните празници на всяка четна календарна година детето М.Д. Г. ЕГН:********** ще бъде при майката С.С.Г., а на Новогодишните празници при баща си Д.Х.Г. и обратно - всяка нечетна календарна година по време на Коледните празници детето М.Д. Г. ЕГН: ********** ще бъде при баща си Д.Х.Г., а на Новогодишните празници при майка си  С.С.Г.;

- през лятната ваканция, детето М.Д. Г. ЕГН: ********** ще бъде един месец при майка си С.С.Г., през време несъвпадащо с отпуска на бащата и един месец при бащата през време несъвпадащо с отпуска на майката, уточнено съвместно от двамата родители.

Страните декларират, че ако по обективни причини са възпрепятствани да спазят така уговорения режим, то по общо тяхно съгласие дните, през които съответният родител е бил възпрепятстван да вземе детето, ще може да стори това в други дни, уточнени съвместно между двамата родители.

ПОСТАНОВЯВА,  че във връзка с уговореното съвместно упражняване на родителските права по отношение на детето М.Д. Г. ЕГН: **********, дължимата издръжка се поделя между родителите както следва:

- всеки родител се задължава да осигури задоволяването на всички необходими потребности на детето през времето, в което упражнява родителските права и детето е при него, както и да поема цялата издръжка за този период;

- бащата Д.Х.Г. се задължава да заплаща на детето си М.Д. Г. ЕГН: **********, ежемесечна издръжка в размер на 300 лева (триста лева) месечно, чрез неговата майка, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпване на законова причина за нейното прекратяване или изменение.

ОБЯВЯВА,  че страните декларират, че жилище, което да е със статут на семейно не ползват.

ОБЯВЯВА,  че страните нямат претенции за издръжка по между си.

ОБЯВЯВА, че по  време на брака страните не са придобили недвижими имоти, които да са обект на съпружеска имуществена общност и предмет на настоящото споразумение. Останалото движимо имущество, придобито по време на брака и представляващо обикновена покъщнина е разделено и страните заявяват, че нямат и няма да имат и в бъдеще каквито и да са претенции един към друг по отношение на него.

ПОСТАНОВЯВА, че всички задължения поети по време на брака ще бъдат погасявани, така както са поети от всеки от съпрузите.

ОБЯВЯВА,  че към настоящия момент страните нямат влогове и нямат претенции за суми по тях.

ОБЯВЯВА, че разноските по бракоразводното производство ще се поемат от съпрузите, така, както са направени от всеки един от тях.

ОБЯВЯВА, че при така описаното споразумение страните заявяват, че уреждат напълно всички отношения по между си, включително и имуществените такива, напълно са удовлетворени и нямат никакви претенции един към друг.

ОСЪЖДА Д.Х.Г.,  ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на районен съд Каварна сумата от 216.00 лв. (двеста и шестнадесет лева), представляваща  държавна такса върху определения размер издръжка.

          ОСЪЖДА С.С.Г. ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на районен съд Каварна сумата от 15.00 лв. (петнадесет лева), представляваща  държавна такса по допускане на развода.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………