Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№96

гр.Каварна 21.11.2016г.

В     И  М  Е  Т  О      Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

       Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

разгледа докладваното от съдията Гр.д.№ 244/2016год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по подадена искова молба от „Б.“ ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.София улица „***“ № 52 представлявано от управителя В.А.П. срещу М.Н.А. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********,*** и П.С.А. с ЕГН ********** и О.Т.А. с ЕГН **********,***.С исковата молба ищеца е предявил срещу ответниците обективно съединени искове с правно основание чл.108 от ЗС и чл.109 от ЗС.

         Ищцовото дружество твърди, че е собственик на недвижим имот, придобит чрез покупко-продажба от РПК „Съгласие” гр. Каварна, за което е съставен нотариален акт за покупко-продажба № 167, т. I, д. ***г. на КРС. Твърдят, че имота представлява дворно място с площ от 2440 кв.м., ведно с двуетажна масивна сграда с изба, представляваща хотел-ресторант, находящ се в с. Б., общ. Каварна, урегулирано в парцел II, кв. 46 по регулационния план на с. Б., одобрен със Заповед № 623/1973г. на Община Каварна. След влизане на КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-7/19.02.2008г. на ИД на АГКК в сила имота представлява ПИ с идентификатор ***.1005. Съгласно представената скица в същата е записано, че номера на имота по предходен план е ***, кв.46, парцел II, както е записано и в акта за собственост. Ищецът твърди, че ответниците са собственици на имот с идентификатор ***.549, съгласно нот.акт № 82, т. I, рег. 429, д.***г. и  нот. акт № 84, т. I, рег. 431, д. ***г. и са съседи на ищците от юг. Твърдят, че в югоизточната част на техния имот ответниците са построили масивна ограда, че дори с просто око се вижда навлизане и оширяване на техния имот в посока на имота на ищците от около 80 кв.м., което не е съществувало към 1995-1997г. при закупуването на имота. Твърдят, че това се вижда от извадка от действащия тогава и отменен регулационен и кадастрален план на с. Б. от 1973г. Твърдят, че тази масивна ограда е незаконно построена преди около година и половина, когато управителя на дружеството е бил в чужбина. Не е искано разрешение и не е спазена процедурата по строителството на тази ограда. Молят съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответниците, че ищците са собственици на имот с идентификатор ***.1005, целият с площ 2440 кв.м., като бъдат осъдени ответниците да предадат владението върху частта от имот от около 80 кв.м., заета неоснователно. Молят ответниците да бъдат осъдени да премахнат за собствена сметка незаконно построената в имота на ищците ограда. Представят доказателства и правят доказателствени искания.

Ответниците М.Н.А. и В.И.И. в писмения си отговор считат  предявеният иск за  неоснователен и недопустим. Твърдят, че тази масивна ограда е съществувала и е отразена в плана от 1973г. Твърдят също, че от 1964г. имота е владян по този начин от техните праводадатели и границите никога не са променяни. В условията на евентуалност твърдят, че тази част от 80 кв.м. се е  владяла непрекъснато и необезпокоявано и е придобита по давност от ответниците, като към тяхното владение е присъединено владението на техните праводадатели в периода от 1964г. до настоящия момент. Не представят доказателства. Правят доказателствени искания.

Ответниците П.С.А. и О.Т.А. не са подали писмен отговор в срока по чл.131 ГПК.

Делото след като веднъж е било поставено на разглеждане и са постановени решения на Районен съд гр.Каварна  по гр.дело № 717/2013г. респ.в.гр.д.№ 697/2014г. на Окръжен съд гр.Добрич,с Решение № 133 от 01.06.2016г. по гр.дело № 2346 /2015г. на първо гр.отделение на ВКС са отменени така сочените решения на КРС и ДОС като делото е върнато на Районен съд гр.Каварна със задължителни указания,съда да квалифицира правилно предмета на спора и въз основа на събраните доказателства или допълнително представени такива да постанови решение в смисъла на указанията дадени с ТР № 8/2014г. на ОСГК на ВКС.Обусловено,сочи ВКС,от изхода на спора относно вярната имотна граница и от иска по чл.108 от ЗС е и произнасянето и по иска по чл.109 от ЗС,поради което и в тази част делото следва да се върне за ново разглеждане.

След като делото е върнато за ново разглеждане са събрани нови дозателства-нова СТЕ и разпит на свидетел.

От всички събрани в хода на съдебното дирене доказателства,както  при първоначалното му разглеждане,така и по настоящото дело се установява следната фактическа обстановка:

Видно от представените доказателства „Б.“ ЕООД се легитимира като собственик на основание нотариален акт за покупко-продажба № 167, т. I, д. ***г. на КРС. Площта на имота при закупуването му е 2440 кв.м..Той е придобит при действието на кадастралния регулационен план от 1973г.

Съгласно приетата и изслушана първа съдебно-техническа експертиза по воденото дело № 717/2013г. е установено,че първия кадастрален и регулационен план на с.Б. е одобрен със заповед № 51/03.01.1948г.Вторият план на с.Б.,общ.Каварна е от 1973г.По този план имота на дружеството е идентичен с парцел II-ресторант в квартал 46.Имотът на ответниците по този план е идентичен с парцел *** в квартал 46.Между двата имота,видно от заключението на вещото лице няма заснета и нанесена имотна граница.

Със Заповед № 179 от 05.06.1998г. е одобрена допуснатата промяна на дворищната регулация в кв.46 по плана на с.Б.,засягаща парцел II и парцел XIX на основание чл.32 ал.1 т.2 и 4 от ЗТСУ,като се променя регулационната линия между парцелите.Тази промяна на регулационната линия не засяга дворищната регурлация между процесните имоти.

Със Заповед № 2071/27.11.2001г. е одобрен нов кадастрален план,изработен по програма „ФАР“.Границата между имот с пл.сн.№549 и имота на ищцовото дружество е напълно идентичен с границата между ПИ с идентификатор ***.549 и имот с идентификатор ***.1005 по КК.Действуващият към момента ПУП-ПУР е одобрен с решение № 87 по протокол № 49/28.03.2007г. на Общински съвет гр.Каварна.

На място между двата имота-този на ищцовото дружество и на ответниците има изградена масивна каменна ограда.За изградена на същата, видно от заключението на вещото лице,няма издадено строително разрешение.

Съгласно втората изслушана експертиза имота на ищцовото дружество е нанесен със Заповед КД-14-08-409 от 10.04.2012г. на Началник СГКК гр.Добрич. С извършената промяна е нанесен УПИ II в кв.46 по ЧИРП,одобрен със заповед № 179 от 05.06.1998г.,като границата между новообразувания ПИ ***.1005 и ПИ ***.549 се запазва.

Видно от приложената към заключението скица № 4, в южната регулационна линия на имота,собственост на ищцовото дружество е налице разминаване,като с площ от 35 кв.м. ответниците навлизат в имота на „Б.“ ЕООД.

На скица № 5, сочи вещото лице в съдебно заседание проведено на 21.10.2016г. е посочена площта,която е заснета и нанесена в кадастралната карта като част от поземлен имот 549,т.е. с тази площ от 35 кв.м.,заключена между точки 1,2,3,4,5,6 и 7 е навлизането в имота на „Б.“.

В същото съдебно заседание е изслушан и свидетеля Венцислав Владимиров Стоянов. Същият е работил в „Б.“ЕООД като инвеститорски контрол, ремонти,закупуването на имоти,кореспонденция с различните инстанции,геодезически и проектански фирми. Знае,че площта на имота е 2400 кв.м. и нагоре. Сочи,че от геодезическо заснемане не излизали около 100 м. от южната граница.Установили са,че част от вратата,част от оградата на ответниците се намира в ищцовия имот.Ищеца чрез св.Стоянов влезли  в контакт с геодезическа фирма,която оразмерила мястото и се оказало,че даже и по скица колчето на границата откъм уличката излиза на средата на портата на ответниците:“…излизаше метър, метър и нещо вътре колчето“,т.е.около метър, метър и нещо е било навлизането от колчето към имота на „Б.“ ЕООД.Изкопах,продължава свидетеля,бетонирах и сложих колчето геодезически,да се знае,къде е. След два дни-нито бетон,нито колче.Говорил със съседа и разбрал,че той го е махнал.След това сочи свидетеля, съседа поне махнал вратата.

При сравнение показаното от свидетеля,като разминаване в площта на имота,изцяло се покрива със соченото и обозначено от вещото лице.

При така установената фактическа обстановка , съдът достигна до следните изводи: Предмет на настоящия спор са обективно съединени искове  с правно основание чл.108 от ЗС и чл.109 от ЗС,предявени от „Б.“ ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.София улица „***“ № 52 представлявано от управителя В.А.П. срещу М.Н.А. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********,*** и П.С.А. с ЕГН ********** и О.Т.А. с ЕГН **********,***-да бъде признато по отношение на ответниците,че ищеца се явява собственик на имот с идентификатор ***.1005, целият с площ от 2440 кв.м., находящ се в с.Б., общ.Каварна и да бъдат осъдени ответницитеда премахнат със собствени средства и за собствена сметка незаконно построената в имота масивна ограда, пречеща за упражняване правото на собственост в пълен обем.

За уважаването на ревандикационен иск е необходимо наличието  в кумулативна даденост на следните три предпоставки-на първо място имотът предмет на иска,да е собственост на ищците,на второ-този имот да се владее от ответника и на трето-да се владее от него без основание.С оглед правилата за разпределяне на доказателствената тежест,ищеца следва да докаже наличието на положителните предпоставки,а ответниците,че владеят на правно основание.

Установява се по безспорен и непротиворечив начин,че „Б.“ЕООД е собственик на недвижим имот с идентификатор ***.1005, целият с площ от 2440 кв.м., находящ се в с.Б.,общ.Каварна.Собственическата си легитимация същия установява по силата на прехвърлителна сделка, обективирана в нотариален акт № 167 том I, дело № 369/1997г. на Районен съд гр.Каварна.

От изслушаното по делото вещо лице и показанията на св.Стоянов се установява,че ответниците са навлезли в имота на ищцовото дружество с площ от 35 кв.м.,заключена между точки 1,2,3,4,5,6 и 7 е навлизането в имота на „Б.“. На скица № 5,сочи вещото лице в съдебно заседание проведено на 21.10.2016г. е посочена площта,която е заснета и нанесена в кадастралната карта като част от поземлен имот 549,т.е. с тази площ от 35 кв.м.,заключена между точки 1,2,3,4,5,6 и 7 е навлизането в имота на „Б.“.,като представената скица № 5 от заключението на вещото лице,следва да бъде неразделна част от решението на съда. Дружеството не е престанало да бъде техен собственик,защото през годините не е преставало да ги търси,както и е установило собственическата си легитимация.В тази насока направеното възражение от ответниците за придобиване на имота по давност се явява неоснователно.

При така обективираните обстоятелства по делото е установено,че собствеността на имота на „Б.“ЕООД очертана от параметрите,сочени в акта за собственост.Съгласно същия,бе вече констатирано,собствеността върху имота е преобразувана в такава върху отредения за него парцел,съгласно действащия план от 1973г.Съгласно представената скица-извадка от плана от 1973г. е видно,че имота,откъм този на ответника е в права линия,включващи процесните 35 кв.м. по начина индивидуализиран по-горе.Тази част от имота на ищеца е неправилно заснета по КК на с.Б.,общ.Каварна,като част от имота на ответника.Изработения през 2007г. ПУП-ПУР,възпроизвежда границите на имота по КК с частта от имота на ищцовото дружество,неправилно заснета в имота на ответника.

Налице очевидно е непълнота или грешка в кадастралната карта и в изработения въз основа на нея подробен устройствен план.Ето защо „Б.“ЕООД не е загубило правото си на собственост върху процесните 35 кв.м.,неправилно заснети към процесния имот.Ответникът я владее без правно основание.Нечо повече,владението на спорните 35 кв.м.,като част от имота на ответниците се признава от тях.

Независимо от това,че имота в КККР на с.Б. е нанесен не според границите,съгласно притежавания титул за собственост,това неправилно заснемане в КК не според границите на правото на собственост,не води до промени в правото на собственост на ищцовото дружество.При тази констатация по иска за собственост за непълнота и грешка в КК,настоящия съдебен състав съобразява факта,че претендираната от ищеца част представлява по плана реална част от урегулирания поземлен имот на ответника.В този случай преценката води до извода,че кадастралната карта не отразява вярно границите на имота,собственост на „Б.“ЕООД.В този смисъл са постановките на Т.Р. № 8/23.02.2016г. по т.д. № 8/2014г. на ОСГК на ВКС.

От представените от страна на пълномощника на ответниците В.И.И. и М.Н.А.  протокол за скица за трасиране на имота на ответниците с идентификатор № ***.549 извършено на 02.08.2016г. и заверено копие от сключения между ответниците П.С.А.,О.Т.А.,М.Н.А. и В.И.И. на 20.06.2016г. договор за доброволна делба на ПИ ***.549 се установява,че ответниците П.С.А. и О.Т.А. получават в дял имот който не граничи с имота на ищеца, т.е  липсва една от предпоставките/които трябва да са в кумулативна даденост/ за уважаване на ревандикационния иск,тъй като имота граничещ с имота на ищеца, не се владее от ответниците П.С.А. и О.Т.А..По отношение на предявения от ищеца при условията на обективно съединяване негаторен иск,тъй като ответниците П.С.А. и О.Т.А. получават в дял имот който не граничи с имота на ищците,не се доказа наличието на пасивната им процесуална легитимация,т.е. да извършват действия ,с които да пречат на собственика да упражнява своите правомощия.

Ето защо настоящия съдебен състав счита,че предявените от „Б.“ ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.София улица „***“ № 52 представлявано от управителя В.А.П. срещу  П.С.А. с ЕГН ********** и О.Т.А. с ЕГН **********,*** обективно съединени искове  с правно основание чл.108 от ЗС и чл.109 от ЗС, се явяват неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.

С оглед на гореизложеното,следва да се признае за установено по отношение на ответниците М.Н.А. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********,***,че „Б.“ ЕООД ЕИК 121121 със седалище и адрес на управление: гр.София улица „***“ № 52 представлявано от управителя В.А.П. е собственик на недвижим имот с идентификатор ***.1005,целият с площ от 2440 кв.м.,находящ се в с.Б., общ.Каварна,като част от този имот е неправилно заснета,заключена между точки 1,2,3,4,5,6 и 7 по скица № 5 от заключението на вещото  лице М.Х./представляващо неразделна част от настоящото съдебно решение/ в кадастралната основа на поземлен имот идентификатор ***.1071/ произлязъл от  ПИ с иднетфикатор ***.549 следствие на сключения договор за доброволна делба от 20.06.2016г./,собственост на ответниците М.Н.А. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********,***,като на основание чл.108 от ЗС ответниците М.Н.А. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********,***, следва да бъдат осъдени да отстъпят собствеността и предадат на „Б.“ ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.София улица „***“ № 52 представлявано от управителя В.А.П. владението върху 35/тридесет и пет/ кв.м.кв.м.  представляващ част от недвижим имот с идентификатор ***.1005,целият с площ от 2440 кв.м., находящ се в с.Б.,общ.Каварна,като тази площ от 35/тридесет и пет/ кв.м. е  заключена между точки 1,2,3,4,5,6 и 7 съгласно представената   скица № 5 от заключението на вещото лице, която скица следва да бъде неразделна част от решението на съда.С оглед на така изготвеното заключение от вещото лице М. Х., по повод на дадените указания с Решение № 133/01.06.2016г. по гр.д.№ 2346/2015г. на ВКС,настоящия съдебен състав счита,че следва да отхвърли  предявеният от „Б.“ ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.София улица „***“ № 52 представлявано от управителя В.А.П. срещу ответниците М.Н.А. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********,*** ревандикационен иск с правно основание чл.108 от ЗС за разликата от 35/тридесет и пет/ кв.м. до претендираните с исковата молба 80/осемдесет/ кв.м.,представляващи част от недвижим имот с идентификатор ***.1005, целият с площ от 2440 кв.м., находящ се в с.Б.,общ.Каварна като неоснователен и недоказан.

Като основателен следва да се уважи предявеният от  „Б.“ ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.София улица „***“ № 52 представлявано от управителя В.А.П. при условията на обективно съединяване негаторен иск с правно основание чл.109 от ЗС,като бъдат осъдени ответниците М.Н.А. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********,*** да премахнат оградата,изградена на южната граница на имота,собственост на ищцовото дружество.Правото на собственост може да бъде защитено с иск по чл.109 от ЗС, във всички случаи когато третото лице извършва действия,които пречат на правото на титуляра на собственост,респ. поддържа такова състояние.Съгласно чл.109 от ЗС,собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие,което му пречи да упражнява своето право.Това е т.нар. негаторен иск, който предоставя право на защита срещу всяко пряко или косвено въздействие,без да е налице отнемане на владението.В процесния случай следствие на неоснователни действия се е стигнало до отнемане на владението на част от притежавания от ищцовото дружество имот,поради което защитата е потърсена при обективно съединяване с друг иск, а именно този по чл.108 от ЗС.От изслушаното първо заключение на вещото лице се установява,че изградената ограда на границата между двата имота от ответниците пречи за упражняване правото на собственост на „Б.“ЕООД.Същата както е посочило вещото лице е изградена без строително разрешение и пречи на ищцовото дружество да упражнява правото си на собственост в пълен обхват.Предвид това и ответниците М.Н.А. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********,*** следва да бъдат осъдени да премахнат оградата,изградена на южната граница имота, собственост на ищцовото дружество.

         С оглед изхода на делото на основание чл.78 ал.1 от ГПК на ищецът се следват и реализираните в производството разноски,които следва да бъдат поставени в тежест на двамата ответници- М.Н.А. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********,*** в общ размер на 1330.76 лева,съгласно представения списък на разноските ,направени от „Б.“ ЕООД, а именно-направените разноски пред касационната инстанция по гражданско дело № 2346/2015г. по описа на Върховен Касационен съд,направените разноски по гр.дело № 717/2013г. по описа на Каварненски Районен съд,направените разноски по в.гр.д.№ 697/2014г. по описа на Добрички Окръжен съд и направените разноски по гр.д.№ 244/2016г. по описа на Каварненски Районен съд,в общ размер на 1330.76/хиляда триста и тридесет лева и седемдесет и шест стотинки/лева лева.

Мотивиран така,съдът

 

Р    Е    Ш   И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО  по отношение на ответниците М.Н.А. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********,***, че „Б.“ ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.София улица „***“ № 52 представлявано от управителя В.А.П. е собственик на недвижим имот с идентификатор ***.1005, целият с площ от 2440 кв.м.,находящ се в с.Б.,общ.Каварна, като част от този имот е неправилно заснета, заключена между точки 1,2,3,4,5,6 и 7 по скица № 5 от заключението на вещото  лице М.Х./представляващо неразделна част от настоящото съдебно решение/ в кадастралната основа на поземлен имот идентификатор ***.1071 / произлязъл от  ПИ с идентификатор ***.549 следствие на сключения договор за доброволна делба от 20.06.2016г./, собственост на ответниците М.Н.А. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********,*** и ОСЪЖДА на основание чл.108 от ЗС ответниците М.Н.А. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********,***, да отстъпят собствеността и предадат на „Б.“ ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.София улица „***“ № 52 представлявано от управителя В.А.П. владението върху 35/тридесет и пет/ кв.м.  представляващи част от недвижим имот с идентификатор ***.1005, целият с площ от 2440 кв.м., находящ се в с.Б.,общ.Каварна,като тази площ от 35/тридесет и пет/ кв.м. е  заключена между точки 1,2,3,4,5,6 и 7 съгласно представената   скица № 5 от заключението на вещото лице,която скица следва да бъде неразделна част от решението на съда,като ОТХВЪРЛЯ  предявеният ревандикационен иск с правно основание чл.108 от ЗС за разликата от 35/тридесет и пет/ кв.м. до претендираните с исковата молба 80/осемдесет/ кв.м., представляващи част от недвижим имот с идентификатор ***.1005, целият с площ от 2440 кв.м., находящ се в с.Б., общ.Каварна като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА на основание чл.109 от ЗС ответниците М.Н.А. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********,***, да  премахнат за собствена сметка и със собствени средства оградата незаконно изградена на южната граница в недвижим имот с идентификатор ***.1005, целият с площ от 2440 кв.м., находящ се в с.Б., общ.Каварна, собственост на „Б.“ ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление:  гр.София улица „***“ № 52 представлявано от управителя В.А.П..

ОТХВЪРЛЯ предявените от „Б.“ ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.София улица „***“ № 52 представлявано от управителя В.А.П. срещу ответниците П.С.А. с ЕГН ********** и О.Т.А. с ЕГН **********,*** искове с правно основание чл.108 от ЗС и чл.109 от ЗС-да бъде признато по отношение на ответниците П.С.А. с ЕГН ********** и О.Т.А. с ЕГН **********,***, че ищеца се явява собственик на имот с идентификатор ***.1005,целият с площ от 2440 кв.м., находящ се в с.Б.,общ.Каварна,като бъдат осъдени да предадат владението върху частта от имот от около 80 кв.м., заета неоснователно, както и да бъдат осъдени ответниците П.С.А. с ЕГН ********** и О.Т.А. с ЕГН **********,*** да премахнат със собствени средства и за собствена сметка незаконно построената в имота масивна ограда, пречеща за упражняване правото на собственост в пълен обем, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците М.Н.А. с ЕГН ********** и В.И.И. с ЕГН **********,*** да заплатят на „Б.“ ЕООД ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр.София улица „***“ № 52 представлявано от управителя В.А.П.  направените разноски пред касационната инстанция по гражданско дело № 2346/2015г. по описа на Върховен  Касационен съд,направените разноски по гр.дело № 717/2013г. по описа на Каварненски Районен съд,направените разноски по в.гр.д.№ 697/2014г. по описа на Добрички Окръжен съд и направените разноски по гр.д.№ 244/2016г. по описа на Каварненски Районен съд,в общ размер на 1330.76/хиляда триста и тридесет лева и седемдесет и шест стотинки/ лева.

Решението подлежи на обжалване пред  Добрички Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.                                       

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: