Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

№74

гр.Каварна, 29.05.2019год.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на шестнадесети май,  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, разгледа докладваното от съдията Гр.д.№245/2019год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

********************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 08.08.2015г. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, между Н.  Н.  Н. с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***  и Ц.  В.  Н. с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака, сключен на 08.08.2015г. с развод поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство, като не желаят издирването на вината, на която и да е от страните за това;

2./ Общите движими вещи,  придобити по време на брака  са поделени доброволно между страните и относно тях същите нямат претенции;

3./ Издръжка между съпрузите няма да се дължи и изплаща;

4./ След влизане на решението за развод в сила, съпругата Ц.В.Н. с ЕГН **********  ще носи брачното си  фамилното си име  - Н.;

5./ Разноските по водене на делото се заплащат от съпруга Н.Н.Н..

ОСЪЖДА Н.  Н.  Н. с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***   да заплати окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 25.00 /двадесет и пет / лева, по сметка на КРС.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….