Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

 

Гр.Каварна, 12.04.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на дванадесети април, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №249/2015г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.247 от ГПК.

Постъпила е молба с вх.№885/08.03.2017г. от Д.С.К. с ЕГН ********** ***, чрез адв.М.Н. – ВАК, с адрес ***. С нея се иска поправка на очевидна фактическа грешка в протоколно Определение №200/28.04.2016г., с което е одобрена постигната между страните спогодба, където имот 0*** с площ от 19.980 в землището на с.Н. е изписан грешно, като имот №****.

Ответниците не  вземат становище по молбата на ищцата.

Съдът като разгледа докладваното дело и постановеното Определение №200/28.04.2016г., намира следното:

Съгласно чл.247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Според правната теория и съдебна практика явна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Такава грешка представлява погрешното посочване на имената на страните, на посочено процентно съотношение при определяне на размера на присъдената сума или погрешно пресмятане на суми, произнасяне по част от искането в мотивите и пропуск съдът да се произнесе в диспозитива на решение и др. като не е допустимо чрез поправка на явна фактическа грешка да се замести формираната воля на съда в съдебния акт.

В конкретния случай съдът намира, че следва да бъде поправена сочената очевидна фактическа грешка, тъй като в действителност в мотивната част на протокола от 28.04.2016г. имота е вписан с правилния идентификационен номер.  

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Протоколно определение №200 от 28.04.2016г. по гр.д.№249/2015г. по описа на КвРС като на гърба на лист 130, ред 19 отгоре надолу се вместо „****“ да се чете „***“ и на стр.132, ред 15 отгоре надолу вместо „****“, да се чете „***“.

 Решението за поправка на явна фактическа грешка може да се обжалва пред Добрички окръжен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………