Р Е Ш Е Н И Е

№32

гр.Каварна 19.03.2018 г.

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора Стефан Пенчев, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 25 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство е по чл. 28 вр. с чл. 26, вр. с чл. 31 от ЗЗДетето. Образувано е по молба на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Каварна за настаняване на детето М.Р.Б. в професионалното приемно семейство на В.Д.А. за срок от една година.

**************************************************************************************************** 

****************************************************************************************************

Водим от гореизложеното и на осн. чл. 30, ал. 1, пр. 2, вр с чл. 29, т.8 и т.9 и чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 25, ал. 1 т. 1 и т. 3 от ЗЗДет., съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето М.Р.Б., ЕГН **********, в семейството на нейната близка по бащина линия Д.Н.А., на основание чл. 30, ал. 1, пр. 2, вр с чл. 29, т. 8 и т.9 от ЗЗДет.

НАСТАНЯВА детето М.Р.Б., родена на *** ***, ЕГН **********, с майка Е.З.А. и баща Р.Б. И. - починал, в семейството на професионалния приемен родител В.Д.А., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, за срок от една година, считано от влизане на решението в сила, или до настъпване на законови основания за прекратяване на настаняването.

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, при установена нужда от Отдел "Закрила на детето" при Дирекция "Социално подпомагане" гр.Каварна, детето М.Р.Б., да ползва "заместваща приемна грижа", съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между детето М.Р. Борисава и Е.З.А., съгласно изготвен от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна, план за действие.

Препис от решението да се връчи на директора на Д "СП" гр.Каварна, на професионалния приемен родител В.Д.А., Д.Н.А. ***, за сведение и изпълнение.

Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване или протест пред Добрички окръжен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН  СЪДИЯ: