П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 02.10.2018г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на втори  октомври,  през    две хиляди и осемнадесета   година в състав

 

                                                        Председател:ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М.

и прокурора: ………сложи на разглеждане  Гр.д. №251 по описа за 2013 година,  докладвано от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл.142, ал.1 от ГПК на именното повикване в 11.35  часа се  явиха:

ИЩЕЦЪТ В.С.М.  редовно призована,   не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИЦИТЕ  Е.А.Р. и Е.Т.Р. редовно призовани, чрез адв.Б.М. не се явяват, не се представляват.  

ОТВЕТНИКЪТ Б.Т.Р. редовно призован, чрез назначения му особен представител,  не се явява,  представлява се от адв.М.В..

СЪДЪТ запитва процесуалния представител на явилата се страна за становището й по хода на делото.

АДВ.В.  - Няма пречки, моля да бъде даден ход на делото.

СЪДЪТ,  като взе предвид,   че  страните са редовно призовани, не правят възражения по даване ход на делото и на основание чл.142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ след запознаване с материалите по делото  констатира: С протоколно определение от 27.02.2018г.  Съдът  е допуснал   извършването на  СТЕ,  относно поделяемостта на делбения имот, като  е определил на  страните срок за внасяне  на депозит за изготвянето й. Тъй като към датата на насроченото за 29.05.2018г. съдебно заседание  страните не са внесели разноските за извършване на експертизата, съдът им е  определил нов едноседмичен срок, като им е указал, че при невнасяне в срок на определения депозит за изготвяне на допуснатата СТЕ, делото ще бъде внесено в архив, съгласно  чл.60, ал.2 от ПАС.

Към датата на днешното съдебно заседание, страните  въпреки надлежното им уведомяване не са внесли разноските за извършване на експертизата  за  оценка на имота и съставяне на дяловете, което  препятства извършването на допуснатата експертиза, а от там  и продължаване на съдопроизводствените действия по извършване на делбата, поради което на основание чл.60, ал.2 от ПАС,  делото следва да бъде внесено в архив.

С оглед изложеното СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.60, ал.2 от ПАС, да  се предаде в архив Гр.дело №251/2013г. по описа на РС Каварна. Ако до изтичане на срока за пазене на делото страните внесат разноските, делото ще бъде извадено от архив за продължаване на съдопроизводствените действия.

За определението страните уведомени в съдебно заседание.

Опредението не подлежи на обжалване.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 02.10.2018 година.

        

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: