Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

 

 

Гр.Каварна, 18.07.2016г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на седми юли, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря А.М., като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №251/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.542 и сл. от ГПК за установяване смъртта на С.Н.С., б.ж. на с.В., общ.К. и съставяне на акт за смърт на същата.

Производството пред съда е образувано по писмена молба с вх.№1838/08.06.2016г., подадена от М.С.П. с ЕГН ********** *** и С.С.А. с ЕГН ********** ***.

В молбата се излага, че молителките са наследници на С.Н.С., тяхна баба по бащина линия, б.ж. на с.В., общ.К.. Тя била родена през 1909г. и починала на 16.01.1940 в с.В., при раждането на техния баща С.Г.С.. Сочат, че към настоящия момент не могат да се снабдят с удостоверение за наследници на баба си С., тъй като не разполагали с акт за смърт на същата. От Кметството на с.В. издали удостоверение на молителките, че при пожар документацията била унищожена и не могат да им издадат акт за смърт. Изтъкват, че баща им С.С. също е починал на в гр.Каварна на 05.05.19**г. и от възрастни хора и познати знаели, че баба им С. С. била родена през 1909г. в с.А.С., общ.Г.Т.. При справка в кметството и на това село също се установило, че не разполагат с архиви поради  унищожаването им. Твърдят, че през 1940г. баба им е родила баща им в с.В. и същия ден починала при раждането. Била на 31 години.

Сочат, че за тях е налице правен интерес от установяване факта на смъртта на баба им С.Н.С., за да могат да се снабдят с удостоверение за наследници на същата и да извършат доброволна делба на наследствени  имоти.

Молят съда да постанови решение, с което да бъде признато за установено по отношение на Община Каварна, че С.Н.С. е починала на 16.01.1940г. в с.В., общ.К. и да бъде задължена общината да състави акт за смърт на същата.

На основание чл.544 от ГПК в производството са конституирани като заинтересовани страни: Община варна и Районна прокуратура Каварна.

Община Каварна, редовно призована не взема становище по молбата и не се явява представител в залата.

Районна прокуратура Каварна, редовно призована и представлявана в процеса от районния прокурор Ст.Пенчев, счита молбата за основателна в предвид изложеното в молбата и събраните в хода на процеса писмени и гласни доказателства.

Каварненски районен съд на основание чл.546, ал.1 от ГПК, въз основа на събраните доказателства намери за установено следното:

Установява се от представеното Удостоверение за наследници, изх.№АО-11-245/18.05.2016г. на Община Каварна, че двете молителки са дъщери на С.Г.С., роден на ***г. и починал на 05.05.1971г. Факта на смъртта се установява и от Препис-извлечението от Акта за смърт на същия    , приложен към делото.

От Удостоверението изх.№АО-11-67/07.06.2016г. на Кметство с.В., общ.К., се установява че, не може да се издаде удостоверение за наследници на С.Н.С., тъй като тя е починала на 16.01.1940г., а архива до 1941г. бил унищожен.

От Удостоверението за наследници на Н.Х.П.М., б.ж. на с.А.С. е видно, че  с.Н. е една от дъщерите му и е починала.

От разпита на свидетелите, водени от молителките Н.С.А. и И.К.М. се установява, че са чували от комшии и възрастни хора в селото, че С. починала при раждане на сина си и тогава го кръстили на нейното име – С. Тя била чорбаджийска снаха, паметника й бил най-големия.

При тези данни на делото, съдът намира, че искането следва да бъде уважено. Разпоредбата на чл.542 от ГПК урежда възможност, която законът предвижда, че известен факт с правно значение трябва да бъде удостоверен с документ, съставен по надлежния ред, какъвто е и актът за гражданско състояние, и такъв документ не е бил съставен и не може да бъде съставен или съставеният е бил унищожен или изгубен, без да има възможност да бъде възстановен, лицето което черпи права от този факт, може да иска с писмена молба до районния съд установяване на факта и когато това е необходимо, да разпореди да се състави съответния документ.

Представеното по делото удостоверение, издадено от Кметство с.В. за липса на архиви и невъзможност да се издаде акт за смърт на С.Н.С., представлява доказателство, относно обстоятелството, че в действителност липсва акт за смърт, какъвто следва да има. Съгласно чл.38, ал.4 от ЗГР, при унищожени регистри за гражданско състояние, липса на съставен акт за раждане или смърт и установяване на вписани неверни данни, заинтересованите лица установяват правата си по съдебен ред. В случая се касае за унищожени регистри, поради което са налице предпоставките на чл.38, ал.4 от ЗГР, във вр. с чл.542 от ГПК. Молбата е подадена от заинтересовани да искат установяване факта на смъртта лице, което е свързано като последица и с постановяване на съдебното решение, с което да бъде разпоредено съставянето на акт за смърт.

Във връзка с датата и мястото на смъртта са ангажирани писмени и гласни доказателства.

С оглед на горното, съдът намира, че следва да признае за установено по отношение на Община Каварна, че С.Н.С., родена 1909г. е починала на 16.01.1940г. в с.В., общ.К..

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА заустановено по отношение на Община Каварна, че С.Н.С.,  родена 1909г. е починал на 16.01.1940г. в с.В., общ.К..

На основание чл.546 от ГПК въз основа на решението, да се състави Акт за смърт на С.Н.С. от Длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна.

РЕШЕНИЕТО е постановено при участие на заинтересовани страни: Община Каварна и Районна прокуратура Каварна.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………