П Р О Т О К О Л

гр. Каварна,  31.10.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на тридесет и първи октомври, през  двехиляди и шестнадесета година  в състав:

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря А.М.

сложи за разглеждане Гр.д. №254 по описа за 2016 година, докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл.142, ал.1 от ГПК на именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „С.Д.Л.“ ЕООД, чрез представляващ Ц.В. Ц. редовно  призован  по реда на чл.56, ал.2 от  ГПК,  не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ „А.“ ООД, чрез представляващ И.С.Д., редовно призован от предходно съдебно заседание,  явява се лично представляващият И.Д..

СЪДЪТ, запитва явилата се страна  за становището й по хода на делото?

ОТВЕТНИКЪТ  -  Няма пречка,  моля да бъде даден ход на делото. Запознат съм с постъпилата молба, връчено ми е копие от същата.

СЪДЪТ като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, страните са редовно  призовани,  не    правят възражения по хода на делото, поради което и на основание  чл.142 от  ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

СЪДЪТ докладва: с молба вх.№3388 от 31.10.2016г.  ищецът „С.Д.Л.“ ЕООД  ЕИК:**, чрез процесуалния  си представител адв.Г.Г.К. от САК,  със  съдебен адрес *** заявява, че  с ответника  по Гр.д. № 254/2016г. по описа на РС Каварна  „А.“   ООД, с представдвяващ И.С.Д. са постигнали спогодба  в следния смисъл:

Страните приемат за установено помежду си, че: „С.Д.Л.“ ЕООД е извършило по възлагане на „А.“ ООД жътва на слънчоглед – реколта 2015г., като възложената работа е приета без възражения от страна на „А.“ ООД,  и че от  уговореното между страните възнаграждение за извършената работа „А.“ ООД е заплатило на „С.Д.Л.“ ЕООД сумата от 6 180 лева, с включено ДДС, като остатъкът от възнаграждението в размер на 3 840 лева с включено ДДС, не е  платен на „С.Д.Л.“ ЕООД. Страните приемат за установено помежду си, че във връзка с обстоятелствата посочени в чл.1 от представеното  споразумение, по иск  на „С.Д.Л.“ ЕООД е образувано Гр. д. № 254/2016г. по описа на Районен съд – Каварна, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 31.10.2016г., от 14,00 часа. С цел да  прекратят  възникналият помежду си правен спор и с оглед на неговото извънсъдебно разрешаване, страните се съгласяват,  че:  „А.“ ООД заплаща на „С.Д.Л.“ ЕООД сумата от 4550 лева платима по банков път към момента наподписване на представеното  споразумение. След заверяване на сметката на „С.Д.Л.“ ЕООД със сумата от 4550 лева,   „С.Д.Л.“ ЕООД,  заявява искане за прекратяване на Гр.дело №254/2016г. по описа на Районен съд Каварна, поради изпълнението на настоящата спогодба. С подписването  на представеното  споразумение страните заявяват, че нямат претенции по повод на Гр.дело №254/2016г. по описа на Районен съд Каварна и считат повдигнатият спор между тях за окончателно уреден. В изпълнение на същата спогодба днес е получено плащане от страна на ответника, като същият е превел по сметка на ищцовото дружество сумата от 4550  лева /четири хиляди петстотин и петдесет лева/. С представената молби и приложено към нея споразумениу молят  производството по делото да бъде прекратено.

         Въз основа на така подадената молба  СЪДЪТ намира, че е десезиран  от правния спор,   поради заявеният  отказ  от иска и на основание чл.233 от ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 от  ГПК производството по Гр.дело №254/2016г. по описа на Районен съд  гр.Каварна,  образувано въз основа  на подадена искова молба  от ищеца  „С.Д.Л.“ ЕООД ЕИК:**, със седалище и адрес на управление  гр.София, ***,  представлявано от Ц.В.Ц., чрез   адв.Г.Г.  К. от   САК, срещу „А.“ ООД,  ЕИК:**,  със седалище и адрес на управления  гр.Каварна, ***,  представлявано  от Г.Д.Г.  и И.С.Д.  с правно основание чл.79 от ЗЗД с цена на иска 3840 лева,   с който е обективно  съединен иск  с правно основание чл.86 от ЗЗД,   за осъждане на ответника „А.“ ООД, ЕИК:** да заплати на „С.Д.Л.“ ЕООД с ЕИК:**  сумата 3840 лева,  представляваща  възнаграждението  за извършена услуга жътва на слънчоглед,  ведно с обезщетение  за забава, считано от  27.04.2016г.  и законната лихва от завеждане на  исковата молба  до окончателно заплащане на главница, лихви,  съдебно-деловодни разноски за водене на делото и  възнаграждение  за един адвокат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   за прекратяване подлежи на обжалване с  частна жалба пред ОС гр.Добрич,  в едноседмичен срок считано от днес за ответника и  в едноседмичен срок  за ищеца,  считано от получаване на съобщението за прекратяване.

Внесеният от ищеца депозит за призоваване на свидетели в размер на 40 лева, подлежи на връщане, при поисксване.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14.20 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 31.10.2016 година.

 

 

 

                                                                     РАЙОНЕНН СЪДИЯ:

 

 

                                                                    СЕКРЕТАР: