Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№90

Гр.Каварна 09.11.2016г.

 

В     И  М  Е  Т  О      Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

Каварненският районен съд в публично заседание на седемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

При секретаря А.М. разгледа докладваното от съдията Гр.д.№255/2016год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по подадена искова молба от  „ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ“АД с адрес гр.Варна, Варна Тауърс-Г, бул.“Вл.Варненчик“258 ЕИК 104518621, чрез процесуалния си представител В.В. срещу  Сдружение за напояване  “***“  ЕИК *** с.Р.,общ.Каварна.

Предявен е иск с правно основание чл.124 във връзка с чл.422 във връзка с чл.415 ал.1 от ГПК.

В обстоятелствената част на исковата молба ищеца излага ,че ответникът в настоящото производство е клиент на „Енерго Про-*** Мрежи“ АД с клиентски номер ***, във връзка с осигурен достъп до електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД и осъществяване на пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД за обект на потребление находящ се на адрес гр.Каварна улица „***“ № 40.

В Каварненски Районен съд е образувано заповедно производство по реда на чл.410 от ГПК,а именно Ч.Гр.Д. 185/2016г. като е издадена Заповед  за изпълнение на парични задължения,която заповед е връчена на ответника по надлежния ред.В указания в заповедта за изпълнение срок ответникът е подал възражение.

С оглед горното,за ищеца е налице правен интерес да заведе настоящия иск в указания от съда срок,поради което и моли,съдът след като се убеди в основателността на ищцовата претенция, да приеме за установено по отношение на ответника-Сдружение за напояване „***“ ЕИК ***, че същият дължи на ищеца сумата от 1038.80/хиляда тридесет и осем лева и осемдесет стотинки/лева, в която сума са включени неплатените фактури за ел.енергия в размер на 922.30 лева /деветстотин двадесет и два лева и тридесет стотинки/лева, представляваща главница на задължението по фактури за периода месец септември 2014г.-месец декември 2014г., както и мораторна лихва върху главницата в общ размер на 116.50/сто и шестнадесет лева и петдесет стотинки/лева,представляваща сбора от мораторната лихва на всяка фактура от датата след падежа и до 12.01.2016г. посочени подробно в извлечение от сметка на ответника по кл.№ *** към същата дата,като ищеца претендира и законната лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-12.04.2016г. до окончателното изплащане на задължението,ведно с направените съдебни разноски по заповедното производство и по настоящото дело.Към исковата молба са приложени писмени доказателства и са депозирани доказателствени искания.

В срока по чл.131 ал.1 от ГПК ответника Сдружение за напояване „***“ ЕИК ***,чрез Й.И.М.-Председател на УС адрес *** подава писмен отговор.Оспорва иска както по основание,така и по размер.В отговора се излага,че посочената в исковата молба партида № *** на имота не се води на името на сдружението,а на трето лице,което е различно от сдружението.Изразява се становище,че  Сдружение за напояване „***“ ЕИК *** не е надлежна страна и не следва да отговаря за извършване на плащания по посочените фактури.Моли да бъдат отхвърлени изцяло предявените срещу  Сдружение за напояване „***“ ЕИК *** искове,като неоснователни.Към отговора са приложени писмени доказателства.

Съдът на основание чл.235 ал.2 от ГПК,след като обсъди становището на страните и представените и приети по делото писмени доказателства,приема за установено от фактическа страна следното:

         Сдружение за напояване „***“ ЕИК *** е клиент на „Енерго Про-*** Мрежи“ АД ,с клиентски номер ***,във връзка с осигурен достъп до електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД и осъществяване на пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа на „Енерго Про-*** Мрежи“ АД  за обект на потребление находящ се на адрес гр.Каварна улица „***“ № 40.Тези облигационни отношения се регламентират от договор за достъп до електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД и договор за пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД.

Съгласно чл.5.6 от договор за пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД,приложими към настоящия момент,плащанията по издадените фактури за консумирана ел.енергия се извършват в рамките на 5 работни дни от издаването им по посочената от Енерго Про Мрежи сметка.

Съгласно чл.6.1 от договор за пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД,в случай на забава на плащането търговския участник дължи обезщетение за забава в размер на законовата лихва за всеки просрочен ден.

Съгласно чл.19 ал.3 от договор за достъп до електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД, приложими към настоящия момент, плащанията по издадените фактури за консумирана ел.енергия се извършват в рамките на 5 работни дни от издаването им по посочената от Енерго Про Мрежи сметка.

Съгласно чл.24 ал.1 от договор за достъп  до електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД, в случай на забава на плащането търговския участник дължи обезщетение за забава в размер на законовата лихва за всеки просрочен ден.

По повод на подадено на 13.04.2016г. заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу  Сдружение за напояване „***“ ЕИК ***,на основание чл.410 от ГПК във връзка с чл.107 от Закона за енергетиката в Каварненски Районен съд е образувано ч.гр.д.185/2016г. Към момента на подаване на заявлението  горецитираният потребител на електрическа енергия има  неизплатени задължения в общ размер на 1260.08лв. за обект с клиентски номер ***,абонаментен номер *** и адрес на потребление находящ се в гр.Каварна ул.”***” № 32.В посочената сума са включени неплатените фактури за ел.енергия в размер на 922.30 лева/деветстотин двадесет и два лева и тридесет стотинки/лева,представляваща главница на задължението по фактури за периода месец септември 2014г.-месец декември 2014г.,както и мораторна лихва върху главницата в общ размер на 116.50/сто и шестнадесет лева и петдесет стотинки/лева,представляваща сбора от мораторната лихва на всяка фактура от датата след падежа и до 12.01.2016г. посочени подробно в извлечение от сметка на ответника по кл.№ *** към същата дата.

Длъжника е направил възражение в срока по чл.414 от ГПК в резултат на което и в срока по чл.415 от ГПК е предявен настоящия иск.

От изслушаната и приета по делото съдебно-счетоводна експертиза се установява,че по данни от приложените по делото доказателства и извършена проверка на представените документи съществуват задължения за ел.енергия от страна на ответника/СН „***“/,изразяващи се в неплатени фактури на потребена ел.енергия,като техния размер и падеж са описани в табличен вид в ССЕ.Общия размер на задължението за ел.енергия,въз основа на издадените счетоводни документи от страна на ищеца отразяващи задължението на ответника е 922,30 лева.Мораторната лихва,дължима по фактурите за неплатена електрическа енергия,считано от датата на падеж за всяка една от тях до 12.04.2016г. съдебно-счетоводната експертиза изчислява в общ размер на 139,07 лева.

От представените към отговора на ответника и приобщени към доказателствения материал по делото доказателства се установява,че на 30.05.2014г. в изпълнение на Заповед № РД-11-80/20.05.2014г. и на основание Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване  върху обектите от хидромелиоративнатяа инфраструктура и обслужваща техника на територията на сдружението,СН „***“ е предало на представителите на „Напоителни системи“ ЕАД гр.София,всички дълготрайни материални активи на сдружението,които се намират на територията на напоително поле „Р.“ с.Р..Дълготрайните материални активи са посочени подробно в Приемо-предавателен протокол от 30.05.2014г.На основание Констативен протокол  на „Напоителни системи“ЕАД,клон Черно море от 23.01.2015г. дружеството е поело задължението да префактурира неплатените суми за ел.енергия на ПС“.Р.“ след 01.06.2014г. на името на „Напоителни системи“ ЕАД и да заплати същите.Констативния протокол е одобрен от Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД.

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази приложимия закон,съдът прави следните правни изводи:

         Предявеният иск е с правно основание чл.422 ал.1 вр. с чл.415 ал.1 вр. с чл.79 ал.1във връзка с чл.86 от ЗЗД.Активно легитимиран да предяви иска е кредитор,в чиято полза е  издадена заповед за изпълнение на парично задължение,срещу която е постъпило възражение от задълженото по същата лице.Предмет на установителния иск е съществуването на вземането по издадената заповед и успешното му провеждане предполага установяване на дължимостта на сумата,за която е издадена оспорената заповед.Или в контекста на основанието,на което се претендира вземането,в тежест на ищцовото дружество е да установи,при условията на пълно и главно доказване,че страните са били обвързани от действителен договор,че дружеството е доставило електрическа енергия на абоната за сочения период.В тежест на ответника е да установи положителните факти,от които черпи благоприятни за себе си правни последици.

В настоящото производство между страните по делото се установи,че са налице валидни облигационни отношения между ответника като абонат и потребител и дружеството-ищец в качеството му на доставчик на електрическа енергия и че същият има открита съответна партида с кл.№ *** за обект на потребление находящ се на адрес гр.Каварна улица „***“ № 40,по която да заплаща доставената електрическа енергия.Налице е писмено доказателство-писмо изх.№ 384/10.05.2016г. на „Напоителни системи“ЕАД София до „Енерго-Про Мрежи“ АД и „Енерго-Про Продажби“ АД гр.Варна,от което се установява,че СН „***“ е имало договор с „Енерго-Про Енергийни услуги“ЕООД,който е прекратен с Допълнително споразумение № 2 към Договор ПКСП-425/01.10.2013г. на 31.10.2014г.

Регламентацията на договорните отношения между страните се съдържа в договор за достъп до електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД и договор за пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД.

Съгласно чл.5.6 от договор за пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД,приложими към настоящия момент,плащанията по издадените фактури за консумирана ел.енергия се извършват в рамките на 5 работни дни от издаването им по посочената от Енерго Про Мрежи сметка.

Съгласно чл.6.1 от договор за пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД, в случай на забава на плащането търговския участник дължи обезщетение за забава в размер на законовата лихва за всеки просрочен ден.

Съгласно чл.19 ал.3 от договор за достъп до електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД, приложими към настоящия момент, плащанията по издадените фактури за консумирана ел.енергия се извършват в рамките на 5 работни дни от издаването им по посочената от Енерго Про Мрежи сметка.

Съгласно чл.24 ал.1 от договор за достъп  до електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД, в случай на забава на плащането търговския участник дължи обезщетение за забава в размер на законовата лихва за всеки просрочен ден.

Количеството доставена електрическа енергия,както и задължението за заплащане на потребителя,съдът намира за установени,чрез посочените по-горе фактури и извлечения,които имат характера на извлечения от вписвания в счетоводните книги на дружеството и съгласно чл.182 от ГПК могат да служат като доказателства и на юридическото лице което ги е водило.Доказателствената тежест за установяване факта на плащането е върху ответника по иска,което същият не е сторил,поради което съдът намира, че предявената претенция е основателна и като такава следва да бъде уважена,ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК.

Втората претенция е за дължимостта  на сумата от 116,50 лева,претендирана като обезщетение за забавеното изпълнение на дължимите суми за доставена електрическа енергия. Съгласно чл.6.1 от договор за пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД,в случай на забава на плащането търговския участник дължи обезщетение за забава в размер на законовата лихва за всеки просрочен ден.Съгласно чл.24 ал.1 от договор за достъп  до електроразпределителната мрежа на Енерго Про Мрежи АД, в случай на забава на плащането търговския участник дължи обезщетение за забава в размер на законовата лихва за всеки просрочен ден.

В случая,за процесния период са налице редовно осчетоводени фактури в счетоводството на „Е.ОН *** Продажби” АД, относно задълженията на ответника.На основание приложените по делото Извлечение от сметка към 12.01.2016г. по партидата на Сдружение за напояване „***“ за размера на задължението,копие от фактури,подробно описани в извлечение по сметка към посочения номер,справка за консумирана електрическа енергия по абонатния номер на потребителя,копие от договорите за достъп и пренос, допълнително споразумение към договора за пренос,допълнително споразумение към договора за достъп,копие от Протокол за уреждане на финансовите взаимоотношения към договорите за пренос и достъп,вещото лице е констатирало,че  общия размер на задължението за ел.енергия, въз основа на издадените счетоводни документи от страна на ищеца отразяващи задължението на ответника е 922,30 лева.Мораторната лихва,дължима по фактурите за неплатена електрическа енергия,считано от датата на падеж за всяка една от тях до 12.04.2016г. съдебно-счетоводната експертиза изчислява в общ размер на 139,07 лева.

Видно от приетата като писмено доказателство по делото Справка за потребление периода на консумация на ел.енергия е както следва: По ФМ 0001117600-периода на консумация е 01.08.2014г.-31.08.2014г.; По ФМ0001119338-периода на консумация е 01.09.2014г.-30.09.2014г.; По ФМ 0001122325-периода на консумация е 01.10.2014г.-31.10.2014г. Горепосоченото писмено доказателство изцяло кореспондира с данните от фактурите.От представения и приет като писмено доказателство по делото Протокол за уреждане на финансовите взаимоотношения към договорите за достъп и пренос се установява,че ответникът се е задължил да изплати процесните задължения на определените в документа дати.Същият е подписан от ответника,което съдържа в себе си признание за наличие на задължения и съгласие относно начина на плащане. Съгласно клаузите в Договорите за пренос и достъп, уреждащи правата и задълженията на страните,СН „***“ се задължава да заплаща дължимите суми за достъп и пренос на ел.енергия в предвидените срокове. Прекратяването на договора се извършва след подписване на протокол за уреждане на финансовите отношения между страните. Съгласно допълнителните споразумения към договорите за достъп и пренос,страните се споразумяват договорите да бъдат прекратени,считано от 01.11.2014г. и след уреждане на задълженията за предоставените услуги по достъп и пренос.С подписа си ответникът признава,че към 31.10.2014г. е страна по договорите за пренос и достъп и следователно дължи заплащане на потребените услуги за периода до 01.11.2014г.Назначената и приета от съда ССЕ безспорно доказва,че задълженията са на СН „***“.Видно от представените доказателства,като допълнителни споразумения за пренос и достъп до мрежата,включително допълнителни споразумения за уреждане на финансовите отношения, към договор за достъп и пренос последния ден от срока на съответните договори е 31.10.29014г.,като до този момент задълженията по фактурите,съответно-фактура № 000111760,издадена на 09.09.2014г.,периода на консумация на потребената енергия е 01-31.08.2014г.;фактура № 0001119338 издадена на 08.10.2014г.,периода на консумация на потребление на ел.енергия е 01.09.-30.09.2014г.;фактура № 0001500012от 20.10.2014г.,която се явява такса за възстановяване на ел.захранване и фактура № 0001122325 издадена на 24.11.2014г.,като периода на консумация на ел.енергия е от 01.10. до 31.10.2014г.,принадлежат на ответника.

Що се отнася до представените от ответника доказателства:1.Писмо с изх.№ 62-58/19.02.2014г. на Заместник-министъра на земеделието и храните на Република ***;2.Заповед № РД-11-80/20.05.2014г. на Изпълнителния директор на „Напоителни системи“ЕАД гр.София;3.Приемо-предавателен протокол от 30.05.2014г.;4. Констативен протокол от 23.01.2015г. на представители на „Напоителни системи“ ЕАД клон Черно море,настоящия съдебен състав изразява становище,че същите са ирелевантни за изхода на делото,тъй като касаят вътрешни отношения на длъжника и третото лице.Този извод се подкрепя от събраните по делото доказателства от които се установява,че страна по договора е СН „***“и същото дължи заплащане,без значение кой е бил фактическия ползвател.Въпреки това,тези доказателства указват съществен елемент от фактическото положение-признание, че партидата и следователно и задълженията в процесния период са на името на СН „***“.

Ответникът по иска не доказва изпълнение на договорното си задължение в срок,поради което съдът намира,че предявеният  иск от „ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ“АД с адрес гр.Варна,Варна Тауърс-Г,бул.“Вл.Варненчик“258 ЕИК 104518621,чрез процесуалния си представител В.В. срещу  Сдружение за напояване “***“ ЕИК *** с.Р.,общ.Каварна,като основателен и доказан следва да бъде уважен изцяло.

С оглед изхода на спора  и на основание чл.78 ал.1 и ал.8 от ГПК ответника по иска следва да заплати на ищеца по иска направените по делото разноски в размер на 755 лева,от които 25лв.-заплатена държавна такса исково производство,300лв-юрисконсултско възнаграждение,100лв.-внесен депозит за изготвяне на ССЕ,325лв.-присъдени разноски в заповедното производство,съгласно представения списък на разноските в съответствие с разпоредбата на чл.80 от ГПК.

По изложените съображения,Съдът

 

                               Р    Е    Ш    И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО съществуване на вземане на „ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ“АД с адрес гр.Варна, Варна Тауърс-Г, бул.“Вл.Варненчик“258  ЕИК 104518621 срещу  Сдружение за напояване “***“ ЕИК*** с.Р., общ.Каварна, представлявано от Й.И.М. за сумата от 1038.80/хиляда тридесет и осем лева и осемдесет стотинки/лева за обект с абонаментен № 07490055 находящ се в гр.Каварна улица „***“ № 40 вх.А ап.13 и клиентски № ***, в която сума са включени неплатените фактури за ел.енергия в размер на 922.30/деветстотин двадесет и два лева и тридесет стотинки/лева, представляваща главница на задължението по фактури за периода м.09.2014г.-м.12.2014г., както и мораторна лихва върху главницата в общ размер на 116,50/сто и шестнадесет лева и петдесет стотинки/лева, представляваща  сбора от мораторната лихва на всяка фактура от датата след падежа и до 12.01.2016г., посочени подробно в извлечение от сметка на ответника по кл.№ ***,към същата дата,ведно със законната лихва върху главницата,считано от подаване на заявлението-12.04.2016г. до окончателното изплащане на вземането,на основание чл.422 ал.1,вр. с чл.415 ал.1 от ГПК,вр. с чл.79 ал.1 и чл.86 ал.1 от ЗЗД7,за които задължения в полза на „ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ“АД с адрес гр.Варна,Варна Тауърс-Г, бул.“Вл.Варненчик“258 ЕИК 104518621 е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 61/13.04.2016г. по Ч.Гр.д.№ 185/2016г. по описа на Каварненски Районен съд.

         ОСЪЖДА Сдружение за напояване „***“ ЕИК ***,представлявано от  Й.И.М.-Председател на УС адрес *** да заплати на „ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ“АД с адрес гр.Варна,Варна Тауърс-Г,бул.“Вл.Варненчик“258 ЕИК 104518621,на основание чл.78 ал.1 и ал.8 от ГПК направените от ищеца по делото разноски в общ размер на 755/седемстотин петдесет и пет/лева,от които 25лв.-заплатена държавна такса исково производство,300лв-юрисконсултско възнаграждение,100лв.-внесен депозит за изготвяне на ССЕ,325лв.-присъдени разноски в заповедното производство,съгласно представения списък на разноските в съответствие с разпоредбата на чл.80 от ГПК.

         Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                      

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: