Р Е Ш Е Н И Е

№17

гр.Каварна, 07.03.2016г.

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и трети  февруари  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.д. №26 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 от СК.

*****************************************************************************************************  

*********************************************************************************************************

Така мотивиран и на основание чл.330, ал.3 ГПК, съдът

 

Р  Е Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК, сключения на 28.04.1990 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Шабла, граждански брак между С.Р.С., ЕГН ********** и И.С.С., ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак №***г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА,чесъпрузите са съгласни брака им да бъде прекратен с развод на осн. чл.50 от СК, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за прекратяването.

ОБЯВЯВА,че след развода страните няма да си дължат издръжка.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата И.С.С. да запази фамилното си име – С..

ОБЯВЯВА, че придобитото по време на брака недвижимо имущество, имащо статут на семейна имуществено общност, представляващо: ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 410 кв.м., съгласно  НА №***/22.06.1990г. на СВ към БРС, по скица №15-563999/29.12.2015г., издадена от СГКК  гр.Добрич с площ от 1328 кв.м., находящо се в ***, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, поземлен имот с идентификатор №***.504.105  по кадастралната карта и кадастралните регистри на ***, одобрени със Заповед №РД-18-15/29.03.2006г. на ИД на АГКК, с номер по предходен план: 212, при граници на имота: ***.504.4064; ***.504.107; ***.504.106; ***.504.4070, в едно с построената в същото дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА еднофамилна, със ЗП-93 кв.м., брой етажи 1 /един/, с идентификатор ***.504.105.1, със стойност на имота по данъчната оценка №5808000003/08.01.2016г. изд. от МДТ-Шабла 6 109,30 лева, ще се ползва от молителя С.Р.С. и дъщерята на молителите С. С. Р..

ОБЯВЯВА, че придобитото по време на брака недвижимо имущество, имащо статут на семейна имуществено общност, представляващо: ПРАЗНО МЯСТО с площ от 1 060 кв.м., съгласно НА №***, вх.рег.№1995/07.11.2002г. на СВ към КРС, а по скица №15-564006/29.12.2015г. издадена от СГКК Добрич с площ от 1 822 кв.м., находящо се в ***, поземлен имот с идентификатор №***.504.106, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, по кадастралната карта и кадастралните регистри на ***, одобрени със Заповед РД-18-15/29.03.2006г. на ИД на АГКК, с номер по предходен план: 212, при граници: ***.504.107; ***.504.108; ***.504.4070; ***.504.105, със  стойност на имота по данъчна оценка №5808000002/08.01.2016г. изд. от МДТ-Шабла, 3 783.10 лева, ще се ползва от молителя С. РАДЕВ С., докато се появи купувач с изгодна оферта, когато бившите съпрузи ще се разпоредят с имота.

ОБЯВЯВА, че придобития по време на брака лек автомобил марка/модел ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ/ КОМБИ, дизел, с ДК № ***, рама №***, двигател № ***, цвят- тъмно син металик, имащ статут на семейна имуществено общност, на стойност 550,00 лева се поставя в дял и става изключителна собственост на С.Р.С., ЕГН **********.

ОБЯВЯВА, че придобития по време на брака лек автомобил, марка/модел РЕНО/ТУИНГО, бензин с ДК № ***, рама № ***, двигател №***, цвят черен, имащ статут на семейна имуществено общност, на стойност 470,00 лева, се поставя в дял и става изключителна собственост на И.С.С., ЕГН **********.

ОСЪЖДА С.Р.С., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна, държавна такса в размер на 11.00 лева, относно споразумението за имуществените отношения, дължима на основание чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………