Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

 

Гр.Каварна, 04.07.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на четвърти юли, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №260/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.247 от ГПК.

Гр.д.№260/2016г. е образувано по молба вх.№1964/17.06.2016г., подадена от И.И.М. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв.М.К., с която е поискано установяване смъртта на Г.Г.М., родена през 1874г. и починала 1937г. в с.***, общ.Каварна, семейно положение – вдовица.

С Решение №69/23.06.2017г., съдът се е произнесъл по молбата на И.М., но в решението е допусната фактическа грешка, която съдът констатира при проверка.Така в мотивите на решението е вписано, че  по отношение на Община Шабла, че Ж.Н.К.е починал на 12.12.1938г. в гр.***, вместо да впише, че Г.Г.М. е починала през 1937г. в с.***, общ.Каварна, както  и в диспозитива на решението е допусната същата грешка, като е вписана Община Шабла, вместо Община Каварна.

Съдът като разгледа докладваното дело и постановеното Решение №69/23.06.2017., намира следното:

Съгласно чл.247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Според правната теория и съдебна практика явна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Такава грешка представлява погрешното посочване на имената на страните, на посочено процентно съотношение при определяне на размера на присъдената сума или погрешно пресмятане на суми, произнасяне по част от искането в мотивите и пропуск съдът да се произнесе в диспозитива на решение и др. като не е допустимо чрез поправка на явна фактическа грешка да се замести формираната воля на съда в съдебния акт.

В конкретния случай съдът намира, че следва да бъде поправена констатираната очевидна фактическа грешка, както в мотивите на решението, така и в неговия диспозитив.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №69 от 23.06.2017г. по гр.д.№260/2016г. по описа на КвРС като на лист 3, редове 28-29, отгоре надолу вместо „по отношение на Община Шабла, че Ж.Н.К.е починал на 21.12.1938г. в гр.*** да се чете „по отношение на Община Каварна, че Г.Г.М. е починала 1937г. в с.***, общ.Каварна“ и на стр.3, ред 32 отгоре надолу вместо „Община Шабла“, да се чете „Община Каварна“.

 Решението за поправка на явна фактическа грешка може да се обжалва пред Добрички окръжен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………