Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

№69

 

Гр.Каварна, 23.06.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на първи юни, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Елена Шопова като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №260/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.542 и сл. от ГПК за установяване смъртта на Г.Г.М., б.ж. на с.***, общ.Каварна и съставяне на акт за смърт на същата.

Производството пред съда е образувано по писмена молба с вх.№1964/17.06.2016г., подадена от И.И.М. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв.М.К..

В молбата си молителката излага, че е наследница на майка си Д.Г.И., починала на 26.11.1994г. и също наследник на баба си Г.Г.М., б.ж. на с.***. Излага още, че през 1997г. ПК Каварна е възстановила на наследниците на баба й собствеността върху земеделска земя. Сочи, че при започване на процедур по подялба на земята и необходимостта от представяне на удостоверение за наследници установила, че на името на баба й липсвал съставен акт за смърт.п в регистрите, които се съхранявали в с.***, защото с.*** било към кметство с.***, посочили че е невъзможно издаване на удостоверение за наследници.

Моли съда да признае за установено по отношение на Община Каварна, че Г.Г.М., б.ж. на с.***, общ.Каварна, родена 1874г. в с.***, е починала 1937г. в с.с., с постоянен адрес с.*** и семейно положение : вдовица. Моли съща такса Община Каварна да състави Акт за смърт на Г.Г.М..

Като заинтересовани страни посочва наследниците на Г.Г.М.:.Д.П.А.; В. Г.А., Д. Г. Д., П. Г. Д., А.Б.С., Е.Н.Е., Н.Д.Н., Д.Д.Н., С.Д.И., И. Г. С., М.Д.М.И.Л.Л., Г.Г.К., И.И.Л., М. С.К., В.Я.Т., Р.Т.В., А.Т.В., В.Г.Х.Н.Н.Б., М. П. Х., Я.А.Г., Д.А.Д..

На основание чл.544 от ГПК в производството са конституирани като заинтересовани страни: Община Каварна и Районна прокуратура Каварна.

Община Каварна не представя писмено становище и не изпраща представител в с.з.

Районна прокуратура Каварна, редовно призована и представлявана в процеса от Районния прокурор Г.Гавраилов, счита молбата за основателна в предвид изложеното в молбата и събраните в хода на процеса писмени и гласни доказателства.

Каварненски районен съд на основание чл.546, ал.1 от ГПК, въз основа на събраните доказателства намери за установено следното:

Установява се от представеното Удостоверение изх.№РД-01-82/07.10.2014г на кметство с.***, че в регистрите няма акт за смърт на Г.Г. М., тъй като регистрите до 1940г. са унищожени.

От удостоверението за наследници на Д.Г.И., която според молителката е дъщеря на Г.М., е посочено, че единствен неин наследник е И.И.М. /молителя/.

Съгласно Решение №1026/01.10.1997г. на ОСЗГ гр.Каварна, на наследниците на Г.Г.М. са възстановени 77.700 дка земеделски земи.

Като доказателства са представени и приети по делото Удостоверенията за наследници на: М. Г. П., А. Г. С., С. Г. Д., М. Г. С., И. Г. С., Я.Г.Л., Ж. Г. В., В.В. К., П. В. М., Н.В. Х., Г. Г. Г..

От разпита на свидетелката Д. С. В. – кмет на с.***, се установява, че за Г.Г. била чувала, но в кметството нямало картотека за нея, тъй като същата била създадена 1978г. Свидетелката разказва, че от нейните деца била чувала за нея, тъй като ги познавала лично. Баба Г.имала много деца. На нейните деца – Г. и Д. имало картони. В тези картони като майка била записана Г.. Според свидетелката в с.*** имало много малко хора и тя като кметица на с.*** обслужвала и това село.

При тези данни на делото, съдът намира, че искането следва да бъде уважено. Разпоредбата на чл.542 от ГПК урежда възможност, която законът предвижда, че известен факт с правно значение трябва да бъде удостоверен с документ, съставен по надлежния ред, какъвто е и актът за гражданско състояние, и такъв документ не е бил съставен и не може да бъде съставен или съставеният е бил унищожен или изгубен, без да има възможност да бъде възстановен, лицето което черпи права от този факт, може да иска с писмена молба до районния съд установяване на факта и когато това е необходимо, да разпореди да се състави съответния документ.

Представеното по делото удостоверение, издадено от с.***, общ.Каварна, от което е ***, че регистрите са унищожени и липсва акт за смърт на Г.Г.М., представлява доказателство, относно обстоятелството, че в действителност не е съставен акт за смърт, какъвто следва да има. Съгласно чл.38, ал.4 от ЗГР, при унищожени регистри за гражданско състояние, липса на съставен акт за раждане или смърт и установяване на вписани неверни данни, заинтересованите лица установяват правата си по съдебен ред. В случая се касае за липсата на съставен акт за смърт, поради което са налице предпоставките на чл.38, ал.4 от ЗГР, във вр. с чл.542 от ГПК. Молбата е подадена от заинтересовано да иска установяване факта на смъртта лице, което е свързано като последица и с постановяване на съдебното решение, с което да бъде разпоредено съставянето на акт за смърт.

Във връзка с датата и мястото на смъртта са ангажирани писмени и гласни доказателства.

С оглед на горното, съдът намира, че следва да признае за установено по отношение на Община Шабла, че Желязко Недев Костадинов е починал на 21.12.1938г. в гр.Добрич.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Шабла, че Г.Г.М.,  родена на 1874г. е починала 1937г. в с.***, общ.Каварна, семейно положение: вдовица.

На основание чл.546 от ГПК въз основа на решението, да се състави Акт за смърт на Г.Г.М. от Длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна.

РЕШЕНИЕТО е постановено при участие на заинтересовани страни: Община Каварна и Районна прокуратура Каварна и лицата: Д.П.А.; В. Г.А., Д. Г. Д., П. Г. Д., А.Б.С., Е.Н.Е., Н.Д.Н., Д.Д.Н., С.Д.И., И. Г. С., М.Д.М.И.Л.Л., Г.Г.К., И.И.Л., М. С.К., В.Я.Т., Р.Т.В., А.Т.В., В.Г.Х.Н.Н.Б., М. П. Х., Я.А.Г., Д.А.Д...

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………