Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 05.07.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на пети юли през двехиляди и шестнадесета година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря Е.Ш. и в присъствието на прокурора ……….………….. като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. №263 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.7 и следващите от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).

Образувано е по молба на А.Д.В. с адрес ***, за предприемане на мерки за защита по смисъла на ЗЗДН, срещу Д.С.В. – неин съпруг.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

По изложените съображения, Каварненският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА срещу домашно насилие, упражнявано над А.Д.В. с ЕГН **********, с адрес ***, от нейния съпруг  Д.С.В. с ЕГН **********, с  адрес ***, по чл.5, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗДН, както следва:

ЗАДЪЛЖАВА Д.С.В. да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо А.Д.В..

ЗАБРАНЯВА на Д.С.В., да приближава на разстояние по-малко от 50 /петдесет/ метра А.Д.В. и ЖИЛИЩЕТО КОЕТО ОБИТАВА, находящо се на адрес с.***, общ.Каварна, ул.”***” №*, за срок от 6 (шест) месеца, считано от постановяване на настоящото решение.

ЗАБРАНЯВА на Д.С.В., да приближава на разстояние по-малко от 50 /петдесет/ метра местоработата на А.Д.В. ***, през времето в което молителката е на работа, за срок от 6 (шест) месеца, считано от постановяване на настоящото решение.   

НАЛАГА на Д.С.В., ЕГН **********, глоба в размер на 200 (двеста) лева, на основание чл.5, ал.4 от ЗЗДН.

ОСЪЖДА Д.С.В. с ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по бюджетната сметка на Каварненски районен съд държавна такса в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева) на основание чл.11, ал.2 от ЗЗДН, както и 5 (пет) лева в случай на служебно издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Д.С.В. с ЕГН **********, да заплати на А.Д.В. с ЕГН **********, сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща направените по делото разноски, на чл.78, ал.1 от ГПК.

ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, която да се връчи на двете страни и на РУ Каварна. В заповедта да се укаже, че при неизпълнението й, полицейският орган констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.  

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в 7-дневен срок, от връчването му, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………