Р Е Ш Е Н И Е

№93

гр.Каварна, 17.11.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД КАВАРНА, в публично заседание проведено на осемнадесети октомври през двехиляди и шестнадесета година в състав

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря А.М. и в присъствието на прокурора ……….………......, като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 264 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по предявени от “Т.” ЕООД, ЕИК ***, с управител П.Д.Т., срещу ЕТ “И.Ж.- ”, ЕИК ***, представляван от И.Д.Ж., обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД, вр. с чл.327, ал.1 ТЗ, за осъждане на ответника да му заплати сума от 7 974.49 лева, представляваща неплатена част от продажната цена на доставените стоки, за което са издадени  фактури, мораторна лихва в общ размер 1 324.06 лева, представляваща сбор от дължимите мораторни лихви от датите на падежа на всяка една от фактурите, до датата на завеждане на молбата за обезпечение на бъдещ иск – 18.05.2016г., ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на завеждане на исковата молба, до окончателното изплащане.

В исковата молба ищецът излага, че с ответника ЕТ „И.Ж.- И..” от 2013 г. имат трайно установени търговски отношения във връзка с покупко-продажба на крепежни елементи, профили, обков за мебели, врати, дограма и др. подробно описани по спецификации в издадени фактури. Съгласно устна договорка между страните продаваните стоки са предавани лично на ответника или на негов представител като във връзка със заплащането, за всяка отделна продажба са издавани фактури с падеж на плащане – датата следваща датата на издаването. Излага още, че е предал на ответника стоките описани във Фактура №4797/16.04.2014г.; Фактура № 4814/15.05.2014 г.; Фактура № 4821/23.05.2014 г.; Фактура № 4822/23.05.2014г.; Фактура № 4835/04.06.2014г.; Фактура № 4864/14.07.2014г.; Фактура № 4865/14.07.2014г.; Фактура № 4886/29.07.2014г.; Фактура № 4937/09.09.2014г.; Фактура №5097/18.02.2015г.; Фактура № 5122/20.03.2015г.; Фактура № 5308/29.10.2015г., както и че въпреки направеното от ответника признание за дължимост на част от цената по посочените фактури не и изплатил същите към датата на подаване на исковата молба.

Предвид изложеното ищецът моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата от 7 974.49 лева, представляваща неплатена част от продажната цена на доставените стоки, както и мораторна лихва в общ размер 1 324.06 лева, представляваща сбор от дължимите мораторни лихви от датите на падежа на всяка една от фактурите до датата на завеждане на молбата за обезпечение на бъдещ иск, ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на завеждане на исковата молба, до окончателното изплащане.

В срока по чл.131 от ГПК за отговор на исковата молба, ответникът не е подал такъв.

В съдебно заседание ищецът, чрез процесуалния си представител адв.Стефан Съйков прави искане за постановяване на неприсъствено решение, с оглед наличието на предвидените в закона предпоставки.

Ответникът редовно призован за съдебно заседание, не се явява, не се представлява и не прави искане делото да се разгледа в негово отсъствие.

След като прецени, че са налице формалните предпоставки по чл.238, ал.1 и чл.239, ал.1, т.1 от ГПК - ответникът е получил преписа от исковата молба и приложенията към нея (връчени му на 24.06.2016г.), не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява и не се представлява в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, указани са му последиците от неспазването на срока за подаване на отговор на исковата молба и от неявяването му в първото заседание по делото, както и че е налице предпоставката по чл.239, ал.1, т.2 от ГПК – предявените искове са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение, като уважи предявените искове. Съгласно нормата на чл.239, ал.2, изр.1 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество.

С оглед изхода на спора при настоящото му разглеждане, разноски следва да се присъдят в полза на ищеца на основание чл.78, ал.1 ГПК. Направено е съответно искане и са представени доказателства за сторени такива в размер на 1 574.90 лева, от които 374.90 лева - платена държавна такса за завеждане на иска и 1 200 лева - договорено и изплатено адвокатско възнаграждение. Претендирани са и разноските в обезпечителното производство, но доказателства за сторени такива, не са представени по делото, поради което и съдът не може да ги присъди.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, във вр. с чл.327, ал.1 от ТЗ, ЕТ „И.Ж.-И..” – ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, представляван от И.Д.Ж. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на „Т.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.*******, представлявано от управителя П.Д.Т.,  сумата от 7 973.49 лв. /седем хиляди деветстотин седемдесет и три лева и четиридесет и девет стотинки/, представляваща общ сбора от сумите по неплатени и частично платени фактури както следва: сума в размер на 63.90 лв., представляваща неизплатен остатък по фактура № 4797/16.04.2014г.; сума в размер на 21.58 лв., представляваща неизплатен остатък по фактура № 4814/15.05.2014г.; неизплатена сума в размер на 1 403.70 лв. по фактура № 4821/23.05.2014г.; неизплатена сума в размер на 855.60 лв. по фактура № 4822/23.05.2014г.; неизплатена сума в размер на 641.23 лв. по фактура № 4835/04.06.2014г.;неизплатена сума в размер на 1 156.96 лв. по фактура № 4864/14.07.2014г.;неизплатена сума в размер на 358.80 лв. по фактура № 4865/14.07.2014г.;неизплатена сума в размер на 298.96 лв. по фактура № 4886/29.07.2014г.;неизплатена сума в размер на 445.50 лв. по фактура № 4937/09.09.2014г.;неизплатена сума в размер на 1 652.53 лв. по фактура № 5097/18.02.2015г.;неизплатена сума в размер на 880.13 лв. по фактура № 5122/20.03.2015г.;неизплатена сума в размер на 194.60 лв. по фактура № 5308/29.10.2015г.., сумата от 1 324.06 лв. /хиляда триста двадесет и четири лева и шест стотинки/, представляваща общ сбора от дължимите мораторни лихви от датите на падежите на всяка една от фактурите както следва: по фактура № 4797/16.04.2014г. мораторна лихва от датата на падежа 17.04.2014г. до датата на завеждане на молбата за обезпечение на бъдещ иск в размер на 13.43 лв.; по фактура № 4814/15.04.2014г. мораторна лихва от датата на падежа 16.05.2014г. до датата на завеждане на молбата за обезпечение на бъдещ иск в размер на 4.37 лв.; по фактура № 4821/23.05.2014г. мораторна лихва от датата на падежа 24.04.2014г. до датата на завеждане на молбата за обезпечение на 5бъдещ иск в размер на 280.53 лв.; по фактура № 4822/23.05.2014г. мораторна лихва от датата на падежа 24.05.2014г. до датата на завеждане на молбата за обезпечение на бъдещ иск в размер на 170.99 лв.; по фактура № 4835/04.06.2014г. мораторна лихва от датата на падежа 057.64.2014г. до датата на завеждане на молбата за обезпечение на бъдещ иск в размер на 126.00 лв.; по фактура № 4864/14.07.2014г. мораторна лихва от датата на падежа 15.07.2014г. до датата на завеждане на молбата за обезпечение на бъдещ иск в размер на 214.46 лв.; по фактура № 4865/14.07.2014г. мораторна лихва от датата на падежа 15.04.2014г. до датата на завеждане на молбата за обезпечение на бъдещ иск в размер на 66.51 лв.; по фактура № 4886/29.07.2014г. мораторна лихва от датата на падежа 30.07.2014г. до датата на завеждане на молбата за обезпечение на бъдещ иск в размер на 54.17 лв.; по фактура № 4937/09.09.2014г. мораторна лихва от датата на падежа 10.09.2014г. до датата на завеждане на молбата за обезпечение на бъдещ иск в размер на 75.42 лв.; по фактура № 5097/18.02.2015г. мораторна лихва от датата на падежа 19.02.2015г. до датата на завеждане на молбата за обезпечение на бъдещ иск в размер на 205.54 лв.; по фактура № 5122/20.03.2015г. мораторна лихва от датата на падежа 21.03.2015г. до датата на завеждане на молбата за обезпечение на бъдещ иск в размер на 102.13 лв.; по фактура № 5308/29.10.2015г. мораторна лихва от датата на падежа 30.10.2015г. до датата на завеждане на молбата за обезпечение на бъдещ иск в размер на 10.51 лв., ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на завеждане на исковата молба в съда – 20.06.2016 г., до окончателното изплащане на задължението.

ОСЪЖДА на осн. чл.78, ал.1 от ГПК, ЕТ „И.Ж.-И..” – ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, представляван от И.Д.Ж. с ЕГН **********, да заплати на „Т.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.****, представлявано от управителя П.Д.Т., сумата от 1 574.90 лв. /хиляда петстотин седемдесет и четири лева и деветдесет стотинки/, представляваща сторените по делото разноски.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….