О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на тридесети април, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното Гр.д. №264 по описа за 2019г., за да се поизнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.23 ал.3 от ГПК

С определение №230/25.04.2019г., определение №231/25.04.2019г.  и определение №232/25.0.4.2019г., всички постановени по Гр.д. № 264/2019г. по описа на КвРС съдиите Емилия Панчева, Веселина Узунова и Живко Георгиев са се отвели от делото по реда на чл.22, ал.2 от ГПК, вр. с чл.22, ал.1, т.6 ГПК,  с което е изчерпана възможността за разглеждането му от този съд.

На осн. чл.23 ал.3 от ГПК, поради невъзможност за разглеждане на делото в Районен съд Каварна, същото следва да бъде изпратено на Окръжен съд Добрич за определяне на друг равен по степен съд за разглеждането му.

Предвид изложеното и на основание чл.23 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА Гр.дело № 264/2019г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ИЗПРАЩА Гр.дело № 264/2019г. по описа на Районен съд Каварна на Председателя на Окръжен съд Добрич за определяне на друг равен по степен съд за разглеждане на делото, поради невъзможност за разглеждането му в Районен съд Каварна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………..