О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Каварненският районен съд, в закрито заседание, проведено на осми юли през двехиляди и шестнадесета година в състав:

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д №265/2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №265/2015г. е образувано на основание искова молба вх.№1916/26.06.2015г., подадена от П.П.Я. срещу М.М.М., с която е предявен иск за делба на съсобствен недвижим имот придобит в режим на съпружеска имуществена общност и наследство, черпещ правно основание в разпоредбата на чл.34 ЗС и чл.69 и сл. ЗН.

На 15.09.2015г. производството по делото е спряна на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, до разрешаване с влязъл в сила съдебен акт на Гр.д.№344/2015г. по описа на същия съд. На 07.07.2016г. производството по делото е възобновено на основание чл.230, ал.1 от ГПК, тъй като са отстранени пречките за неговото движение - обуславящото дело е приключило с влязъл в сила съдебен акт.

С писмена молба вх.№2210/08.07.2016г. П.П.Я., чрез процесуалния си представител адв.М.К. е депозирала молба, с която е заявила, че оттегля исковата си молба и моли делото да бъде прекратено.

Въз основа на така подадената молба съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради което на основание чл.232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

При прекратяване на дело за делба не по спогодба ищецът дължи заплащане на следващата се държавна такса определена на основание чл.9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, в размер на 50 (петдесет) лева, както и 5 (пет) лева, държавна такса в случай на издаване на изпълнителен лист, платими в полза на Държавата, по сметката на Районен съд Каварна.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 ГПК, производството по Гр.Д №265/2015 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена искова молба от П.П.Я. срещу М.М.М., за извършване на съдебна делба на съсобствен недвижим имот придобит в режим на съпружеска имуществена общност и наследство, представляващ дворно място цялото с площ от 1500 кв.м., ******** по плана на с.К., общ.Ш., ведно с жилищна сграда с площ от 60 кв.м. и кухня с площ от 15 кв.м., който имот съгласно скица №15-407018-17.09.2015г. на СГКК гр.Добрич представлява поземлен имот с идентификатор ****, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.К., общ.Ш., одобрени със Заповед № РД-18-25/ 30.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1563 кв.м., ведно с изградените в него: еднофамилна жилищна сграда с идентификатор ****.1, със застроена площ 78 кв.м.; селскостопанска сграда с идентификатор ****.*, със застроена площ 42 кв.м. и селскостопанска сграда с идентификатор ****.3, със застроена площ 35 кв.м.

ОСЪЖДА П.П.Я. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Каварна, държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева, както и 5 (пет) лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………