Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Каварна, 05.02.2019г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в публично заседание на седемнадесети януари, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №265 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по делото е образувано по искова молба с вх.№1403/26.04.2018г., подадена от П.Й.П. с ЕГН **********,***,  срещу Е.К.П., ЕГН **********,***, Ц.К.Б. с ЕГН ********** ***, П.С.Б. с ЕГН ********** ***,  М.П.П. с ЕГН ********** *** и П.П.П. с ЕГН ********** ***.. Предявен е иск за заплащане на неправомерно получена от ответниците рента за ползвани земеделски земи, както и мораторна лихва върху сумите.

В молбата си ищецът излага, че е съсобственик с ответниците на следните  недвижими имоти:

- НИВА с площ от ***дка съставляваща имот № ***в местността „***” в землището на гр.*** при граници ПИ № ***, *** и ***, като ответника Ц.К.Б. ползва плодовете от този имот;

- НИВА с площ от ***дка съставляваща имот № *** в местността „***” в землището на гр.*** при граници ПИ № ***, ***  и ***, като ответника Е.К.П. ползва плодовете от този имот;

- НИВА с площ от ***дка съставляваща имот № *** в местността „***” в землището на гр.*** при граници ПИ № ***, ***  и ***, като ответника М.П.П. ползва плодовете от този имот;

- НИВА с площ от ***дка съставляваща имот № *** в местността „***” в землището на гр.*** при граници ПИ № ***, ***  и ***, като ответника П.П.П.  ползва плодовете от този имот;

- НИВА с площ от ***дка съставляваща имот № *** в местността „***” в землището на гр.*** при граници имот № *** – полски път, землищна граница и имот № *** и  ***, като ответника П.С.Б.  ползва плодовете от този имот;

 Излага още,  че по силата на съдебни решения, приложени към исковата молба изброените недвижими имоти са признати за съсобствени и той е собственик на 1/8 идеална част от изброените по-горе ниви, които през стопанските 2015- 2016г.  и 2016-2017г. били  предмет на договор за аренда с арендатор  ”***”ООД, като ответниците получавали рентата за имотите.  Претендира за 1/8 идеална част от получаваната  рента, мораторна лихва до датата на завеждане на исковата молба – 10.04.2018г., както и законната лихва до окончателното изплащане на сумите. Конкретизира исковете си срещу всеки от ответниците по размер, а именно:

- срещу ответника Ц.К.Б. – главница в размер на 506,46лв. представляваща неизплатена рента за стопанските 2016г. и 2017г., на основание чл.86 ЗЗД  върху дължимата сума с начална дата 01.01.2016г . и 01.01.2017г.  мораторна лихва в размер на 59,63лв. за първата година и 33,83лв. за втората година, както и законна лихва от 10.04.2018г. до окончателното изплащане на сумата;

- срещу ответника Е.К.П.  – главница в размер на 507,04лв. представляваща неизплатена рента за стопанските 2016г. и 2017г., на основание чл.86 ЗЗД  върху дължимата сума с начална дата 01.01.2016г . и 01.01.2017г.  мораторна лихва в размер на 59,70лв. за първата година и 33,87лв. за втората година, както и законна лихва от 10.04.2018г. до окончателното изплащане на сумата;

- срещу ответника М.П.П.  – главница в размер на 503,96лв. представляваща неизплатена рента за стопанските 2016г. и 2017г., на основание чл.86 ЗЗД  върху дължимата сума с начална дата 01.01.2016г . и 01.01.2017г.  мораторна лихва в размер на 59,33лв. за първата година и 33,66лв. за втората година, както и законна лихва от 10.04.2018г. до окончателното изплащане на сумата;

- срещу ответника П.П.П.  – главница в размер на 503,96лв. представляваща неизплатена рента за стопанските 2016г. и 2017г., на основание чл.86 ЗЗД  върху дължимата сума с начална дата 01.01.2016г . и 01.01.2017г.  мораторна лихва в размер на 59,33лв. за първата година и 33,66лв. за втората година, както и законна лихва от 10.04.2018г. до окончателното изплащане на сумата;

- срещу ответника П.С.Б.  – главница в размер на 1006,20лв. представляваща неизплатена рента за стопанските 2016г. и 2017г., на основание чл.86 ЗЗД  върху дължимата сума с начална дата 01.01.2016г . и 01.01.2017г.  мораторна лихва в размер на 118,70лв. за първата година и 67,35лв. за втората година, както и законна лихва от 10.04.2018г. до окончателното изплащане на сумата;

Моли съда да осъди ответниците да заплатят посочените суми. В с.з. ищецът лично и представляван от упълномощения адв.Ж., поддържа исковете, като ги счита за основателни и моли за уважаването им.

Ответниците  в писмените си отговори считат исковата молба за неоснователна. Посочват, че съгласно нормата на чл.93 от ЗС добивът от вещта, както плодовете, прираст от добитък, наем и други такива, принадлежали на собственика й и, че представеното решение по Гр.д.№ 172/2003г. по описа на РС Каварна по допускане на делбата било само с установителен характер.  Твърдят, че  по силата на това решение не можело да се приеме, че ищецът е собственик на земеделска земя, за която претендира и приплода от нея. Ответниците правят възражение относно това, че ищецът не е посочил на какво правно основание претендира сумите, с оглед нормата на чл.31, ал.1 ЗС във връзка с чл.3, ал.4, пр.последно от ЗАрЗ. Възразяват, че ищеца не им е пращал покана с оглед възможността да реализира правата си, както и, че няма наведено такова твърдение в исковата молба. Считат, че искането за лихва върху вземането е неоснователно, тъй като липсвало покана от ищеца / по арг. от чл.84, ал.2 ЗЗД/. Молят предявените обективно и субективно  съединени искове да бъдат отхвърлени, като им се присъдят направените по делото съдебно деловодни разноски. В с.з., чрез упълномощените адв.О. и адв.М. оспорват исковете и молят за отхвърлянето им.

В първо с.з. след приканване на страните към сключване на спогодба, ответниците Е.К.П. и Ц.К.Б. се съгласяват на такава и заплащат доброволно претендираните суми. С оглед направеното погасяване на задълженията ищецът на основание чл.233 от ГПК се отказва от исковете си спрямо тях. Съдът с определение в о.с.з. от 08.11.2018г. е прекратил производството по отношение на ответниците Е.К.П. и Ц.К.Б..

Каварненският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно е от представеното решение № 20 от 28.02.2000г. постановено по Гр.д.№ 89/1999г. на РС Каварна, че след успешно проведен иск с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ е признато за установено по отношение на Ц.К.Б., Е.К.П., С.К.Б., П.С.Б. и П.П.Б., че възстановените по заявление вх. № 601/10.09.1991г., ***дка земеделска земя на наследниците на К. П.Б. в землището на гр.***, по заявление вх. № 602/20.09.1991г., ***дка земеделска земя в землището на гр.*** на наследниците на П.П.Б. и по заявление вх. № 603/25.09.1991г., ***дка на наследниците на С.П.Б. земеделска земя в землището на гр.***, са собственост на общия наследодател на страните П. К. Б., б.ж. на гр.*** и следва да бъдат възстановени в лицето на всички негови наследници. Решението е влязло в сила на 19.07.2002г.

С решение №73/01.08.2008г., постановено по гр.д.№172/2003г. на РС Каварна е допусната делба на наследствени имоти: нива с площ ***дка., нива с площ ***дка, нива с площ ***дка., нива с площ ***дка., нива с площ ***дка. и нива с площ от *** дка., всички находящи се в землището на гр.***, местността „***” и на лозе с площ ***дка. в местността „***”, при делбени квоти: 1/8 ид.ч. за М.П.П., 1/8 ид.ч. за П.П.П., 1/8 ид.ч. за Е.К.П., 1/8 ид.ч. за Ц.К.П., 2/8 ид.ч. за П.С.Б., 1/8 ид.ч. за П.Й.П. и 1/8 ид.ч. за М.П.С..

От Решение №238 от 11.10.2017г. на ДОС по гр.д.№173/2003г. е видно, че по идентичен спор, воден между същите страни, ответниците са били осъдени да заплатят на ищеца претендираните суми за получавана от тях рента за периода от 1998г. до 2003г.

Видно е от заключението на изготвената по делото ССЕ, неоспорена от страните и приета от съда като обоснована и компетентно извършена, че 1/8 от получените от ответниците суми за рентни плащания за описаните по горе ниви, през за стопанските 2015-5016г. и 2016-2017г. са както следва: за М. П.П. – 535,46 лв., за П.П.П. – 535,44лв., за П.С.Б. – 1071,21лв.

С определение от с.з., проведено на 17.01.2019г. по искане на ищеца, на основание чл.214, ал.1 от ГПК е направено изменение на исковете – увеличение на главните искове, а на исковете за мораторна лихва, за намаляване, съгласно депозираното заключение по ССчЕ.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предявеният от П.Й.П. против Ц.К.Б., Е.К.П., М.П.П., П.П.П. и Н. П.С. иск черпи правното си основание от нормата на чл. 30 ал. 3 от СК. Съгласно чл. 93 от ЗС добивите от вещта, представляващи наем за използването й, принадлежат на собственика. Същите права имат и съсобствениците за своята част от общата вещ. Плодовете се дължат на собственика/съсобственика и без покана. Това са хипотези, основани на принципа за недопустимост на неоснователно обогатяване. Когато ответниците ползват сами целия имот като получават добивите от него, включително плодовете от частта на ищеца, и искът е основан на тези обстоятелства, ответниците му дължи обезщетение до размер на тяхната стойност – в този смисъл Решение № 290 от 11.11.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1503/2010 г., III г. о.

Безспорно се установи от представените съдебни решения, че странните са съсобственици на процесните земеделски земи. Ищецът притежава 1/8 ид.част от тях. Ако съсобственик получава доходи от общия имот, като го ползва не лично, а отдавайки възмездно ползването другиму, всеки друг съсобственик може да иска от него получаване на припадащата му се част от тези доходи. Отношенията се уреждат съгласно правилото на  чл. 30 ал. 3 от ЗС , а не по чл. 31 ал. 2 от ЗС, поради това за възникване на вземането няма значение дали неполучилият доходи от вещта съсобственик е отправил писмено искане до реализиралия тези доходи съсобственик. Във всеки случай последният дължи да възмезди останалите съсобственици за полагащата им се (съобразно квотите в съсобствеността) част от реализираните доходи.

В този смисъл настоящият състав счита, че ищцовата претенция е основателна и като такава следва да бъде уважена изцяло, след направеното изменение на исковете.на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответниците дължат на ищеца разноските в производството, които съгласно приложен списък са в размер на 800,00 лева.

Водим от гореизложеното Каварненският районен съд

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА М.П. ***, с ЕГН **********, да заплати на П.Й.П. ***, с ЕГН **********, сумата от 535,46 лв. /петстотин тридесет  и пет лева и четиридесет и шест стотинки/, представляваща получената рента за нива с площ от ***дка, съставляваща имот № ***, в землището на гр. ***, равна на стойността на 1/8 ид. ч. от добивите, получени от ползване имота за стопанските 2015-2016г. и 2016-2017г..; мораторна лихва в размер на 42,88 /четиридесет и два лева и осемдесет и осем стотинки/ лева, за двете стопански години, както и сумата от 266,67 лв. /двеста шестдесет и шест лева и шестдесет и седем  стотинки/, представляващи сторените от ищеца съдебно – деловодни разноски и адвокатски хонорар съгласно приложен списък.

ОСЪЖДА П.П. ***, с ЕГН **********, да заплати на П.Й.П. ***, с ЕГН **********, сумата от на 535,44 лв. /петстотин тридесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки/, представляваща получената рента за нива с площ от ***дка, съставляваща имот № ***, в землището на гр. ***, равна на стойността на 1/ 8 ид. ч. от добивите, получени от ползване имота за стопанските 2015-2016г. и 2016-2017г.; мораторна лихва в размер на 42,88 /четиридесет и два лева и осемдесет и осем стотинки/ лева, за двете стопански години, както и сумата от 266,67 лв. /двеста шестдесет и шест лева и шестдесет и седем  стотинки/, представляващи сторените от ищеца съдебно – деловодни разноски и адвокатски хонорар съгласно приложен списък.

ОСЪЖДА  П.С.Б. ***, с ЕГН **********, да заплати на П.Й.П. ***, с ЕГН **********, сумата от 1071,21 лв. /хиляда седемдесет и един лева и двадесет и една стотинки/, представляваща получената рента за нива с площ от *** дка, съставляваща имот № ***, в землището на гр. ***, равна на стойността на 1/ 8 ид. ч. от добивите, за ползване имота за стопанските 2015-2016г. и 2016-2017г.; мораторна лихва в размер на 85,80 /осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/ лева, за двете стопански години, както и сумата от 266,67 лв. /двеста шестдесет и шест лева и шестдесет и седем  стотинки/, представляващи сторените от ищеца съдебно – деловодни разноски и адвокатски хонорар съгласно приложен списък.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….