Р  Е  Ш Е  Н  И  Е

№................

Гр.Каварна 06.04.2017г.

В     И М  Е  Т  О      Н  А     Н  А  Р О  Д  А

Каварненският районен съд в публично заседание на шести март две хиляди и седемнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

При секретаря А.М. разгледа докладваното от съдията Гр.д.№267/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

         Гражданско дело № 267/2016г. е образувано на основание искова молба подадена от Г.А.Р. с ЕГН  **********,чрез пълномощник адв.С.Г. САК,кантора с адрес: *** против  М.Н.Б. с ЕГН ********** ***;А.А.Б. с ЕГН ********** адрес ***;Т.А.Б. с ЕГН ********** адрес ***;Д.С.К. с ЕГН ********** ***;Ж.С.Б. с ЕГН ********** *** и Д.К.Р. ЕГН ********** ***.Предявен е иск за съдебна делба на наследствени съсобствени имоти с правно основание чл.341 и сл. от ГПК.

В исковата молба се твърди,че по силата на наследяване по закон и на договор за дарение,ответниците по настоящата искова молба и ищецът са съсобственици на следните недвижими имоти:

1.Нива с площ от 52806 кв.м. с идентификатор ***.18.15 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

2.Нива с площ от 22216 кв.м. с идентификатор-***.4.42 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

3.Нива с площ от 25342 кв.м. кв.м. с идентификатор-***.17.36 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

4.Нива с площ от 12637 кв.м. с идентификатор-***.6.9 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

5.Нива с площ от 8414 кв.м.,с идентификатор-***.1.131 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

6.Нива с площ от 5401 кв.м.,с идентификатор-***.9.15 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

Горепосочените шест поземлени имота са възстановени с решения: № 196-1/21.10.2013г.;№ 196-2/21.10.2013г. на ОбСЗ гр.Шабла на общия наследодател А. С. Б.,починал на 28.11.1980г.,оставил петима наследници,както следва:

1.С. А.ов Б. ЕГН **********/син на общия наследодател-А. С. Б./,който е починал,като вдовец на 21.08.1997г. и е оставил за наследници:

1.1.А. С. Б. ЕГН **********-/син на С. А.ов Б./ починал на 23.04.2011г.,оставил за наследници:

1.1.1.М.Н. Б.а с ЕГН ********** ***,/преживяла съпруга на А. С. Б.,роден през 1936г./;

1.1.2.А.А.Б. с ЕГН  ********** ***/дъщеря на А. С. Б.,роден през 1936г./;

1.1.3. Т.А. Б.а с ЕГН ********** ***/дъщеря на А. С. Б.,роден през 1936г./;

1.2 Д.С.К. с ЕГН **********,***/дъщеря на починалия С. А.ов Б./;

1.3 Ж.С.Б. с EГН ********** ***/син на починалия С. А.ов Б..

2.дД А.ов С. с ЕГН  **********/син на общия наследодател А.С.ов Б./,починал като вдовец на 23.08.2000г.,няма низходящи наследници,наследяват го при равни квоти а/наследниците на брат му С. А.ов Б. б/ сестра му Р. А.Б. и в/ наследника на сестра му С. А. Р/сестра му Е. А. Л.,по баща Б. почива преди него и няма низходящи наследници,които да го наследят по право на заместване/;

3.Р. А.Б. с ЕГН **********,***/дъщеря на общия наследодател-А. С. Б./,жива,разведена,разпоредила се идеалните части от имотите,както следва: Видно от Нотариален акт за дарение на поземлен имот № 125,том I рег.№ 865,дело 113 от 21.05.2015г. на Нотариус ***,район на действие Районен съд Каварна,Р. А.Б. е дарила на ищеца Г.А.Р. собствените си идеални части от първия от гореописаните имоти/ПИ с идентификатор ***.18.15.Видно от НА № 71 том I,рег.№ 466 дело 65/2015г. Р. А. Б. е дарила на  Г.А.Р. своите идеални части и от останалите пет имота,описани в исковата молба.Така Г.А.Р. е станарл съсобственик на гореописаните шест имота,заедно с ответниците –М.Н.Б.,А.А.Б.,Т.А.Б.,Д.С.К.,Ж.С.Б. и Д.К.Р..

4.С. А. Р с ЕГН **********/дъщеря на общия наследодател-А. С.Б./ починала като вдовица на 09.11.1996г. и оставила като наследник:

4.1. Д.К.Р. с ЕГН **********,***-дъщеря на С. А. Р;

5.Е. А. Л. по баща Б. с ЕГН **********/дъщеря на общия наследодател-А. С.Б./,вдовица,починала в гр.София на 24.07.1994г.,няма низходящи наследници-наследяват я при равни квоти  а/наследниците на брат и С. А.ов Б. б/ брат и дД А.ов С. в/ сестра и Р. А.Б. и г/ наследника на сестра и С. А. Р.

В исковата молба се твърди,че притежаваните от съсобствениците квоти от правото на собственост са в съотношение,както следва:

За наследниците на С. А.ов Б.-М.Н.Б.,А.А.Б.,Т.А.Б.,Д.С.К. и Ж.С.Б.-общ дял в размер на 1/3 от всички имоти,предмет на настоящата делба;

За Г.А.Р.-1/3 ид.част от всичкси имоти,предмет на настоящата делба;

За Д.К.Р.-1/3 ид.част от всички имоти,предмет на настохящата делба.

С оглед на гореизложеното ищеца моли,съдът да постанови решение с което да прекрати съсобствеността върху описаните имоти,чрез извършване на делба,съобразно притежаваните от съсобствениците идеални части,като по възможност в четирите дяла от наследството на общия наследодател-А. С.Б.,да бъдат поставени самостоятелни имоти,включително,ако се налага-реални части от съществуващи имоти.Към исковата молба са представени доказателства,депозирани са доказателствени искания.

В срока по чл.131 ал.1 от ГПК ответниците М.Н.Б. с ЕГН ********** ***;А.А.Б. с ЕГН ********** адрес ***;Т.А.Б. с ЕГН ********** адрес ***;Д.С.К. с ЕГН ********** ***;Ж.С.Б. с ЕГН ********** *** депозират писмен отговор.По допустимостта на иска,намират исковата молба за нередовна,с оглед на факта,че по делото не е конституиран купувачът на дела на Д.К.Р.-С.А.В..Признават наличието на съсобственост върху имотите описани в исковата молба,при посочените в ИМ квоти.Изразяват съгласие във втората фаза на делбата,да им бъдат поставени в общ дял самостоятелни имоти,съобразно притежаваната 1/3 идеална част от съсобствеността.

С Определение № 365/28.10.2016г. е заличен като ответник по гражданско дело № 267/2016г. по описа на Каварненски Районен съд  Д.К.Р. ЕГН ********** *** и е конституиран С.А.В. с ЕГН ********** с поС.ен и настоящ адрес *** като ответник по гражданско дело № 267/2016г. по описа на Каварненски Районен съд,на мястото на заличения ответник Д.К.Р. ЕГН ********** ***.

         В срока по чл.131 ал.1 от ГПК ответника С.А.В. с ЕГН ********** с поС.ен и настоящ адрес *** депозира писмен отговор.Счита исковата молба за основателна,поради което моли да бъде извършена делба на имотите в които е конституиран като ответник на мястото на Д.К.Р..

         Съдът преценявайки събраните по делото доказателства  по реда на чл.12 и чл.235 ал.2 и ал.3 от ГПК,приема за установено от фактическа и правна страна следното:

С оглед изложеното от страните и представените доказателства съдът приема,че е сезиран с иск по чл.341 от ГПК,във връзка с чл.69 ал.1 от ЗН-за делба на наследствени недвижими имоти.По силата на наследяване по закон и на договор за дарение и продажба,ответниците по настоящата искова молба и ищецът са съсобственици на следните недвижими имоти:

1.Нива с площ от 52806 кв.м. с идентификатор ***.18.15 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

2.Нива с площ от 22216 кв.м. с идентификатор-***.4.42 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

3.Нива с площ от 25342 кв.м. кв.м. с идентификатор-***.17.36 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

4.Нива с площ от 12637 кв.м. с идентификатор-***.6.9 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

5.Нива с площ от 8414 кв.м.,с идентификатор-***.1.131 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

6.Нива с площ от 5401 кв.м.,с идентификатор-***.9.15 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

Горепосочените шест поземлени имота са възстановени с решения: № 196-1/21.10.2013г.;№ 196-2/21.10.2013г. на ОбСЗ гр.Шабла на общия наследодател А. С. Б.,починал на 28.11.1980г.,оставил петима наследници,както следва:

1.С. А.ов Б. ЕГН **********/син на общия наследодател-А. С. Б./,който е починал,като вдовец на 21.08.1997г. и е оставил за наследници:

1.1.А. С. Б. ЕГН **********-/син на С. А.ов Б./ починал на 23.04.2011г.,оставил за наследници:

1.1.1.М.Н. Б.а с ЕГН ********** ***,/преживяла съпруга на А. С. Б.,роден през 1936г./;

1.1.2.А.А.Б. с ЕГН  ********** ***/дъщеря на А. С. Б.,роден през 1936г./;

1.1.3. Т.А. Б.а с ЕГН ********** ***/дъщеря на А. С. Б.,роден през 1936г./;

1.2 Д.С.К. с ЕГН **********,***/дъщеря на починалия С. А.ов Б./;

1.3 Ж.С.Б. с EГН ********** ***/син на починалия С. А.ов Б..

2.дД А.ов С. с ЕГН  **********/син на общия наследодател А.С.ов Б./,починал като вдовец на 23.08.2000г.,няма низходящи наследници,наследяват го при равни квоти а/наследниците на брат му С. А.ов Б. б/ сестра му Р. А.Б. и в/ наследника на сестра му С. А. Р/сестра му Е. А. Л.,по баща Б. почива преди него и няма низходящи наследници,които да го наследят по право на заместване/;

3.Р. А.Б. с ЕГН **********,***/дъщеря на общия наследодател-А. С. Б./,жива,разведена,разпоредила се идеалните части от имотите,както следва: Видно от Нотариален акт за дарение на поземлен имот № 125,том I рег.№ 865,дело 113 от 21.05.2015г. на Нотариус ***,район на действие Районен съд Каварна,Р. А.Б. е дарила на ищеца Г.А.Р. собствените си идеални части от първия от гореописаните имоти/ПИ с идентификатор ***.18.15.Видно от НА № 71 том I,рег.№ 466 дело 65/2015г. Р. А.бова Б. е дарила на  Г.А.Р. своите идеални части и от останалите пет имота,описани в исковата молба.Така Г.А.Р. е станал съсобственик на гореописаните шест имота,заедно с ответниците –М.Н.Б.,А.А.Б.,Т.А.Б.,Д.С.К.,Ж.С.Б. и Д.К.Р..

4.С. А. Р с ЕГН **********/дъщеря на общия наследодател-А. С.Б./ починала като вдовица на 09.11.1996г. и оставила като наследник:

4.1. Д.К.Р. с ЕГН **********,***-дъщеря на С. А. Р;

5.Е. А. Л. по баща Б. с ЕГН **********/дъщеря на общия наследодател-А. С.Б./,вдовица,починала в гр.София на 24.07.1994г.,няма низходящи наследници-наследяват я при равни квоти  а/наследниците на брат и С. А.ов Б. б/ брат и дД А.ов С. в/ сестра и Р. А.Б. и г/ наследника на сестра и С. А. Р.

С писмо изх.№ 346/28.09.2016г. Служба по вписванията гр.Каварна е изпратила в служба „Деловодство“ при Каварненски Районен съд,по гр.дело № 267/2016г. по описа на КРС разпечатки за периода 21.07.1997г.-27.09.2016г. по партидите на поземлените имоти описани в исковата молба,по повод на която е образувано гр.дело № 267/2016г. по описа на КРС.

От справките по имотната партида на АВп на процесните имоти за делба безспорно се установява,че първоначалния ответник Д.К.Р. е прехвърлила своите идеални части от всички недвижими имоти предмет на делбата на лицето С. А.ов В.,чрез съответните нотариални актове.

При тези фактически данни,настоящия съдебен състав с Определение № 365/28.10.2016г. е заличил като ответник по делото Д.К.Р.,като на нейно място е конституирал като ответник по гражданско дело № 267/2016г. по описа на КРС С. А.ов В. с ЕГН ********** с поС.ен и настоящ адрес ***.

Предвид гореизложеното,представените по делото доказателства и закона,съдът прави следните правни изводи:

В първата фаза в производството по делба-тази по допускането и,следва да се установи на първо място,допустима ли е делба на процесния имот,на второ място-правото на собственост на всяко едно от лицата върху имота,чиято делба се иска да бъде допусната по съдебен ред и на трето място,частта на всеки от тях в имуществената общност.Съдът намира предявения иск за съдебна делба за допустим,предявен от легитимна страна-участник в съсобствеността,което обуславя правния интерес от предявяване на настоящия иск.

Описаните в исковата молба шест поземлени имота: 1.Нива с площ от 52806 кв.м. с идентификатор ***.18.15 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

2.Нива с площ от 22216 кв.м. с идентификатор-***.4.42 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

3.Нива с площ от 25342 кв.м. кв.м. с идентификатор-***.17.36 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

4.Нива с площ от 12637 кв.м. с идентификатор-***.6.9 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

5.Нива с площ от 8414 кв.м.,с идентификатор-***.1.131 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

6.Нива с площ от 5401 кв.м.,с идентификатор-***.9.15 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич,са възстановени с решения: № 196-1/21.10.2013г.;№ 196-2/21.10.2013г. на ОбСЗ гр.Шабла на общия наследодател А. С. Б.,починал на 28.11.1980г.,оставил петима наследници,както следва:

1.С. А.ов Б. ЕГН **********/син на общия наследодател-А. С. Б./,който е починал,като вдовец на 21.08.1997г. и е оставил за наследници:

1.1.А. С. Б. ЕГН **********-/син на С. А.ов Б./ починал на 23.04.2011г.,оставил за наследници:

1.1.1.М.Н. Б.а с ЕГН ********** ***,/преживяла съпруга на А. С. Б.,роден през 1936г./;

1.1.2.А.А.Б. с ЕГН  ********** ***/дъщеря на А. С. Б.,роден през 1936г./;

1.1.3. Т.А. Б.а с ЕГН ********** ***/дъщеря на А. С. Б.,роден през 1936г./;

1.2 Д.С.К. с ЕГН **********,***/дъщеря на починалия С. А.ов Б./;

1.3 Ж.С.Б. с EГН ********** ***/син на починалия С. А.ов Б..

Видно от Нотариален акт за дарение на поземлен имот № 125,том I рег.№ 865,дело 113 от 21.05.2015г. на Нотариус ***,район на действие Районен съд Каварна,Р. А.Б. е дарила на ищеца Г.А.Р. собствените си идеални части от първия от гореописаните имоти/ПИ с идентификатор ***.18.15.Видно от НА № 71 том I,рег.№ 466 дело 65/2015г. Р. А.Б. е дарила на  Г.А.Р. своите идеални части и от останалите пет имота,описани в исковата молба.Така Г.А.Р. е станал съсобственик на гореописаните шест имота,заедно с ответниците –М.Н.Б.,А.А.Б.,Т.А.Б.,Д.С.К.,Ж.С.Б. и Д.К.Р..

С договори за дарение и продажба,обекивирани в Нотариален акт за дарение № 118 том II,рег.№ 604,дело 283 от 27.03.2015г.,СВ Каварна и Нжотариален акт за продажба № 119 том II,рег.№ 605,дело 284 от 27.03.2015г.,СВ Каварна Д.К.Р. се е разпоредила със своите идеални части от поземлените имоти предмет на делбата.

С оглед на гореизложеното по безспорен и несъмнен начин се установява,че ответниците М.Н.Б.,А.А.Б.,Т.А.Б.,Д.С.К. и Ж.С.Б. са съсобственици на описаните в исковата молба шест поземлени имота,заедно със съсобствениците Г.А.Р. и С. А.ов В..

По отношение на процесните недвижими имоти,съдът намира,че са съсобствени между страните по делото и по отношение на тези имоти следва да се допусне извършването на съдебна делба между страните по делото тъй като липсва съгласие да извършат доброволна,респективно извънсъдебна делба на същите имоти,понеже се установиха по един несъмнен и безспорен начин следните обстоятелства-че това са  съсобствени процесни недвижими имоти чиято делба се иска,че страните по делото са съсобствениците на тези имоти и каква квота от правото на собственост по отношение на същите недвижими имоти притежава всеки един от съсобствениците,то съдът намира,че следва да постанови съдебно решение по чл.344 ал.1 от ГПК с което да допусне извършването на съдебна делба между страните по делото по отношение на процесните недвижими имоти.

Ето защо при доказана съсобственост между имотите описани в ИМ,по отношение на тези имоти на основание чл.69 ал.1 от ЗН следва да се допусне делба,при следните квоти:за ищеца- Г.А.Р. с ЕГН  **********-9/27 ид.части;за ответниците- М.Н.Б. с ЕГН ********** ***-1/27 ид.части;А.А.Б. с ЕГН ********** адрес ***-1/27 ид.части;Т.А.Б. с ЕГН ********** адрес ***-1/27 ид.части;Д.С.К. с ЕГН ********** ***-3/27 ид.части;Ж.С.Б. с ЕГН ********** ***-3/27 ид.части;С.А.В. ЕГН ********** с адрес ***-9/27 ид.части

Водим от горното,съдът

 

                                          Р    Е    Ш   И :

 

ДОПУСКА на основание ч.344 от ГПК във връзка с чл.69 ал.1 от ЗН ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между Г.А.Р. с ЕГН  ********** съдебен адрес ***,като ищец и ответниците- М.Н.Б. с ЕГН ********** ***;А.А.Б. с ЕГН ********** адрес ***;Т.А.Б. с ЕГН ********** адрес ***;Д.С.К. с ЕГН ********** ***;Ж.С.Б. с ЕГН ********** ***;С.А.В. ЕГН ********** с адрес *** по отношение на следните недвижими имоти придобити по силата на наследяване по закон и на договори за продажба и  дарение:

1.Нива с площ от 52806 кв.м. с идентификатор ***.18.15 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

2.Нива с площ от 22216 кв.м. с идентификатор-***.4.42 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

3.Нива с площ от 25342 кв.м. кв.м. с идентификатор-***.17.36 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

4.Нива с площ от 12637 кв.м. с идентификатор-***.6.9 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

5.Нива с площ от 8414 кв.м.,с идентификатор-***.1.131 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

6.Нива с площ от 5401 кв.м.,с идентификатор-***.9.15 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич,при следните квоти: за ищеца- Г.А.Р. с ЕГН  **********-9/27 ид.части;за ответниците- М.Н.Б. с ЕГН ********** ***-1/27 ид.части;А.А.Б. с ЕГН ********** адрес ***-1/27 ид.части;Т.А.Б. с ЕГН ********** адрес ***-1/27 ид.части;Д.С.К. с ЕГН ********** ***-3/27 ид.части;Ж.С.Б. с ЕГН ********** ***-3/27 ид.части;С.А.В. ЕГН ********** с адрес ***-9/27 ид.части

Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: