Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Каварна, 05.06.2017г.

 

В    ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание на пети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ж. ГЕОРГИЕВ

         разгледа  гр.д.№267/2016год. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.247 ал.1 от ГПК.

         Постъпила е молба от С.А.В. с ЕГН ********** чрез адв.П.Г.-ДАК съдебен адрес за връчване на съдебни книжа и съобщения по делото: гр.Балчик улица „Черно море“ № 26 ет.2 по гр.дело № 267/2016г. по описа на КРС.Молбата е с правно основание чл.247 ал.1 от ГПК за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 26/06.04.2017г. постановено по гр.д.№ 267/2016г. по описа на КРС.

В молбата се твърди, че в  диспозитива на Решение № 26/06.04.2017г. постановено по Гр.дело № 267/2016г. по описа на КРС на страница VIII ред 15 Нива с площ от 28216 кв.м. с идентификатор ***.4.42 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич е записана с площ от 22216 кв.м.В молбата се твърди още,че по делото не съществуват каквито и да е било съмнения,че в предмета на иска за делба е включен имот с идентификатор ***.4.42,който имот е с площ от 28216кв.м.,а не както е посочено в Решение № 26/06.04.2017г. постановено по Гр.дело № 267/2016г. по описа на КРС,че горепосочения идентификатор е с площ от 22216 кв.м.

С оглед на изложеното в молбата се отправя искане на основание чл.247 от ГПК да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 26/06.04.2017г. постановено по Гр.дело № 267/2016г. по описа на КРС,като в мотивите и в диспозитива на решението в частта на имот „Нива с площ от 22216 кв.м. с идентификатор ***.4.42 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич,се чете и счита „Нива с площ от 28216 кв.м./двадесет и осем хиляди двеста и шестнадесет квадратни метра/ с идентификатор ***.4.42 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич.

         В срока по чл.247, ал.2 ГПК е постъпил писмен отговор от адвокат П.С.Г.-ВАК-пълномощник на М.Н.Б.,А. А.Б.,Т.А.Б.,Д.  С.  К.  и  Ж.С.Б..В отговора се твърди,искането на С.А.В.-съделител по делото,за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 26/06.04.2017г. на КРС,на основание чл.247 ал.1 от ГПК е основателно,тъй като няма спор,че имот с идентификатор ***.4.42 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич е с площ от 28216 кв.м.

         Каварненският районен съд, като взе предвид  изложените в молбата доводи и съображения, становището на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

         С Решение № 26/06.04.2017г. постановено по Гр.дело № 267/2016г. по описа на КРС се допуска  на основание ч.344 от ГПК във връзка с чл.69 ал.1 от ЗН извършването на съдебна делба между Г.А.Р. с ЕГН  ********** съдебен адрес ***,като ищец и ответниците- М.Н.Б. с ЕГН ********** ***;А.А.Б. с ЕГН ********** адрес ***;Т.А.Б. с ЕГН ********** адрес ***;Д.С.К. с ЕГН ********** ***;Ж.С.Б. с ЕГН ********** ***;С.А.В. ЕГН ********** с адрес *** по отношение на следните недвижими имоти придобити по силата на наследяване по закон и на договори за продажба и  дарение:

1.Нива с площ от 52806 кв.м. с идентификатор ***.18.15 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

2.Нива с площ от 22216 кв.м. с идентификатор-***.4.42 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

3.Нива с площ от 25342 кв.м. кв.м. с идентификатор-***.17.36 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

4.Нива с площ от 12637 кв.м. с идентификатор-***.6.9 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

5.Нива с площ от 8414 кв.м.,с идентификатор-***.1.131 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич;

6.Нива с площ от 5401 кв.м.,с идентификатор-***.9.15 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич,при следните квоти: за ищеца- Г.А.Р. с ЕГН  **********-9/27 ид.части;за ответниците- М.Н.Б. с ЕГН ********** ***-1/27 ид.части;А.А.Б. с ЕГН ********** адрес ***-1/27 ид.части;Т.А.Б. с ЕГН ********** адрес ***-1/27 ид.части;Д.С.К. с ЕГН ********** ***-3/27 ид.части;Ж.С.Б. с ЕГН ********** ***-3/27 ид.части;С.А.В. ЕГН ********** с адрес ***-9/27 ид.части.

         В депозираната искова молба имот с идeнтификатор ***.4.42 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич е посочен с площ от 28216 кв.м. съгласно Решение № 196-2/21.10.2013г. на ОС“Земеделие“ гр.Шабла,а по скица с площ от 28216 кв.м.Посочената площ на имота е опредЕ. съгласно представена скица № 15-374203/31.08.2015г. издадена от АГКК-СГКК гр.Добрич.Въпреки изложеното на лист I/първи/,ред 20/двадесет/,на лист   IV/четвърти/ ред 31/тридесет и едно/;на лист   VI/шести/ ред 42/четиридесет и две/ и в диспозитива на решението на стр. VIII на ред 15/петнадесет/ вместо „Нива с площ от 28 216 кв.м. с идентификатор ***.4.42 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич“ е записана площ от 22216 кв.м.

Въз основа на така установените фактически положения се налагат и следните правни изводи:

         По реда на чл.247 ГПК подлежат  на поправка допуснати от съда очевидни фатически грешки, изразяващи се в несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното изразяване в текста на решението. По този ред се отстраняват и несъответствия, изразяващи се в погрешно изписване на имена,номера,граници на спорен имот. По реда за поправка на очевидна фактическа грешка не може да бъде променена формираната воля на съда, нито да бъдат допълвани мотивите на решението. В настоящият случай  между страните по делото няма спор,че имот с идентификатор ***.4.42 е с площ от 28216 кв.м.,респективно с такава площ е възприет от съда,с оглед доклада по делото.Допуснатата грешка в посочване площта на имота е очевидна и фактическа.По делото не съществуват каквито и да е било съмнения,че в предмета на иска за делба е включен имот с идентификатор ***.4.42,който имот е с площ от 28216 кв.м.,а не както е посочено с площ от 22216 кв.м.Посочената неточност в съдебния акт не е плод на незаконосъобразни изводи на съда при преценката на доказателствата и по приложението на закона,а по-скоро чисто техническа,представляваща несъответствие между формираната от съда воля и отразената такава в писмения текст на решението.

Предвид гореизложеното съдът намира,че в случая не се касае за допълване на решението, което следва да бъде направено по реда на чл.248 ал.1 от ГПК, тъй като е налице допусната от съда очевидна фактическа грешка. В този смисъл подадената молба е основателна и следва да бъде уважена. Следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 26/06.04.2017г. постановено по Гр.дело № 267/2016г. по описа на КРС,като  на лист I/първи/,ред 20/двадесет/,на лист   IV/четвърти/ ред 31/тридесет и едно/;на лист   VI/шести/ ред 42/четиридесет и две/ и в диспозитива на решението на стр. VIII на ред 15/петнадесет/ вместо „Нива с площ от 22 216 кв.м. с идентификатор ***.4.42 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич“ да се чете и счита „Нива с площ от 28216/двадесет и осем хиляди двеста и шестнадесет квадратни метра/ с идентификатор ***.4.42. по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич

Мотивиран от изложеното СЪДЪТ

 

Р  Е  Ш  И:

 

         ДОПУСКА ПОПРАВКА  на очевидна фактическа грешка в Решение № 26/06.04.2017г. постановено по Гр.дело № 267/2016г. по описа на КРС,като  на лист I/първи/,ред 20/двадесет/,на лист   IV/четвърти/ ред 31/тридесет и едно/;на лист   VI/шести/ ред 42/четиридесет и две/ и в диспозитива на решението на стр. VIII на ред 15/петнадесет/ вместо „Нива с площ от 22 216 кв.м. с идентификатор ***.4.42 по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич“ да се чете и счита „Нива с площ от 28216/двадесет и осем хиляди двеста и шестнадесет квадратни метра/ с идентификатор ***.4.42. по КККР на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич“.

Решението може да бъде обжалвано пред ДОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: