П Р О Т О К О Л

     гр. Каварна,  18.05.2018 г.

 

 Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на осемнадесети май през  две хиляди и осемнадесета  година  в състав:

 

Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                      Съд. заседатели:

                                                                                                                            

при участието на секретаря: Е. Ш.

и прокурора:                                                              сложи за разглеждане

Гр. д. № 267 по описа за 2016 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.А.Р. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. К.П. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

ОТВЕТНИЦИТЕ  М.Н.Б. редовно призована не се явява, представлява се от адв. П.Г. от ***, редовно упълномощена и приета по делото; А.А.Б. редовно призована не се явява, представлява се от адв. П.Г. от ***, редовно упълномощена и приета по делото; Т.А.Б. редовно призована не се явява, представлява се от адв. П.Г. от ***, редовно упълномощена и приета по делото; Д.С.К. редовно призована не се явява, представлява се от адв. П.Г. от ***, редовно упълномощена и приета по делото; Ж.С.Б. редовно призован не се явява, представлява се от адв. П.Г. от ***, редовно упълномощена и приета по делото;  С.А.В. редовно призован  не се явява, представлява се от адв. П.Г. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

АДВ. П. – Няма пречки. Моля да се даде ход на делото.

АДВ. П.Г. – Да се даде ход на делото.

АДВ. П.Г. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ

 

АДВ. П.Г. – Господин съдия, страните по делото сме постигнали спогодба, която сме депозирали пред Вас.

АДВ. П. – Господин Съдия, постигнали сме съдебна спогодба по отношение на процесните имоти, допуснати до делба и моля да я впишете и одобрите.

АДВ. П.Г. – Господин Съдия, постигнали сме съдебна спогодба по отношение на процесните имоти, допуснати до делба и моля да я впишете и одобрите.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

                            О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото от страна на ответниците писмени доказателства – скица № 15-250045/23.04.2018 г. от СГКК гр. Добрич; удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-52466/23.04.2018 г. от СГКК гр. Добрич; скица № 15-249875/23.04.2018 г. от СГКК гр. Добрич; удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-52440/23.04.2018 г. от СГКК гр. Добрич.

СЪДЪТ, след като установи, че страните са постигнали спогодба, която не противоречи на закона и морала, депозирали са я в съда и желаят същата да бъде одобрена, на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на постигнатата между страните съдебна спогодба:

Днес, 18.05.2018 г., в гр. Каварна, в Районен съд, в съдебно заседание по гр. д. № 267/2016 г. по описа на КРС, между страните по образуваното и висящо съдебно производство:

I. Г.А.Р., ЕГН **********,***, в качеството си на ИЩЕЦ по делото от една страна и от друга

II. М.Н. Б., с ЕГН **********,***; А.А.Б., с ЕГН **********,***; Т.А. Б., с ЕГН **********,***; Д.С.К., с ЕГН **********,***; Ж.С.Б., с ЕГН **********,***, действащи чрез процесуалния си представител адв. П.С. ***, в качеството им на ОТВЕТНИЦИ по делото, както и

III. С.А.В., ЕГН **********,***, действащ чрез процесуалния си представител адв. П.Д.Г. ***, в качеството си на ОТВЕТНИК по делото,

постигнаха настоящата съдебна спогодба относно разрешаване на спора по предявения по делото иск, по силата на която страните се споразумяха за следното:

1. По предявения от Ищеца иск с правно основание чл. 341 от ГПК, във вр. с чл. 69, ал. 1 от ЗН по отношение на процесните недвижими имоти, а именно:

1.1. Нива с площ от 52806кв.м., представляваща имот с идентификатор - *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич;

1.2. Нива с площ от 28216 кв.м., представляваща имот с идентификатор - *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич;

1.3. Нива с площ от 25342кв.м., представляваща имот с идентификатор - *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич;

1.4. Нива с площ от 12637 кв.м., представляваща имот с идентификатор - *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич;

1.5. Нива с площ от 8414 кв.м., представляваща имот с идентификатор - *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич;

1.6. Нива с площ от 5401 кв.м., представляваща имот с идентификатор - *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич,

страните приемат за установено, че притежават квоти в съсобствеността на поставените за делба недвижими имоти, изчерпателно изброени по-горе, както следва:

- Г.А.Р., с ЕГН ********** - 9/27 идеални части;

- М.Н. Б., с ЕГН ********** - 1/27  идеални части;

- А.А.Б., с ЕГН ********** - 1/27  идеални части;

- Т.А.Б., с ЕГН ********** - 1/27  идеални части;

- Д.С.К., с ЕГН ********** - 3/27 идеални части;

- Ж.С. Б., с ЕГН ********** - 3/27 идеални части;

- С.А.В., ЕГН ********** - 9/27 идеални части.

2. С оглед квотите на съделителите в съсобствеността и изготвената, и приета по делото Техническа експертиза, страните се съгласяват делбата на съсобствените имоти да се осъществи по предложения Вариант 2 от техническата експертиза, по силата на който от имот с идентификатор - *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич, представляващ Нива с площ от 52806 кв.м, се образуват два нови поземлени имота, както следва: Имот с площ от 44272 кв.м. с проектен идентификатор *** и Имот с площ от 8534 кв.м. с проектен идентификатор *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич,  а наред с това от имот с идентификатор - *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич, представляващ Нива с площ от 28216 кв.м. се образуват други два нови поземлени имота, всеки един с площ от 14.108 дка. и проектни идентификатори, както следва: *** и *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич.

Останалите недвижими имоти, предмет на делбата, запазват своята цялост.

 

3. Страните постигнаха съгласие за сключване на съдебна спогодба в следния смисъл:

3.1. В дял на Г.А.Р., с ЕГН ********** се възлага поземлен имот – НИВА с площ от 44272кв.м. (четиридесет и четири хиляди двеста седемдесет и два квадратни метра), находящ се в местността „ ***” в землището на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич, представляващ имот с идентификатор ***, образуван от разделянето на имот с идентификатор ***, по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич;

Стойността на този дял е 88 544.00лв. (осемдесет и осем хиляди петстотин петдесет и четири лева).

 

3.2. В дял на С.А.В., ЕГН ********** се възлага:

3.2.1. Поземлен имот – НИВА с площ от 8534кв.м. ( осем хиляди петстотин тридесет и четири квадратни метра), находящ се в местността „ ***” в землището на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич, представляващ имот с идентификатор ***, образуван от разделянето на имот с идентификатор *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич;

3.2.2. Поземлен имот – НИВА с площ от 25342кв.м. ( двадесет и пет хиляди триста четиридесет и два квадратни метра), находяща се в землището на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич представляващ имот с идентификатор *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич и

3.2.3. Поземлен имот – НИВА с площ от 12637кв.м. ( дванадесет хиляди шестстотин тридесет и седем квадратни метра), находяща се в землището на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич представляваща имот с идентификатор *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич.

Стойността на този дял е 82 888.00лв. (осемдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и осем лева).

 

3.3. В дял на М.Н. Б.А, с ЕГН ********** и Т.А. Б.А, с ЕГН ********** се възлага поземлен имот – НИВА с площ от 8414кв.м. ( осем хиляди четиристотин и четиринадесет квадратни метра), представляваща имот с идентификатор  *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич.

Стойността на този дял е 13 460.00лв. (тринадесет хиляди четиристотин и шестдесет лева).

 

3.4. В дял на А.А.Б., с ЕГН ********** се възлага поземлен имот – НИВА с площ от 5401кв.м. ( пет хиляди четиристотин и един квадратни метра), представляваща имот с идентификатор *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич.

Стойността на този дял е 8 600 лв. (осем хиляди и шестстотин лева).

 

3.5. В дял на Д.С.К., с ЕГН ********** се възлага поземлен имот – НИВА с площ от 14108кв.м ( четиринадесет хиляди сто и осем квадратни метра), находящ се в местността „***” в землището на с. ***, общ Шабла, обл. Добрич, представляващ имот с идентификатор ***, образуван от разделянето на имот с идентификатор ***  по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич.

Стойността на този дял е 25 400.00лв. (двадесет и пет хиляди и четиристотин лева).

 

3.6. В дял на Ж.С.Б., с ЕГН ********** се възлага поземлен имот – НИВА с площ от 14108кв.м.( четиринадесет хиляди сто и осем квадратни метра), находящ се в местността „***” в землището на с. ***, общ Шабла, обл. Добрич, представляващ имот с идентификатор *** , образуван от разделянето на имот с идентификатор *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич.

Стойността на този дял е 25 400.00лв. (двадесет и пет хиляди и четиристотин лева).

 

4. За уравнение на дяловете между съделителите:

4.1. Г.А.Р., с ЕГН ********** се задължава да заплати:

4.1.1.Сумата от 2318.00лв. (две хиляди триста и осемнадесет лева), по личната банкова сметка *** М.Н. Б., с ЕГН ********** ***, (*** ), IBAN: ***, платима в едноседмичен срок от одобряване на настоящата спогодба.

4.1.2. Сумата от 2318.00лв. (две хиляди триста и осемнадесет лева), по личната банкова сметка *** Т.А. Б., с ЕГН **********, в ***, (*** ), IBAN: ***, платима в едноседмичен срок от одобряване на настоящата спогодба.

4.1.3. Сумата от 448.00лв. (четиристотин четиридесет и осем лева) по личната банкова сметка *** А.Б., с ЕГН **********, в ***, (*** ), IBAN: ***, платима в едноседмичен срок от одобряване на настоящата спогодба

4.1.4. Сумата от 282.00лв. (двеста осемдесет и два лева), по личната банкова сметка *** Д.С.К., с ЕГН ********** ***, (*** ), IBAN: ***, платима в едноседмичен срок от одобряване на настоящата спогодба.

4.1.5. Сумата от 1745.00лв. (хиляда седемстотин четиридесет и пет лева) по личната банкова сметка *** Ж.С.Б., с ЕГН ********** в ***, (*** ), IBAN: ***, платима в едноседмичен срок от одобряване на настоящата спогодба.

4.2. С.А.В. с ЕГН ********** се задължава да заплати сумата от 1460.00лв. (хиляда четиристотин и шестдесет лева), по личната банкова сметка *** Д.С.К., с ЕГН ********** ***, (*** ), IBAN: ***, платима в едноседмичен срок от одобряване на настоящата спогодба.

5. С настоящата спогодба страните по гр. д. № 267/2016г. по описа на Районен съд - Каварна прекратяват съсобствеността върху поставените за делба недвижими имоти, уреждат имуществените си отношения и след погасяване чрез плащане на паричното задължение за уравнение на дяловете приемат всички задължения възникнали във връзка с поделяемите имоти за погасени, като никой от съделителите не може да има каквито и да било претенции относно друг съделител.

6. Съделителите се споразумяват след подписване на настоящата спогодба да я внесат в РС Каварна с искане да бъде одобрена от съда и съдът да прекрати изцяло гр. д. № 267/2016 г. на КРС, поради постигната спогодба.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

1. Ищец: ............................... / Г. Р. /

 

 

2. За ответниците М. Б.а, А.Б., Т. Б.а, Д.К. и Ж.Б.: ........................   /адв. пълномощник П.Г. - ***/

                            

 

3. За ответника С.В.: ...................... /адв. пълномощник П.Г. ***/

 

 

 

СЪДЪТ, като взема предвид, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Гр. д. № 267/2016 г. по описа на КРС съдебна спогодба за извършване на съдебна делба на  недвижими имоти:

1.1. Нива с площ от 52806кв.м., представляваща имот с идентификатор - *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич;

1.2. Нива с площ от 28216 кв.м., представляваща имот с идентификатор - ***  по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич;

1.3. Нива с площ от 25342кв.м., представляваща имот с идентификатор - *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич;

1.4. Нива с площ от 12637 кв.м., представляваща имот с идентификатор - ***  по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич;

1.5. Нива с площ от 8414 кв.м., представляваща имот с идентификатор - *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич;

1.6. Нива с площ от 5401 кв.м., представляваща имот с идентификатор - *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич, по силата на която

ПОСТАВЯ в дял на Г.А.Р., с ЕГН: ********** поземлен имот – НИВА с площ от 44 272 кв. м. (четиридесет и четири хиляди двеста седемдесет и два квадратни метра), находящ се в местността „ ***” в землището на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич, представляващ имот с идентификатор ***, образуван от разделянето на имот с идентификатор ***, по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич;

Стойността на този дял е 88 544.00 (осемдесет и осем хиляди петстотин петдесет и четири лева) лв.

 

ПОСТАВЯ в дял на С.А.В., ЕГН: **********

1. Поземлен имот – НИВА с площ от 8 534 кв.м. ( осем хиляди петстотин тридесет и четири квадратни метра), находящ се в местността „ ***” в землището на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич, представляващ имот с идентификатор ***, образуван от разделянето на имот с идентификатор *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич;

2. Поземлен имот – НИВА с площ от 25 342 кв. м. ( двадесет и пет хиляди триста четиридесет и два квадратни метра), находяща се в землището на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич, представляващ имот с идентификатор *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич и

3. Поземлен имот – НИВА с площ от 12 637 кв. м. ( дванадесет хиляди шестстотин тридесет и седем квадратни метра), находяща се в землището на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич, представляваща имот с идентификатор *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич.

Стойността на този дял е 82 888.00 (осемдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и осем лева) лв.

 

ПОСТАВЯ в дял на М.Н. Б.А, с ЕГН: ********** и Т.А. Б.А, с ЕГН: ********** поземлен имот – НИВА с площ от 8 414 кв. м. ( осем хиляди четиристотин и четиринадесет квадратни метра), представляваща имот с идентификатор  *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич.

Стойността на този дял е 13 460.00 (тринадесет хиляди четиристотин и шестдесет лева) лв.

 

ПОСТАВЯ в дял на А.А.Б., с ЕГН ********** поземлен имот – НИВА с площ от 5 401 кв. м. ( пет хиляди четиристотин и един квадратни метра), представляваща имот с идентификатор *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич.

Стойността на този дял е 8 600.00 (осем хиляди и шестотин лева) лв.

 

ПОСТАВЯ в дял на Д.С.К., с ЕГН: ********** поземлен имот – НИВА с площ от 14 108 кв. м (четиринадесет хиляди сто и осем квадратни метра), находящ се в местността „***” в землището на с. ***, общ Шабла, обл. Добрич, представляващ имот с идентификатор ***, образуван от разделянето на имот с идентификатор *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич.

Стойността на този дял е 25 400.00 (двадесет и пет хиляди и четиристотин лева) лв.

 

ПОСТАВЯ в дял на Ж.С.Б., с ЕГН: ********** поземлен имот – НИВА с площ от 14 108 кв. м. (четиринадесет хиляди сто и осем квадратни метра), находящ се в местността „***” в землището на с. ***, общ Шабла, обл. Добрич, представляващ имот с идентификатор ***, образуван от разделянето на имот с идентификатор *** по КККР на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич.

Стойността на този дял е 25 400.00лв. (двадесет и пет хиляди и четиристотин лева).

 

За уравнение на дяловете между съделителите:

ОСЪЖДА Г.А.Р., с ЕГН: ********** да заплати сумата от 2 318.00 (две хиляди триста и осемнадесет лева) лв. по личната банкова сметка *** М.Н. Б.а, с ЕГН: ********** ***, (***), IBAN: ***, платима в едноседмичен срок от одобряване на настоящата спогодба.

ОСЪЖДА Г.А.Р., с ЕГН: ********** да заплати сумата от 2 318.00 (две хиляди триста и осемнадесет лева) лв.по личната банкова сметка *** Т.А. Б.а, с ЕГН: **********, в ***, (***), IBAN: ***, платима в едноседмичен срок от одобряване на настоящата спогодба.

ОСЪЖДА Г.А.Р., с ЕГН: ********** да заплати сумата от 448.00 (четиристотин четиридесет и осем лева) лв. по личната банкова сметка *** А.Б., с ЕГН: **********, в ***, (***), IBAN: ***, платима в едноседмичен срок от одобряване на настоящата спогодба

ОСЪЖДА Г.А.Р., с ЕГН: ********** да заплати сумата от 282.00 (двеста осемдесет и два лева) лв. по личната банкова сметка *** Д.С.К., с ЕГН: ********** ***, (***), IBAN: ***, платима в едноседмичен срок от одобряване на настоящата спогодба.

ОСЪЖДА Г.А.Р., с ЕГН: ********** да заплати сумата от 1 745.00 (хиляда седемстотин четиридесет и пет лева) лв. по личната банкова сметка *** Ж.С.Б., с ЕГН ********** в ***, (***), IBAN: ***, платима в едноседмичен срок от одобряване на настоящата спогодба.

ОСЪЖДА С.А.В., с ЕГН: ********** да заплати сумата от 1 460.00 (хиляда четиристотин и шестдесет лева) лв. по личната банкова сметка *** Д.С.К., с ЕГН: ********** ***, (*** ), IBAN: ***, платима в едноседмичен срок от одобряване на настоящата спогодба.

 

УКАЗВА на страните, че съгласно чл. 234, ал. 3 от ГПК съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

ОСЪЖДА Г.А.Р., с ЕГН: ********** да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на   1 770,88 (хиляда седемстотин и седемдесет лева осемдесет и осем стотинки) лв. върху стойността на придобитият от него дял,   представляваща  2% върху стойността на дела  му съгласно чл. 8 от Тарифа за държаните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА С.А.В., с ЕГН: ********** да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на  1 657,76 (хиляда шестстотин петдесет и седем лева седемдесет и шест стотинки) лв. върху стойността на придобитите от него дялове,  представляваща  2% върху стойността на дяловете му съгласно чл. 8 от Тарифа за държаните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА М.Н. Б.а, с ЕГН: ********** и Т.А. Б.а, с ЕГН: ********** да заплатя солидарно държавна такса по сметка на КРС в размер на  269,20 (двеста шестдесет и девет лева и двадесет стотинки) лв. върху стойността на придобитият в съсобственост общ дял,  представляваща  2% върху стойността на дела им съгласно чл. 8 от Тарифа за държаните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА А.А.Б., с ЕГН: ********** да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на   172.00 (сто седемдесет и два) лв. върху стойността на придобитият от нея дял,  представляваща  2% върху стойността на дяла й съгласно чл. 8 от Тарифа за държаните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Д.С.К., с ЕГН: ********** да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на  508.00 (петстотин и осем) лв. върху стойността на придобитият от нея дял,  представляваща  2% върху стойността на дела й съгласно чл. 8 от Тарифа за държаните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Ж.С.Б., с ЕГН: ********** да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на   508,00 (петстотин и осем) лв. върху стойността на придобитият от него дял,   представляваща  2% върху стойността на дела  му съгласно чл. 8 от Тарифа за държаните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

 

ПОРАДИ изчерпване на   предмета на делото във втората фаза СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА   производството  по извършване на делбата по Гр. дело № 267/2016 г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи  на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес пред Окръжен съд гр. Добрич.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14.00 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен  на 18.05.2018  година.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: