Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

 

Гр.Каварна, 14.10.2019 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на деветнадесети септември, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №271/2019г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.124 от ГПК.

Предявена е искова молба с вх.№1618/02.05.2019г., подадена от И.И.Г. с ЕГН ********** ***, срещу „Енерго-Про Продажби“, АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.“Владислав Варненчик“, №258, Варна тауърс Г, представлявано заедно от всеки двама от членовете на управителния съвет ****.

Ищецът твърди, че е на 16.03.2018 г., по информация от ответното дружество, служители на „Енерго-Про Мрежи“ АД извършили проверка на адреса, където е домът му. Посочва, че е потребител на електрическа енергия, клиент на ответното дружество, като на нейно име е открита партида с клиентски № ****, абонатен № ****. Оспорва протокола от извършената проверка, начина и методиката на начисляване на процесната сума от 1724,05 лв. Навежда доводи, че средствата за търговско измерване на собственост на електропреносното предприятие, което е длъжно да ги доставя, монтира и поддържа. Поддържа, не е манипулирал СТИ и не е ползвал начислената му енергия, поради което не дължи исковата сума. Излага подробни съображения за незаконосъобразност на корекционната процедура. Посочва, че към датата на извършената проверка липсват валидни ПИКЕЕ.

Отправя искане до съда да приеме за установено в отношенията между страните, че ищецът не дължи на ответника сумата от 1724,05 лева, представляваща начислена в резултат на извършена корекция на сметката на потребителя стойност на електроенергия за периода от 17.03.2017 г. до 18.03.2018 г. за обект, находящ се в гр. Шабла, ул.“****“, бл.14, вх.А, ап.13, клиентски № ****, абонатен № ****, за която сума е издадена фактура от № 0279751323/23.04.2019 г.

Претендира присъждане на извършените по делото разноски. В с.з., ищеца се представлява от упълномощен адв.Р.С. – ВАК, която поддържа иска.

По делото е постъпил отговор от ответната страна в срока по чл.131 от ГПК, с който оспорва предявения иск като неоснователен, за което излага подробни съображения. Не оспорва обстоятелството, че страните са обвързани от договор за продажба на ел. енергия. Твърди, че на 16.03.2017г. била регистрирана неизправност на електромера с фабричен номер 2009:7967142;Д.З.4312. изготвен бил констативен протокол №1202112 от 16.03.2018г. Резултата от проверката бил отразен в протокола. Демонтираното СТИ било изпратено за експертиза в БИМ гр.Русе в запечатан плик с пломба №508399. От БИМ бил изготвен констативен протокол №555/11.04.2019г. и в него било записано „При софтуерно четете е установена външна намеса в тарифната схема на електромера. Наличие на преминала енергия на тарифа Т.3-9815.555kWh, която не е визуализирана на дисплея. Електромера съответства на метериологични характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерване на ел.енергия. електромера не съответства на техническите характеристики“. Издадена била фактура №0279751323 от 23.04.2019г., представляваща начислена корекция на ел.енергия за периода от 17.03.2017г. до 16.03.2018г. за обекта на ищцата и за сумата от 1724,05 лева, представляваща цената на коригираната енергия.

Моли предявеният иск да бъде отхвърлен и претендира сторените по делото разноски.

В с.з., ответникът се представлява от упълномощен адв. Вл.К. – АК Варна, който поддържа отговора и оспорва иска на ищеца.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

От съдържанието на представения по делото Констативен протокол № 1202112/16.03.2018 г. се установява, че на посочената дата служители на „Енерго-Про Мрежи“ АД /понастоящем „Електроразпределение  Север“ АД/ са извършили проверка на електромер с фабричен № 2009:7967142;Д.Р.4312, отчитащ потреблението на електрическа енергия в горепосочения обект. Проверката е извършена в присъствието на двама свидетели, които са подписали протокола. В последния е отразено, че при проверката са установени следните показания на средството за техническо измерване: 1.8.1 – 005116.0; 1.8.2 – 021626.1, 1.8.3 – 9819.555. Посочено е, че електромерът е демонтиран и изпратен за проверка в БИМ.

Като писмено доказателство по делото е приобщен и Констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 555/11.04.2019г. на Българския институт по метрология, Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“, Регионален отдел – Русе. В него е посочено, че електромерът е предаден за експертиза в плик, пломбиран с пломба № 5083999, придружен с коментирания констативен протокол, с показания на тарифите: Т 1 – 005116.0 kWh и Т 2 – 021626.1 kWh. Отразено е, че при софтуерно четене е установена намеса в тарифната схема на електромера, като е налице преминала енергия на тарифа 3 – 9819.555 kWh, която не е визуализирана на дисплея. Констатирано е, че електромерът съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерването на електрическата енергия.

Изготвено е Становище за начисление на електрическа енергия от „Електроразпределение Север“ АД от 19.04.2019 г. в размер на 9819 kWh  за период от 17.03.2017г. до 16.03.2018г.,  както следва: за периода от 17.03.2017г. до 06.04.2017 г. – 565 kWh, за периода от 07.04.2017г. до 30.06.2017 г. – 2287 kWh, за периода от 01.07.2017 г. до 16.03.2018 г. – 6967 kWh.  Посочено е, че корекцията е извършена на основание софтуерно прочитане паметта на СТИ, при което е установено точното количество неотчетена ел. енергия.

Въз основа на цитираното становище е издадена Фактура 0279751/23.04.2019 г. за сумата от 1724,05 лева.

От приложената към отговора на исковата молба справка за потреблението за клиентски № **** към 17.05.2019 г. се установява количеството ел. енергия, отчетено в процесния обект за периода от 03..03.2017 г. до 03.03.2019 г. Видно от представеното извлечение за фактури и плащания към 17.05.2019 г., сумата по процесната фактура не е заплатена.

По делото е назначена съдебна техническа експертиза, която съдът кредитира като компетентно изготвена и обоснована. От заключението на вещото лице става ясно, че процесният електромер е преминал метрологична проверка през 2016 г., като метрологичната му годност е шест години, т.е. изтича през 2022 г. Вещото лице посочва, че при нормална схема на присъединяване на абонат към електроразпределителната мрежа цялото количество потребена ел. енергия преминава през измервателната схема на средството за техническо измерване, като в случая няма данни за намеса в схемата. На тази основа достига до извода, че цялото количество електроенергия, отчетено в тарифа ТЗ в размер на 9819.55 kWh, е преминало през СТИ. Вещото лице пояснява, че е възможно посоченото потребление да е за период по-продължителен от една година. Съгласно заключението електромерът е претарифиран по софтуерен път с помощта на специализирана техника, поради което и част от отчитана енергия се записва в т. нар. нулева тарифа ТЗ. Въз основа на извършеното изследване вещото лице изразява становище, че стойността на количеството ел. енергия по процесната фактура е изчислено математически точно и в съответствие със заложените цени от КЕВР.

В съдебно заседание вещото лице поддържа заключението. Пояснява, че тарифи 1.8.3 не е видими за потребителя, както и че само електропреносното дружество има софтуер, с който може да претарифира електромерите.

В с.з. е разпитана свидетелката ****, която е присъствала на проверката и е съставила констативния протокол. Твърди, че с лаптоп, на който софтуера е закупен от дружеството на завода производител на електромера, имат право да четат електромера и отчетената ел.енергия. както е в настоящия случай. При проверка било открито, че на този електромер има скрита тарифа, която не се индивидуализира на екрана на електромера. След констатациите, електромера бил демонтиран и изпратен в БИМ.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

За да бъде отхвърлен предявеният отрицателен установителен иск, ответникът следва да докаже, че е извършил проверка на електромера на ищеца, при която е установено, че същият не отчита точно потребената електрическа енергия, че проверката е извършена законосъобразно и в съответствие с Общите условия, че е извършил корекция на сметката на абоната и е начислил сумата, предмет на иска, в правилен размер.

По делото безспорно се установява, че процесният обект е присъединен към електропреносната мрежа и ищецът дължи заплащане на доставеното количество електрическа енергия. Спорът между страните е съсредоточен върху обстоятелството дали са налице предпоставките за извършване на едностранна корекция на сметката на потребителя за периода от 17.03.2017 г. до 18.03.2018 г.

С изменението на Закона за енергетиката, обнародвано в ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., нормативно е предвидена възможността за извършването на едностранна корекция на количеството потребена електрическа енергия. Съгласно редакцията на разпоредбата на чл. 83, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 6 ЗЕ, приета с посоченото изменение, устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени в правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително реда и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия или за която има измерени показания в невизуализиран регистър на средството за търговско измерване, реда и начина за обслужване на средствата за търговско измерване, както и създаването, поддържането и достъпа до регистрираните от тези средства база данни.  Наред с това, с разпоредбата на чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ е въведено изискване в общите условия на крайния снабдител да се предвиди ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6.

Въз основа на законовата делегация с т. 3 от Протокол № 147 от 14.10.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране са приети Правила за измерване на количеството електрическа енергия. ПИКЕЕ са обнародвани в Държавен вестник, бр. 98 от 12 Ноември 2013 г., като съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България и чл. 41, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове те са влезли в сила на 16.11.2013 г.

По силата на Решение № 1500 от 6.02.2017 г. на ВАС по адм. д. № 2385/2016 г., ПИКЕЕ са отменени, с изключение на чл. 48, 49, 50 и 51 от този акт. На основание чл. 195, ал. 1, вр. чл. 194 АПК, подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на обнародване на съдебното решение, което в случая е сторено в ДВ, бр. 15 от 14.02.2017 г. Тъй като процесната проверка е извършена след отмяната /на 09.11.2017 г./, разпоредбите на чл. 1 – 47 и чл. 52 – 56 от ПИКЕЕ са неприложими в настоящия случай.

Съгласно разпоредбата на чл. 50 от ПИКЕЕ, на която ответното дружество се позовава „в случаите на установяване на несъответствие между данните за параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея, водещо до неправилно изчисляване на използваните от клиента количества електрическа енергия, операторът на съответната мрежа коригира количествата електрическа енергия като разлика между отчетеното количество електрическа енергия и преминалите количества електрическа енергия за времето от допускане на грешката до установяването ѝ, но за период не по-дълъг от една година.“

Действително цитираната норма предвижда основание за извършване на едностранна корекция на количеството потребена електрическа енергия и същата е действала към момента на извършване на проверката в процесния обект. След отмяната на чл. 40-47 ПИКЕЕ обаче липсва ред за извършване на проверка на метрологичната и техническа изправност на СТИ, респ. за установяване на случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия. Следователно и правото на ответника да преизчислява сметка на потребителя въз основа на констатациите от извършената на 16.03.2018 г. проверка следва да се отрече изцяло.

От друга страна, по делото не се установява и отклоненията в показателите на доставената електрическа енергия да се дължат на неправомерно действие от страна на потребителя. В последния случай корекция би била допустима, в случай че доставчикът установи периода на грешното измерване или неизмерване, както и размерът на реално доставената електрическа енергия за този период /Решение №189/11.04.2011 г. по т. д. № 39/2010 г. на ІІ т.о., Решение № 19/21.02.2014 г. по т. д. № 2014/13 г. на ІІ т.о., Решение № 228/10.09.2012 г. на ВКС по гр. д. № 311/2011 г., ІV г.о., ГК и Решение № 487/29.11.2012 г. на ВКС по гр. д. №1750/2011 г., ІV г.о., ГК/.

В процесния случай не би могъл да се установи и точният период, в който е натрупано количеството електрическа енергия, отчетено по тарифа 1.8.3. По делото не се установява по категоричен начин, че показанието по посочената тарифа е било нулево към момента на монтиране на СТИ, доколкото в протокола за монтаж са отразени единствено показанията по нощна и дневна тарифа.

Поради така изложените съображения предявеният отрицателен установителен иск се явява основателен и следва да бъде уважен.

По разноските:

При този изход на делото и предвид направеното искане от страна на ищеца, на последния следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски за държавна такса в размер на 74,00 лева /колкото е размерът на дължимата държавна такса по исковата молба, както и адвокатско възнаграждение в размер на 360,00 лева.

Воден от горното, Каварненският районен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че ищецът И.И.Г. с ЕГН ********** ***, НЕ ДЪЛЖИ на ответника „Енерго-Про Продажби“, АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.“Владислав Варненчик“, №258, Варна тауърс Г, представлявано заедно от всеки двама от членовете на управителния съвет ****, сумата от 1724,05 лева /хиляда седемстотин двадесет и четири лева и пет стотинки/, представляваща начислена в резултат на извършена корекция на сметката на потребителя стойност на електроенергия за периода от 17.03.2017 г. до 18.03.2018 г. за обект, находящ се в гр.Шабла, ул.“****“, бл.14, вх.А, ап.13, клиентски № ****, абонатен № ****, за която сума е издадена фактура от № 0279751323 / 23.04.2019г., на основание чл. 124, ал. 1 ГПК.

ОСЪЖДА „Енерго-Про Продажби“, АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.“Владислав Варненчик“, №258, Варна тауърс Г, представлявано заедно от всеки двама от членовете на управителния съвет ****, да заплати на И.И.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 434,00 лв. /четиристотин тридесет и четири/, представляваща разноски в първоинстанционното производство за държавна такса и адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………