Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

  

гр. Каварна, 05.11.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседА.е на двадесет и шести септември, през  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА 

 

при участието на секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 278 по описа на съда за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба с правно основА.е чл. 59 от СК, подадена от  В.Т.  В. с ЕГН ********** ***, против А.И.М. с ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на детето И. В.Т..

***********************************************************************************************************************

Водим от гореизложените съображения  и на основА.е чл.59, ал.9 от СК Каварненският районен съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

ИЗМЕНЯВА, на основА.е чл.59, ал.9 от СК, определените с решение №78/21.10.2009г. по гр.д. № 11/2009г. по описа на РС Каварна в частта му, с която са определени мерките за упражняването на родителските права спрямо детето И. В.Т. с ЕГН **********, местоживеенето му, личните отношения с другия родител, както и дължимата издръжка за детето, като вместо това, ПОСТАНОВЯВА следното:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху непълнолетното дете И. В.Т. с ЕГН ********** се предоставят и ще се упражняват от бащата В.Т.В. с ЕГН *********

МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето И. В.Т. с ЕГН ********** се определя да бъде при  бащата В.Т.В.  на адрес: ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката А.И.М. с ЕГН ********** и с адрес:г***, с детето И. В.Т. с ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа до 16.00 часа, с приспиване на детето при нея и  един месец в годината, когато бащата  не е в платен годишен отпуск.

ОСЪЖДА майката А.И.М. с ЕГН **********  и с адрес:г***, ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на непълнолетното дете И. В.Т.  с ЕГН **********, чрез неговия баща В.Т.В. с ЕГН **********, като негов законен представител в размер на 200.00 лева(двеста), начиная от влизане на решението по настоящето дело в сила, до настъпване на основА.е за изменение или прекратяване на издръжката.

ПРЕКРАТЯВА присъдената с Решение №38/20.04.2017г. по гр.д.№536/2016г. по описа на КвРС издръжка, която  бащата В.Т.В. с ЕГН ********** е осъден да заплаща на детето И. В.Т. с ЕГН ********** в размер на 200,00 лв./двеста/, начиная от 12.12.2016г., до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

ОСЪЖДА А.И.М.  с ЕГН ********** и с адрес:г***,  да заплати по сметка на РС Каварна, държавна такса в размер на 288,00 лева(двеста осемдесет и осем).

ОСЪЖДА А.И.М.  с ЕГН ********** и с адрес:г***,  да заплати на В.Т.В., сторените по делото разноски, които са в размер на 230,00 (двеста и тридесет) лева.

ДОПУСКА на основА.е чл. 242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението, в частта досежно издръжката. 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Добрич, в двуседмичен срок от връчване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………