Р Е Ш Е Н И Е

гр. Каварна, 07.06.2019 г.

№80

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на четвърти юни през две хиляди и  деветнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря А.М. и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр. Д. № 28  по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК, трансформирано на основание чл. 321, ал. 5 от ГПК, с определение постановено в открито съдебно заседание проведено на 04.06.2019 г.

************************************************************

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

Р  Е Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на 07.07.2007 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община *** граждански брак между С.П.Д., с ЕГН ********** и М.Д.Д., с ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак № 0035/07.07.2007 г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че двамата съпрузи желаят да прекратят брака си с развод, без съдът да издирва мотивите за прекратяването и без да се произнася  по въпроса за вината.

ПОСТАНОВЯВА, че упражняването на родителските права по отношение на децата А.С. Д. родена на *** г. и В.С. Д., родена на *** г. се предоставя на тяхната майка М.Д.Д., ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА, че местоживеенето на децата А.С. Д. и В.С. Д., ще е при тяхната майка М.Д. ***.

ПОСТАНОВЯВА, че на бащата С.П.Д., ЕГН **********, се определя режим на лични контакти с децата А.С. Д. и В.С. Д., както следва:

- всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа до 16.00 часа с приспиване в дома на бащата;

- двадесет дни през лятната ваканция на децата, когато майката не е в платен годишен отпуск;

- както и по всяко друго време когато децата желаят това.

ПОСТАНОВЯВА, че бащата С.П.Д., ЕГН ********** ще заплаща в полза на децата А.С. Д., ЕГН ********** и В.С. Д., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител М.Д.Д., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 190,00 лв. за А. и 160,00 лв. за В., с падеж петочисло на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със следващата се законна лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпване на законна причина за нейното изменяване или прекратяване, считано от датата на постановяване на настоящото решение – 07.06.2019 г.

Издръжката ще бъде превеждана по сметка IBAN ***, с титуляр М.Д.Д., разкрита в УниКредит Булбанк

ПОСТАНОВЯВА, че ползването на семейното жилище находящо се в гр. Б. ул.Б.Я. *, се предоставя на майката и децата до навършване пълнолетие на децата.

ПОСТАНОВЯВА, че след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – П..

ОБЯВЯВА, че разноските по брачното дело, остават в тежест за всяка от страните, така както са направени.

ОСЪЖДА С.П.Д., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Каварна държавна такса в размер на 252,00 лв. (двеста петдесет и два лева), относно споразумението за издръжка, дължима на основание чл.7, т. 1 и т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………