Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

гр. Каварна, 24.07.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на седемнадесети юли  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш. и при участието на районен прокурор Галин Гавраилов като разгледа докладваното от съдията  гр.д. №284 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.16в, вр. чл.16б и чл.16а ЗСП.

Образувано е по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Каварна с правно основание чл.16 в от Закона за социалното подпомагане за настаняване на Н.И.З.   с ЕГН **********  в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Българево, общ.Каварна за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

 

От гореизложеното следва изводът, че за умерена степен на олигофрения с неизяснена етиология  е най – подходящо да бъде настанена в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Българево, общ.Каварна, поради което депозираната молба подлежи на уважаване.

На основание чл. 16в, ал.7 от ЗСП следва да се определи срок за настаняването, като с оглед данните по делото съдът намира за подходящо, той да е три години считано от влизане в сила на настоящото решение.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА лицето Н.И.З.  с ЕГН ********** в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Българево, общ.Каварна, за срок от три години от влизане в сила на решението, на осн. чл.16б и чл.16в ЗСП.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд град Добрич в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….