Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

05.06.2018 г.

гр.Каварна

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година, в състав: 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при участието на секретаря А.М., разгледа докладваното от съдията гр.д. № 285 по описа на КРС за 2018 година

         Производството е с правно основание чл.16в, вр. чл.16б и чл.16а ЗСП.

         Образувано е по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. КаВ. с правно основание чл.16 в от Закона за социалното подпомагане за настаняване на И.П.Д. ЕГН ********** в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост *****с.Б.,общ.КаВ.,обл.Добрич за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението. Молбата е обоснована с твърденията, че  И.П.Д. ЕГН ********** е лице с трайно увреждане на което по силата на ЕР на ТЕЛК №  №****издадено от Специализирана ТЕЛК за психични заболявания-гр.В. е определена втора група инвалидност помощ за срок пожизнен по диагноза ************************************“. Понастоящем И.П.Д. е на 65 години.От *** ползва услугите на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост-с.Б.,общ.КаВ.,като до него момент е била отглеждана в семейна среда.Предвид характера на трайното увреждане и невъзможността и да води самостоятелен начин на живот И.П.Д. е поставена под пълно запрещение по силата на Решение №***. на Добрички Окръжен съд.С оглед липсата на близки,които да се грижат за защита правата и интересите и,както и да я представляват,Органът по настойничество и попечителство при Община КаВ. е определил за неин настойник З.Д.М.-директор на специализираната институция.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На основание чл. 16в, ал.7 от ЗСП следва да се определи срок за настаняването, като с оглед данните по делото съдът намира за подходящо, той да е три години считано от влизане в сила на настоящото решение.

         Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

         НАСТАНЯВА лицето И.П.Д. ЕГН **********,в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост *****с.Б.,общ.КаВ.,обл.Добрич за срок от три години от влизане в сила на решението, на осн. чл.16б и чл.16в ЗСП.

         Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: