Р Е Ш Е Н И Е

/ДОПЪЛНИТЕЛНО/

№52

гр.Каварна 31.05.2016г.

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в закрито заседание на тридесет и пълви май  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №286 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.250 от ГПК.

С молба вх.№907 от 23.03.2016г. подадена от Н. Г. ***, се иска да бъде допълнено постановеното по делото решение №19 от 15.03.2016 г., с вписване на допълнителни данни за лицата, за които е признато за установено по отношение на Община Каварна, че са починали, като бъдат посочени следните обстоятелства: датата и мястото им на раждане, ЕГН, възраст, пол, гражданство и семейно положение.

В срока по чл.250, ал.2 ГПК молителите, контролиращата страна и заинтересованите лица не са подали писмен отговор и не са взели становище.

Настоящият състав на съда, след преценка на изложеното от заинтересованата страна, молбата въз основа на която е образувано делото и постановеното решение, намира следното:

Молбата по чл.250 ГПК е процесуално допустима, като подадена от страна по делото в предвидения от закона срок. Разгледана по същество същата е неоснователна поради следните съображения:

Допълване на постановеното решението може да се иска, ако съдът не се е произнесъл по искане на страната, като това е всяко искане за защита на субективни права. За да е основателна молбата за допълване на решението, съгласно чл.250 ГПК, следва да е налице непроизнасяне от съда по цялото искане на страната, която предпоставка не е налице в случая.

С подадената молба въз основа на която е образувано производството по Гр.д №286/2015г. молителите са поискали от съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на Община Каварна и Кметство с.***, че Ж. И.Ж. е починал на 03.03.1927г. в с.***, общ.Каварна, а Н.Ж.И. е починал на 16.04.1923г. в с.***, общ.Каварна, като се задължи общината на осн. чл.59 от ЗГР да състави актове за смърт и впише същите в регистрите за гражданското съС.ие. С решение №19 от 15.03.2016г. съдът се е произнесъл по цялото искане на молителите, така както е било заявено.

В сезиращата съда молба, въз основа на която е образувано охранителното производство липсва искане за установяване на посочените в молбата по чл.250 ГПК обстоятелства /дата и място на раждане, ЕГН, възраст, пол, гражданство и семейно положение/, като същите не са били и предмет на разглеждане от съда и за тях не са събирани доказателства. Произнасянето на съда по незаявени по надлежния процесуален ред искания от страните е недопустимо, т.к. би представлявало произнасяне свръх петитум.

Водим от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Н. Г. *** от 23.03.2016г. за допълване на основание чл.250 ГПК постановеното по гр. д. № 286/2015г. на Районен съд Каварна,  решение №19 от 15.03.2016г., с вписване на допълнителни данни за лицата, за които е признато за установено по отношение на Община Каварна, че са починали, като бъдат посочени следните обстоятелства: дата и място на раждане, ЕГН, възраст, пол, гражданство и семейно положение.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в двуседмичен срок, от връчването му на страните.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….