Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Гр.К., 18.07.2016г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание на седми юли,  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №287/2015г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

 Производството е за делба във фазата на извършването й.

С влязло в сила на 26.11.2015г. Решение №99 от 04.11.2015г. е допусната делба  между К.Д.Д. с ЕГН ********** *** Р.Д.И. с ЕГН ********** *** на недвижим имот, находящ се в гр.К., представляващ  ДВОРНО МЯСТО с площ от 323 кв.м по нотариален акт, а по скица 360 кв.м., съставляващо поземлен имот с идентификатор *** находящ се в гр. К., обл. Д., ул. Х.См.№**, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА /еднофамилна/ с идентификатор ****, брой етажи един, със застроена площ от 73 кв.м. по строително разрешение, а по скица 84 кв.м. и ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор ****, брой етажи един, със застроена площ от 6 кв.м. по строително разрешение, а по скица 7 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: 30 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи на целия имот: ***, при квоти за съделителите – по ½ идеална част за всяка една от тях.

В срока по чл.349, ал.4 от ГПК Р.Д.И. е заявила претенция за възлагане на имота на основание чл.349, ал.2 от ГПК. Искането е обективирано в депозиран отговор на исковата молба за делба с вх.№2555/28.08.2015г.

Производството по делото е прекратено в частта на предявените искове по сметки поради отказ от исковете.

Ищецът К.Д.Д., чрез проц.представител адв.М.К., претендира присъждане на разноски по делото.

Ответникът Р.Д.И., чрез адв.М.Д., претендира присъждане на разноски по делото.

Каварненският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От изготвената и приета по делото съдебно-техническа експертиза, чието заключение съдът приема като компетентно изготвено, се установява че имота предмет на делба при посочените квоти е реално неподеляем и за земята и за сградата. Пазарната стойност на поземления имот е 9 940 лева, на жилищната сграда е 22 400 лева, а на допълнителната сграда е оценена от вещото лице на 1 460 лева, или общо стойността за целия имот е 33 800 лева.

Съгласно разпоредбата на чл.349, ал.2 от ГПК, ако неподеляемият имот е жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска от съда то да бъде поставено в негов дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари.

Съдът счита, че не са налице горните предпоставки по отношение на съделителя Р.Д.И., тъй като същата не доказа към  момента на откриване на наследството да е живяла в имота и то да е единствено нейно жилище. Предявената от нея възлагателна претенция на основание чл.349, ал.2 от ГПК е неоснователна.

Следователно налице е неподеляем имот, който не може да се постави в дял, на който и да е от съделителите.

Така установената фактическа обстановка и констатираната невъзможност за поставяне на имота в дял, на която и да е от страните водят на извод за изнасяне на имота на публична продан, при приложение разпоредбата на чл.348 от ГПК.

На основание чл.73 от ГПК във вр. с т.8 от Тарифа за таксите събирани от съдилищата по ГПК всеки от съделителите следва да заплати държавна такса в размер на 4% върху стойността на дела си.

Съобразно горното К.Д.Д. с ЕГН ********** дължи държавна такса в размер на 676.00 лева и Р.Д.И. с ЕГН ********** дължи държавна такса в размер на 676.00 лева.

Съгласно чл.355 от ГПК страните заплащат разноски съобразно стойността на дяловете си. Ищецът К.Д.Д. е направила разноски в размер на 930.62 лева, или съобразно дела от ½ ид.ч. - 465.31лева, които следва да се заплатят от ответника, а ответника Р.Д.И. е направила разноски в размер на 875.00 лева, или съобразно дела от  ½ ид.ч. – 437.50 лева, които следва да се заплатят от ищеца К.Д..

Водим от горното, Каварненският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО с площ от 323 кв.м по нотариален акт, а по скица 360 кв.м., съставляващо поземлен имот с идентификатор *** находящ се в гр. К., обл. Д., ул. Х.См.№**, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА /еднофамилна/ с идентификатор ****, брой етажи един, със застроена площ от 73 кв.м. по строително разрешение, а по скица 84 кв.м. и ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор ****, брой етажи един, със застроена площ от 6 кв.м. по строително разрешение, а по скица 7 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: 30 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи на целия имот: ***, при първоначална цена   33 800 (тридесет и три хиляди и осемстотин) лева, като окончателната цена от публичната продан се разпредели между съделителите съобразно дялове им, както следва: за К.Д.Д. с ЕГН ********** ***- ½ ид.ч. и за Р.Д.И. с ЕГН ********** *** -1/2 ид.ч.

 ОСЪЖДА К.Д.Д. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд К., държавна такса върху стойността на дела си в размер на 676.00 /шестстотин седемдесет и шест/ лева.

 ОСЪЖДА Р.Д.И. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд К., държавна такса върху стойността на дела си в размер на 676.00 /шестстотин седемдесет и шест/ лева.

ОСЪЖДА Р.Д.И. с ЕГН ********** ***, да заплати на К.Д.Д. с ЕГН ********** ***, разноски по делото  в размер на 465.31 /четиристотин шестдесет и пет лева и тридесет и една стотинки/ лева.

ОСЪЖДА К.Д.Д. с ЕГН ********** ***, да заплати на Р.Д.И. с ЕГН ********** ***, разноски по делото в размер на 437.50 /четиристотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Д. в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН  СЪДИЯ:……………………