О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и осми април през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д №288/2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №288/2015г. е образувано на основание искова молба вх.№2000/01.07.2015г., подадена от Ж.Н.Е., срещу О.Т.Н., Н.Т.С., К.П.К., З.П.Д. и М.Н.В., с която е предявен иск за делба на съсобствен недвижим имот останал в наследство от С.К.М., б.ж. на гр.Варна, представляващ ПИ с идент.**** по КККР на с.Челопечене, общ.Каварна, одобрени със Заповед №РД-18-22/27.02.2008г. на ИД на АГКК гр.Добрич. Производството е в първа фаза на делбата – по допускането.

С писмена молба вх.№1400/28.04.2016г. Ж.Н.Е., чрез процесуалния си представител адв.М.К. е депозирала договор за доброволна делба на процесния имот сключен между страните по делото на 26.04.2016г. и е поискала производството по делото да бъде прекратено.

Въз основа на така подадената молба и приложените към нея доказателства, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради  извън съдебното му уреждане и липсата на предмет на воденото делбено производство, поради което на основание чл.232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

При прекратяване на производството по делото поради постигната извънсъдебна спогодба, страните дължат солидарно заплащане на следващата се държавна такса определена на основание чл.9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, в размер на 100 (сто) лева, както и 5 (пет) лева, държавна такса в случай на издаване на изпълнителен лист, платими в полза на Държавата, по сметката на Районен съд Каварна.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 ГПК, производството по Гр.Д №288/2015 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена искова молба от Ж.Н.Е., срещу О.Т.Н., Н.Т.С., К.П.К. (заменен в хода на процеса от наследника си З.П.Д.), З.П.Д. и М.Н.В., за извършване на съдебна делба на съсобствен недвижим имот представляващ нива с площ 75006 кв.м., находяща се в землището на с.Челопечене, общ.Каварна, съставляваща ПИ с идент.**** по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-22/27.02.2008г. на ИД на АГКК гр.Добрич.

ОСЪЖДА Ж.Н.Е. с ЕГН **********, О.Т.Н. с ЕГН **********, Н.Т.С. с ЕГН **********, З.П.Д. с ЕГН ********** и М.Н.В. с ЕГН **********, да заплатят солидарно в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Каварна, държавна такса в размер на 100 (сто) лева, както и 5 (пет) лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………