Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

 

№18

 

Гр.Каварна, 20.02.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на девети февруари , през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №29/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.28, във вр. с чл.26 от Закона за закрила на детето.

*******************************************************   

*******************************************************

Така мотивиран, КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

Р   Е   Ш   И   :

 

НАСТАНЯВА детето П.К.Д.   с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на  Е.Д.К. с ЕГН **********  с адрес: ***  за срок до навършване на пълнолетие, а ако учи до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст от издаване на заповедта за временно настаняване –  до 22.12.2016г.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между детето П.  К.  Д.   с ЕГН ********** и майката К.Д.И. с ЕГН **********, които да се провеждат два пъти в месеца, в Център за обществена подкрепа Каварна в присъствието на социален работник или професионалист

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението може да бъде обжалвано в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….