Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

гр.Каварна, 06.02.2018год.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

 Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и пети януари,  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, разгледа докладваното от съдията Гр.д.№29/2018год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

************************************************************  

************************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 29.06.2008г. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр.Т., между Я.Й.А. – Н. с ЕГН ********** ***  и  Н.Т.  Н. с ЕГН ********** ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака, сключен на 29.06.2008г. с развод, поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство, като не желаят издирването на вината, на която и да е от страните за това;

2/ Роденото от брака малолетно дете  В. Н. Т. с ЕГН **********, след развода ще живее с майката Я.Й.А. – Н. с ЕГН ********** на адрес: ***. Майката Я.Й.А. - Н. ще упражнява родителските права спрямо детето;

3./ Личните отношения на детето В. Н. Т. с ЕГН ********** с бащата Н.Т.Н. с ЕГН ********** ще се осъществяват  веднъж месечно след предварителна уговорка между майката и бащата;

4./ Бащата Н.Т.Н. с ЕГН ********** с адрес: ***  ще заплаща на  малолетното дете В. Н. Т. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150.00/осемдесет/ лева, чрез нейната  майка и законна представителка Я.Й.А. – Н. с ЕГН ********** с адрес: ***   до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законна лихва върху всяка просрочена вноска. Издръжката е дължима от датата на депозиране на молбата в съда – 17.01.2018г.;

5./ Съпрузите не притежават семейно жилище по смисъла на закона;

6./ Придобитите през време на брака МПС -  лек автомобил марка АУДИ с рег. № ***, рама №*** и  лек автомобил марка АУДИ с рег. № ТХ ***, РАМА №***, остават в собственост на Я.Й.А. – Н. ***;

7./ Съпругата Я.Й.А. – Н. след прекратяване на брака възстановя предбрачната си фамилия – А.; 

8./ Издръжка между съпрузите не се дължи

9./Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени;

ОСЪЖДА Н.Т.Н. с ЕГН ********** с адрес: *** да заплати държавна такса относно определената издръжка, която е в размер на 108.00 /сто и осем/ лева, съгласно чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, по сметка на КРС.

ОСЪЖДА Я.Й.А. – Н. с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса върху стойността на полученото в дял имущество в размер на 46.00 /четиридесет и шест/ лева, съгласно чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, по сметка на РС Каварна.

Решението не подлежи на обжалване

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………