Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

Гр.Каварна, 06.03.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на шести март, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №29/2018г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.247 от ГПК.

Гр.д.№29/2018г. е образувано по молба с вх.№150/17.01.2018г., подадена от Я.Й.А.-Н. с ЕГН **********, с адрес *** и Н.Т.Н. с ЕГН ********** с адрес ***. Производството е за развод с правно основание чл.50 от СК.

С Решение №9/06.02.2018г., съдът е допуснал развод между страните, като се е произнесъл и по другите небрачни искове.

На 21.02.2018г. е постъпила молба вх.№550 от Я.Й.А.-Н., с която настоява да се допусне очевидна фактическа грешка в решението, където ЕГН на молителката е изписан грешно а именно: „***“, а то е „**********“.

Съдът като разгледа докладваното дело и постановеното Решение №9/06.02.2018., намира следното:

Съгласно чл.247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Според правната теория и съдебна практика явна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Такава грешка представлява погрешното посочване на имената на страните, на посочено процентно съотношение при определяне на размера на присъдената сума или погрешно пресмятане на суми, произнасяне по част от искането в мотивите и пропуск съдът да се произнесе в диспозитива на решение и др. като не е допустимо чрез поправка на явна фактическа грешка да се замести формираната воля на съда в съдебния акт.

В конкретния случай съдът намира, че следва да бъде поправена констатираната очевидна фактическа грешка, както в мотивите на решението, така и в неговия диспозитив.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №9 от 06.02.2017г. по гр.д.№29/2018г. по описа на КвРС по отношение на ЕГН на Я.Й.А.-Н. като вместо „***“, се чете “**********“.

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Решение №9/06.02.2018г. на КвРС.

Решението не  подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………