Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

гр.Каварна, 18.06.2018год.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на тридесет и първи май,  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., разгледа докладваното от съдията Гр.д.№290/2018год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

Молителите Д.С.В.  с ЕГН ********** *** и А.Д.В. с ЕГН ********** ***  твърдят, че са сключили граждански брак на **** в гр.Каварна. От брака си имат родени  две деца    М.Д.С. с ЕГН ********** и Д.Д. В. с ЕГН **********, които  към момента на депозиране на молбата в съда са навършили пълнолетие. Желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие, без съдът да издирва мотивите за това. Представят писмено споразумение, подписано от двамата молители по реда на чл.51 от СК в следния смисъл: 1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака, сключен на **** с развод поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство, като не желаят издирването на вината, на която и да е от страните за това; 2./ Семейното жилище, находящи се в с.Б., общ.К., ул.С. ** се предоставя за ползване на Д.С.В.; 3./ Издръжка между съпрузите не се дължи; 4./ След влизане на решението за развод в сила, съпругата А.Д.В. ще  носи предбрачното си  фамилното си име  - Т.;  5./ Придобитите по време движими вещи са поделени доброволно от съпрузите; 6./ Съпрузите нямат взаимни  претенции към притежавани от тях банкови сметки; 7./ Разноските  остават за страните, така както са ги направили.

В съдебно заседание молителите се явяват лично, поддържат молбата и постигнатото споразумение.

След преценка на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На **** в с.Б., общ.Каварна,  Д.С.В.  с ЕГН ********** *** и А.Д.В. с ЕГН ********** са сключили граждански брак пред длъжностното лице по гражданското състояние. За сключеният брак е съставен Акт №3 от ****  От удостоверението за семейно положение на Д.С.В.  Изх.№ АО-01-***., издадено от Община гр.Каварна, се установява, че от брака си страните имат родени две деца – М.Д.С. с ЕГН ********** и Д.Д. В. с ЕГН **********, които  към момента на депозиране на молбата в съда са навършили пълнолетие.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

С оглед изразеното и подържано лично, сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие, относно прекратяването на брака, съдът намира, че не следва да се изследват мотивите на молителите за прекратяването на брака им и той следва да бъде прекратен на основание чл.50 от СК.

Родените  от брака  деца М.Д.С. с ЕГН ********** и Д.Д. В. с ЕГН ********** са  навършили пълнолетие и като пълнолетни не следва съда да се произнася по въпросите за личните отношения, родителските права и издръжка.

Постигнатото между съпрузите споразумение съдът преценява като законосъобразно, непротиворечащо на закона и морала, поради което то следва да бъде утвърдено.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на **** пред длъжностното лице по гражданското състояние при Кметство с.Б., Община Каварна граждански брак между Д.  С.  В. с ЕГН ********** *** и А.Д.В. с ЕГН ********** ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака, сключен на **** с развод поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство, като не желаят издирването на вината, на която и да е от страните за това;

2./Семейното жилище, находящи се в с.Б., общ.К., ул.С. ** се предоставя за ползване на Д.С.В.;

3./ Издръжка между съпрузите не се дължи;

4./ След влизане на решението за развод в сила, съпругата А.Д.В. ще  носи предбрачното си  фамилното си име  - Т.;

5./ Придобитите по време движими вещи са поделени доброволно от съпрузите;

6./ Съпрузите нямат взаимни  претенции към притежавани от тях банкови сметки;

7./ Разноските  остават за страните, така както са ги направили.

ОСЪЖДА А.Д.В. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Каварна  държавна такса по допускане на развода в размер на 15 /петнадесет/ лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….