О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на втори юли   през две хиляди и деветнадесета  година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

като обсъди Гр.Д №291 по описа за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №291/2019г. е образувано на основание искова молба с вх.№1788/15.05.2019г. от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357, представлявано от инж.Тодор Гикински, чрез юрк.И.И., срещу И.И.Х. с ЕГН ********** ***., с правно основание чл.422 от ГПК.

Предвид констатираните от съда нередовности на исковата молба, с която е сезиран, с Разпореждане № 451 от 15.05.2019г. . производството по делото е оставено без движение по реда на чл.129, ал.2 ГПК за заплащане на държавна такса по предявените искове в размер на 99,50лв., като на ищеца са дадени подробни указания за тяхното отстраняване.

За горното ищецът е уведомен на 23.05.2019г.   До изтичане на посочения едноседмичен  срок за отстраняване нередовностите на молбата, не е последвало изпълнение на съдебните указания, такова не е последвало и до настоящия момент, като молителите не са сезирали съда и с искане за продължаване на определения му срок, съобразно изискването на чл.63, ал.1 от ГПК.

В срока е подадена молба от ищеца, с която заявява, че е сключил споразумение с ответника за разсрочено плащане на задължението и желае производството по делото да бъде спряно. С Разпореждане № 506/03.06.2019г. ищецът е уведомен, че разпоредбата по чл.229, ал.1 ГПК не може да бъде приложена, тъй като ход на делото не е даден.

Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на исковата молба, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване. Предвид така констатираната нередовност на исковата молба, с която е сезиран и редовно проведената процедура по чл.129, ал.2 от ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон съставлява основание за прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

        

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№291 по описа за 2019г. на Каварненски районен съд.

ВРЪЩА на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357, представлявано от инж.Тодор Гикински, с адрес: гр.Добрич, бул.”Трети март” № 59  чрез юрк.И.И.  искова молба с вх.№1788/15.05.2019г. и приложенията към нея. 

Определението подлежи на обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на молителите. 

 

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................