О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

РАЙОНЕН СЪД КАВАРНА в закрито заседание проведено на десети ноември през двехиляди и шестнадесета  година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д № 295 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №295/2016 г. е образувано по молба на К.А.А. срещу К.И.А., с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.49, ал.1 СК, вр. с чл.318 и сл.ГПК; чл.56 СК и чл.53 СК, вр. с чл.326 ГПК.

Във връзка с нередовното връчване на съдебните книжа на ответника, съдът с разпореждане № 1006/14.09.2016 г. е указал на ищеца, че следва в едноседмичен срок от получаване на разпореждането да представи справка за адресната регистрация на ответника К.И.А., т.к. съдебните книжа изпращани до лицето се връщат невръчени с отбелязване на съобщението, че в ап.2 не е открит никой, а лицето не е познато на домоуправителя. Указал е също, че при неизпълнение на разпореждането в срок, производството по делото ще бъде прекратено.

Съобщението за така постановения съдебен акт е редовно връчено на ищеца чрез процесуалния му представител, на 03.10.2016 г. До изтичане на посочения в разпореждането срок за отстраняване нередовностите на молбата, не е последвало изпълнение на съдебните указания, такова не е последвало и до настоящия момент, като ищецът не е сезирал съда и с искане за продължаване на определения му срок, съобразно изискването на чл.63, ал.1 от ГПК.

Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на молбата, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване. Предвид така констатираната нередовност на молбата и соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон съставлява основание за прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

         

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 295 по описа за 2016 г. на Районен съд Каварна.

ВРЪЩА на К.А.А., ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв.В.А. от ВАК, искова молбата вх.№ 2311/21.07.2016 год.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд Добрич в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................