Н Е П Р Е С Ъ С Т В Е Н О   Р ЕШ Е Н И Е

 

гр. Каварна, 11.11.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова  като разгледа докладваното от съдията Гр. дело № 295 по описа за 2019год. и за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Производството е по искове с правно основание чл.422 от ГПК, във вр. с чл.79 от ЗЗД, чл.92 от ЗЗД и чл.205 от ЗЗД.

Гражданско дело №295/2019г. е образувано на основание искова молба с вх.№1849/20.05.2019., подадена от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, чрез адв.В.Г. – САК, с адрес ***, против С.С.М. с ЕГН ********** ***.

В исковата молба ищецът излага, че въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 410 от ГПК срещу ответника е образувано Ч. гр. д. № 736/2018 г. по описа на РС Каварна, като е издадена заповед за парично задължение в размер на 704.19 лв. за незаплатени далекосъобщиелни услуги. Във връзка с връчване на заповедта при условията на чл. 47 ал. 5 от ГПК е предявена настоящата искова молба с правно основание чл. 422 във вр. с чл. 415 от ГПК за установяване на вземането по издадената  заповед за изпълнение до размера на 241.80 лв., която сума представлява цена на потребени и незаплатени мобилни услуги. Освен това са предявени и осъдителни искове срещу ответника за плащане на договорна неустойка в размер на 89.97 лв., както и неплатени лизингови вноски в размер на 203.11 лв.

В молбата се излага, че поради неизпълнение на ответника да заплати потребените и фактурирани услуги на стойност 102.74 лв. мобилният оператор „Теленор“ е прекратил едностранно индивидуалния договор с ответника за ползвания абонамент и е издал по абонатен № *** на дата 15.03.2017 г. крайна фактура № 7254124991 с начислена обща сума за плащане в размер на 704.19 лв., която представлява сбор от незаплатения от ответника остатък в размер на 102.74 лв. за задължения по предходните фактурирани периоди, начислена неустойка за предсрочно прекратяване на мобилен номер в размер на 475.63 лв., както и незаплатени лизингови вноски в размер на 125.82 лв. Предвид постигнато споразумение с Комисия за защита на потребителите дължимата се неустойка от абонатите на дружеството при предсрочно прекратяване на договорите е в размер на три стандартни за ползваната програма  месечни абонаментни такси, с оглед на което ищецът претендира неустойка в размер на 89.97 лв. Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че по отношение на него съществува изискуемо вземане на ищеца в размер на 102.74 лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен № *** за периода от 15.10.2016 г. до 14.03.2017 г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателното изплащане на сумата, да заплати на ищеца сума в размер на 89.97 лв., представляваща начислена договорна неустойка за неизпълнение в размер на три стандартни за ползваната програма месечни абонаментни такси по Договор за мобилен номер ***с абонаментен № ***, да заплати сума в размер на 125.82 лв., представляваща незаплатени лизингови вноски за периода от месец 03/2017 г. до месец 07/2018 г. по Договор за лизинг от 31.08.2016 г. за устройство ALKATEL, модел POP 4 Blue, взето във връзка с мобилен номер ***с абонатен № ***, както и да заплати разноските, направени в настоящото исково производство, представляващи доплатена държавна такса и адвокатски хонорар..М. ***. Претендира разноски в производството.

В с.з., ищецът редовно призован не изпраща представител. Депозирана е молба, с която посочва, че поддържа исковете и моли при условията на чл.238 и чл.239 от ГПК, съдът да постанови решение.

Ответникът С.С.М. не е взела становище по исковете, като не е депозирала писмен отговор в законоустановения срок, не се явява в първото по делото съдебно заседание и не е направила искане за разглеждането му в нейно отсъствие.

Видно от приложените по делото книжа, на ответницата са били указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжата и неявяване в съдебно заседание.

От представените по делото писмени доказателства може да се направи извод за вероятната основателност на исковете. Ответницата не е изпълнила задължението си да заплати претендираните суми, което се установява от приложените писмени доказателства.

По тези съображения, съдът установява наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 от ГПК, поради което и претенцията следва да бъде уважена.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответницата.

Мотивиран от горното и на основание чл.238 и чл.239 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р   Е   Ш   И:

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422, във вр. с чл.415от ГПК, във вр. с чл.79 от ЗЗД, че С.С.М. с ЕГН ********** *** дължи на „Теленор България“ ЕАД, ЕИК: 130460283, гр. София, ж.к. Младост № 4, Бизнес парк София, сграда 6, сумата от 102,74 (сто и два лева и седемдесет и четири стотинки) лева за незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер №*** за периода от 15.10.2016г. до 14.03.2017г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК – 08.11.2018г., до окончателното плащане.

ОСЪЖДА С.С.М. с ЕГН ********** ***, да заплати на „Теленор България“ ЕАД, ЕИК: 130460283, гр. София, ж.к. Младост № 4, Бизнес парк София, сграда 6, сумата от 89,97 (осемдесет и девет лева и деветдесет и седем стотинки) лева, представляваща начислана договорна  неустойка за неизпълнение в размер на три стандартни за ползваната програма месечни абонаментни такси по Договор за мобилен номер ***с абонаментен номер №***.

ОСЪЖДА С.С.М. с ЕГН ********** ***, да заплати на „Теленор България“ ЕАД, ЕИК: 130460283, гр. София, ж.к. Младост № 4, Бизнес парк София, сграда 6, сумата от 125,82 (сто двадесет и пет лева и осемдесет и две стотинки) лева, представляваща незаплатени лизингови вноски за периода от м.март 2017г. до м.юли 2018г. по Договор за лизинг от 31.08.2016г. за устройство  ALCATEL модел POP 4 Blue, взето във връзка с мобилен номер ***с абонаментен номер №***.

ОСЪЖДА С.С.М. с ЕГН ********** ***, да заплати на „Теленор България“ ЕАД, ЕИК: 130460283, гр. София, ж.к. Младост № 4, Бизнес парк София, сграда 6, сумата от25,00 (двадесет и пет) лева платена държавна такса в заповедното производство и 180,00 (сто и осемдесет) лева, адвокатски хонорар.

ОСЪЖДА С.С.М. с ЕГН ********** ***, да заплати на „Теленор България“ ЕАД, ЕИК: 130460283, гр. София, ж.к. Младост № 4, Бизнес парк София, сграда 6, сумата от 125,00 (сто двадесет и пет) лева платена държавна такса в настоящото производство и 180,00 (сто и осемдесет) лева, адвокатски хонорар.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………