О П Р Е  Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненският районен съд, в закрито заседание на пети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр. Д № 297/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по нередовна искова молба.

Горното обстоятелство е установено от съда с Разпореждане № 497/30.05.2019 г., в което са визирани конкретните нередовности на исковата молба и на ищеца е даден едноседмичен срок от съобщаването за отстраняването им.

Ищецът е редовно уведомен за разпореждането, връчено му, чрез И.Н.– сестра, на 06.06.2019 г. Съобразно нормата на чл. 60, ал. 4 от ГПК, едноседмичния срок за отстраняване нередовностите на исковата молба е до края на 13.06.2019 г. /четвъртък, присъствен ден/. В този срок по делото не са представени доказателства, удостоверяващи отстраняване нередовностите на исковата молба, въз основа на която е образувано производството по Гр.д. № 297/2019 г. по описа на КРС, или молба за продължаване на срока по чл. 63, ал. 1 от ГПК.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, исковата молба, ведно с приложенията към нея, подлежи на връщане като нередовна, а производството по настоящото дело - на прекратяване.

Воден от горното, Каварненският районен съд

 

                                       О  П  Р Е  Д  Е  Л  И :

 

ВРЪЩА на ищеца Д.Г.Д., ЕГН **********, като нередовна искова молба свх. № 1881/22.05.2019 г. по описа на РС Каварна /вх. № 2163/29.06.2018 г. на ГТРС/, ведно с приложенията към нея, въз основа на която е образувано  производството по Гражданско дело № 297/2019 г. по описа на Районен съд Каварна и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от ищеца пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

Препис от определението да се връчи на страните.                                

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………..