Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

 

 

Гр.Каварна, 20.02.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на шестнадесети февруари, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №298/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Закона за защита срещу домашното насилие /ЗЗДН/, образувано въз основа на молба с вх.№2325/22.07.2016г., депозирана от П.В.П. с ЕГН ********** ***, настоящ адрес, против К.И.К. с ЕГН **********, с адрес ***.

**********************************************************************************************************************************

Водим от изложеното, Каварненския районен съд

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ЗАДЪЛЖАВА К.И.К. с ЕГН **********,*** и с временен адрес за призоваване и съобщения: с.**** в дома на ***** и втори временен адрес: с*****, **”, да се въздържа от извършване на домашно насилие над П.В.П. с ЕГН ********** *** и с настоящ адрес за призоваване и съобщения в гр.***** и с.*****, ул.”***”, *****”/ири необходимост/.

ЗАБРАНЯВА на К.И.К. с ЕГН **********,*** и с временен адрес за призоваване и съобщения: с.** в дома на ***** и втори временен адрес: с*****, **”, да приближава П.В.П. с ЕГН ********** и местата за социални контакти и отдих на пострадалата, на разстояние не по-малко от 5 /пет/ метра, за срок от 6 /шест/ месеца.

ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА на основание чл.16 от ЗЗДН.

НАЛАГА на К.И.К. с ЕГН **********,*** и с временен адрес за призоваване и съобщения: с.** в дома на ***** и втори временен адрес: с*****, **”, ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева, платима в полза на Държавата, както и 5.00 /пет/ лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА К.И.К. с ЕГН **********,*** и с временен адрес за призоваване и съобщения: с.** в дома на ***** и втори временен адрес: с*****, **”, да заплати държавна такса в размер на 30.00 /тридесет/ лева, определена по чл.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5.00 /пет/ лева за служебно издаване на един изпълнителен лист, в полза на КРС.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

Препис от заповедта да се изпрати на Началника на РУ”Полиция” гр.Шабла, за изпълнение, съгл. чл.16, ал.3 от ЗЗДН.

 

 

 

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………