ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  10.03.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на десети март през  две хиляди и  шестнадесета година  в състав:

 

Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                                           Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора:                                              сложи за разглеждане

Гр.д. № 3 по описа за 2013 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл.142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 10.30 часа се явиха: 

 

ИЩЦАТА Ж.П.И. редовно призована се явява лично и с адв. Ж.П. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

ОТВЕТНИЦАТА М.П.М. редовно призована не се явява, представлява се от адв. Р.Ж. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

СЪДЪТ запитва страните  имат ли възражения срещу даване ход на делото.

АДВ.   П. –  Моля да се даде ход на делото.

АДВ. Ж. – Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че страните са редовно призовани, ищцата се явява лично, надлежно се представляват от упълномощени представители, не правят възражения по хода на делото на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. П. – Госпожо Съдия, с отв. страна постигнахме споразумение, което депозираме пред Вас, но в предварителен разговор преди съд. заседание  с адвоката на ответницата постигнахме договорка по така постигнатата спогодба, като дяловете бъдат разменени, като дял № 1 бъде предоставен на М.М., а дял № 2 да бъде предоставен на Ж.И.. Договорихме се М.М., която е взискател по Изп.д. № 27/2015г. по описа на СИС при РС Каварна да се откаже от вземането спрямо Ж.И.. Представям данъчни оценки за процесните имоти.

АДВ. Ж. – Съгласни сме с така постигнатата спогодба. Моля да я одобрите.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешното съд. заседание от страна на ищцата удостоверения за данъчни оценки № 5808000270; № 5808000273; № 5808000272; № 5808000271.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото  е  постигната    спогодба   за  начина на разпределяне на недвижимите  имоти, допуснати  до съдебна делба

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

            ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА между Ж.П.И., ЕГН **********,***

и

М.П.М., ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв. Р.Ж. ***, кантора с адрес: град ***, бул. „***“ № **, като страни по гр.д. № 3/2013 г.на КРС, по силата на която:

1. В дял на М.П.М., ЕГН **********,*** и в изключителна нейна собственост се придават следните недвижи имоти:

- Дворно място с площ от 2145 кв.м., находящо се в с. ***, община Шабла, област Добрич, на ул. „***”, съставляващо ПИ с идентификатор ***, с площ от 2214 кв.м. по скица от КК и КР, издадена от СГКК - Добрич, при граници на имота ПИ ***, ***, *** ведно с построените в мястото еднофамилна едноетажна жилищна сграда с площ от 104 кв.м. с идентификатор ***, еднофамилна едноетажна жилищна сграда с площ от 16 кв.м. с идентификатор *** и едноетажна селскостопанска сграда с площ от 28 кв.м. с идентификатор ***.

- Нива с площ от 33365 кв.м., съставляваща ПИ с идентификатор ***, в землището на село ***, община Шабла, област Добрич,  по КККР, одобрени със заповед РД-18-24/30.03.2006 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-08-978/19.08.2008 г. на Началника на СГКК - Добрич, местност „***“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи: ПИ ***, ***, ***, ***;

Общата данъчна оценка на описания дял е 9 385.30 лв. (девет хиляди триста осемдесет и пет лева и тридесет стотинки)

2. В дял на Ж.П.И., ЕГН **********,*** и в изключителна нейна собственост се придават следните недвижи имоти:

            - Дворно място с площ от 2225 кв.м., находящо се в с.***, община Шабла, област Добрич, на ул. „***” № *, съставляващо ПИ с идентификатор *** с площ от 2315 кв.м. по скица от КК и КР, издадена от СГКК - Добрич, при граници на имота ПИ ***, ***, ***, *** ведно с построените в мястото едноетажна селскостопанска сграда с площ от 91 кв.м. с идентификатор *** и едноетажна селскостопанска сграда с площ от 57 кв.м. с идентификатор ***;

             - Нива с площ от 33367 кв.м., съставляваща ПИ с идентификатор *** в землището на село ***, община Шабла, област Добрич,  по КККР, одобрени със заповед РД-18-24/30.03.2006 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-08-978/19.08.2008 г. на Началника на СГКК - Добрич, местност „***“,  площ от 33367 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи: ПИ ***, ***, ***, ***;

            - Лозе в местността „***” в землището на с.***, община Шабла, област Добрич, с площ от 592 кв.м. по нотариален акт № ***, том **, н.д.**/*** г. на Нотариуса при КРС, номер по предходен план ***, съставляващо поземлен имот с идентификатор ***, при съседи: ПИ ***, ***, ***, ***, ***.

            Общата данъчна оценка на описания дял е 8 219.90 лв. (осем хиляди двеста и деветнадесет лева и деветдесет стотинки).

            Страните няма да си дължат суми за уравнение на дяловете и с настоящата спогодба прекратяват окончателно съсобствеността върху описаните имоти, като нямат и не могат да имат каквито и да било претенции една към друга по отношение на така разделените имоти.

            Страните се договарят, че М.М. ще извърши отказ от вземането си по Изп.д. № 27/2015г.по описа на СИС при РС Каварна спрямо Ж.И..

           

Разходите по настоящото производство остават за сметка на всяка една от страните, така както са направени до момента.

 

                                                           СПОГОДИЛИ СЕ:

 

1.      …………………………                                                2. ……………………….

/Ж.И./                                                                        /М.М. чрез

                                                                                              адв. Р.Ж./                                         

 

                СЪДЪТ, като взема предвид, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК.

                                   

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигната между страните по Гр. Д № 3/2013г. по описа на КРС съдебна спогодба за  начина на разпределяне на недвижимите  имоти, допуснати  до съдебна делба:

1. В дял на М.П.М., ЕГН **********,*** и в изключителна нейна собственост се придават следните недвижи имоти:

- Дворно място с площ от 2145 кв.м., находящо се в с. ***, община Шабла, област Добрич, на ул. „***”, съставляващо ПИ с идентификатор ***, с площ от 2214 кв.м. по скица от КК и КР, издадена от СГКК - Добрич, при граници на имота ПИ ***, ***, *** ведно с построените в мястото еднофамилна едноетажна жилищна сграда с площ от 104 кв.м. с идентификатор ***, еднофамилна едноетажна жилищна сграда с площ от 16 кв.м. с идентификатор *** и едноетажна селскостопанска сграда с площ от 28 кв.м. с идентификатор ***.

- Нива с площ от 33365 кв.м., съставляваща ПИ с идентификатор ***, в землището на село ***, община Шабла, област Добрич,  по КККР, одобрени със заповед РД-18-24/30.03.2006 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-08-978/19.08.2008 г. на Началника на СГКК - Добрич, местност „***“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи: ПИ ***, ***, ***, ***;

Общата данъчна оценка на описания дял е 9 385.30 лв. (девет хиляди триста осемдесет и пет лева и тридесет стотинки)

2. В дял на Ж.П.И., ЕГН **********,*** и в изключителна нейна собственост се придават следните недвижи имоти:

            - Дворно място с площ от 2225 кв.м., находящо се в с.***, община Шабла, област Добрич, на ул. „***” № *, съставляващо ПИ с идентификатор *** с площ от 2315 кв.м. по скица от КК и КР, издадена от СГКК - Добрич, при граници на имота ПИ ***, ***, ***, *** ведно с построените в мястото едноетажна селскостопанска сграда с площ от 91 кв.м. с идентификатор *** и едноетажна селскостопанска сграда с площ от 57 кв.м. с идентификатор ***;

             - Нива с площ от 33367 кв.м., съставляваща ПИ с идентификатор *** в землището на село ***, община Шабла, област Добрич,  по КККР, одобрени със заповед РД-18-24/30.03.2006 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-08-978/19.08.2008 г. на Началника на СГКК - Добрич, местност „***“,  площ от 33367 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи: ПИ ***, ***, ***, ***;

            - Лозе в местността „***” в землището на с.***, община Шабла, област Добрич, с площ от 592 кв.м. по нотариален акт № ***, том **, н.д.***/*** г. на Нотариуса при КРС, номер по предходен план ***, съставляващо поземлен имот с идентификатор ***, при съседи: ПИ ***, ***, ***, ***, ***.

            Общата данъчна оценка на описания дял е 8 219.90 лв. (осем хиляди двеста и деветнадесет лева и деветдесет стотинки).

            Страните няма да си дължат суми за уравнение на дяловете и с настоящата спогодба прекратяват окончателно съсобствеността върху описаните имоти, като нямат и не могат да имат каквито и да било претенции една към друга по отношение на така разделените имоти.

            Страните се договарят, че М.М. ще извърши отказ от вземането по Изп.д. № 27/2015г.по описа на СИС при РС Каварна спрямо Ж.И..

Разходите по настоящото производство остават за сметка на всяка една от страните, така както са направени до момента.

 

УКАЗВА на страните, че съгласно чл. 234, ал. 3 от ГПК съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

                ОСЪЖДА М.П.М., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на 187.71 /сто осемдесет и седем лева седемдесет и една стотинки/ лева, представляваща  2% върху стойността на дела  й.

                ОСЪЖДА Ж.П.И., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на 164.40 /сто шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ лева, представляваща  2% върху стойността на дела  й.

 

ПОРАДИ изчерпване на  предмета на делото във втората фаза СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА   производството  по извършване на делбата по Гр.дело № 3/2013г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи  на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес пред Окръжен съд гр.Добрич.

            ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  11.10  часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 10.03.2016г.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                       СЕКРЕТАР: