Р Е Ш Е Н И Е

№131

гр. Каварна, 18.10.2019 г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Каварна, в публично заседание на осемнадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .................................., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 3 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба с правно основание чл. *** и сл. ГПК, вр. с чл. 34 ЗС и чл. 69 и сл. ЗН от Н.А.М., М.А.В. и Ц.Й.Й., тримата действащи чрез пълномощник – адв. И.П. ***, срещу И.П.И..

В исковата молба ищците излагат, че заедно с ответника са съсобственици на поземлен имот  с идентификатор ***.** по КК и КР на гр. Каварна, одобрени със Заповед РД-18-32 от 27.02.2008 г. на ИД на АГКК с площ по скица 591 кв.м., а по документ за собственост 585 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м., номер по предходен план: квартал 94, парцел XI, съседи: ***.472, ***.347,  ***.346, ***.***,  ***.337,  ***.339, ***.9602, ведно с построените в имота еднофамилна жилищна сграда с идентификатор ***.**.1 със ЗП 84 кв.м., на 1 етаж, ГАРАЖ с идентификатор ***.**.2 с площ 25 кв.м., на 1 етаж и селскостопанска сграда с идентификатор ***.**.3 със ЗП 13 кв.м., на 1 етаж.

Твърдят, че имота са придобили по силата на  прехвърлителна сделка – договор за издръжка и гледане сключен с М. М. К., починала на 07.07.1996 г., обективиран в нотариален акт № 29, том 4, дела № 1862/1991 г. на БРС, а ответникът по силата на наследствено правоприемство от починалия на 23.01.2017 г. негов баща П. И. В. /К./. С оглед невъзможността за доброволно поделяне на имота е налице правен интерес за предявяване на иск за делба, поради което молят, съда да допусне делбата на недвижимия имот между страните, при законоустановените квоти - по 1/8 ид.ч. за всеки от съделителите Н.М. и Ц.Й., ¼ ид.ч. за М.В. и ½ ид.ч. за И.И..

В срока за отговор по реда на чл. 131 ГПК, ответникът не е депозирал отговор.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира от фактическа страна следното:

В съответствие с изискванията на чл. ***, ал. 1 ГПК са представени писмени доказателства установяващи правото на собственост върху имота чиято делба се иска. От представения нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка № 152/28.11.1983 г. на БРС, се установява, че В. А.М. е прехвърлила на дъщеря си М. М. К. собствения си недвижим имот находящ се в гр. Каварна, представляващ дворно място от 585 кв.м., съставляващо парцел 11, пл. № ***, заедно с находящите се в дворното място масивна едноетажна жилищна сграда състояща се от три стаи, две входни антрета, салон, джамакен, стопанска сграда, баня и гараж. Имотът е придобит от приобретателката през време на брака й с П. И. К. /сключен на 04.01.1965 г./, поради което е станал съпружеска имуществена общност.

С нотариален акт № 29/1991 г. за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка, М. М. К. и П. И. К., са прехвърлили на племенниците си М.А.В. и Н.А. Й., собствения си недвижими имот придобит през 1983 г. с нотариален акт № 152/28.11.1983 г. на БРС. Имотът е придобит от Н. Й., през време на брака й с Ц.Й.Й., който брак е прекратен с развод с решение от 10.01.1996 г. по гр. д. № 261/95 г. на ВРС, видно от удостоверение № 261/95 изд. на 15.08.2001 г. от ВРС.

Установява се от представеното удостоверение за наследници изх. № АО-11-635/13.11.2018 г. на общ. Каварна, че М. М. К. е починала на 07.07.1996 г., като е оставила за свои наследници: съпруг П. В. и наследниците по закон на починалия преди нея брат А. В. – ***съпруга и деца М. В. и Н.М..

С решение № 2 от 28.04.2006 г. на РС Каварна, постановено по гр. д. № 182/2014 г. е развален договора, сключен с нотариален акт № 29, том IV, нот.дела № 1862/1991 г. на БРС на 19.07.1991 г. между П. И. К. и М. М. К. от една страна и М.А.В. и Н.А. Й. /М./, по време на брака й с Ц.Й.Й. от друга страна, за прехвърляне на УПИ ** – ** в кв. *** по ЗРП на гр. Каварна от 2001 г. с площ от 585 кв.м. и построените в него масивна едноетажна жилищна сграда от три стаи, две входни антрета, салон, джамакен и баня; гараж и стопанска сграда срещу задължение за издръжка и гледане, относно ½ ид.ч. от прехвърленото, поради неизпълнение на задължението за издръжка и гледане спрямо прехвърлителя П. И. К..

По делото е извършена съдебно техническа експертиза от вещото лице М.Х., която като неоспорено от страните и преценено от съда, като обоснована и отговаряща в пълнота на поставените въпроси се кредитира от съда в нейната цялост. Съгласно заключението на вещото лице и приложените по делото скици, в имот с идентификатор ***.** са заснети и нанесени следните постройки: сграда с идент. ***.**.1 със застроена площ 84 кв.м., на един етаж, с предназначение – жилищна; сграда с идент. ***.**.2, със застроена площ 25 кв.м., на един етаж, с предназначение – хангар, депо; сграда с идент. ***.**.3, със застроена площ 13 кв.м., на един етаж, с предназначение – селскостопанска сграда; и сграда с идент. ***.**.4, със застроена площ 12 кв.м., на един етаж, с предназначение – селскостопанска сграда. Основната жилищна сграда в имота е построена през 1949 г. Към същата са извършени пристроявания, за част от които има издадени строителни разрешения, както следва: строително разрешение № 69/07.11.1974 г. за изграждане на баня върху 3 кв.м. и за извършване на основен ремонт на една стая и навес; строително разрешение № 643/06.09.1969 г. за баня, върху 4 кв.м. Вещото лице е установило още, че на място жилището се състои от три стаи, кухня, две антрета, салон, баня и джамакен. В кадастралната карта кухнята е нанесена с идентификатор ***.**.3. Сграда с идентификатор ***.**.2 по КК – гараж е построена съгл.строително разрешение № 3/08.01.1975 г. За сграда с идент. ***.**.4 по КК – селскостопанска сграда няма издадено строително разрешение или подадена молба за узаконяването й, поради което същата е незаконна. Сградата е описана в нотариален акт за прехвърляне на недвижими имот срещу гледане и издръжка № 29, том IV, нот.дела № 1862/19.07.1991 г. на БРС. Имотите по представените с исковата молба скици са идентични с описаните в нотариалните актове дворно място и сгради.

Предвид така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

От представените по делото доказателства се установи по безспорен начин, че ищците Н.А.М., М.А.В. и Ц.Й.Й., в резултат на извършена в тяхна полза прехвърлителна сделка са собственици общо на ½ ид.ч., а ответникът И.П.И. по силата на наследствено правоприемство от баща си П. И. В. е собственик на останалата ½ ид.ч. от заявения за делба недвижим имот – дворно място с идент. ***.** по КК и КР на гр. Каварна, ведно с изградените в него сгради.  

От заключението на вещото лице и приложените към него скици се установи, че в делбения имот има изградена селскостопанска сграда с иден. ***.**.4, за която няма издадено строително разрешение или подадена молба за узаконяването й. По въпроса за делбата на незаконни строежи в съдебната практика се счита, че делбата е допустима само при наличието на посочениите в закона предпоставки. Ако обаче предмет на делбата е дворното място с всички постройки в него /какъвто е настоящият случай/, то тогава е допустима делба и на такива строежи, дори да не са представени доказателства за тяхната търпимост, тай като собственикът на земята по силата на чл. 92 от ЗС е собственик и на всички подобрения, като разпоредбите на ЗУТ не го лишават от това негово право. Извършвайки делбата на дворното място, съдът следва да извърши и делбата на незаконно построените сгради, като при оценката във втората фаза следва да се отчете обстоятелството, дали същите са търпими или подлежат на премахване. С оглед изложеното съдът счита, че до делба в настоящото производство следва да бъде допусната и селскостопанска сграда с иден. ***.**.4.

Частите на съделителите в съсобствеността на делбения имот, съобразно притежаваните права са както следва: 1/8 ид.ч. за Н.А.М., 1/8 ид.ч. за Ц.Й.Й., 2/8 ид.ч. за М.А.В. и 4/8 ид.ч. за И.П.И.. Следователно на основание чл. 344  от ГПК, вр. с чл. 34 ЗС трябва да се допусне извършването на съдебна делба за процесния имот при определените делбени квоти.

Така мотивиран, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА на основание чл. *** и сл. ГПК, вр. с чл. 34 ЗС и чл. 69 и сл. ЗН, между Н.А.М., ЕГН **********, с адрес ***, Ц.Й.Й., ЕГН **********, с адрес ***, М.А.В., ЕГН **********, с адрес *** и И.П.И., ЕГН **********, с адрес ***, върху следния недвижим имот:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.** по КК и КР на гр. Каварна, одобрени със Заповед РД-18-32 от 27.02.2008 г. на ИД на АГКК с площ по скица 591 кв.м., а по документ за собственост 585 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: квартал 94, парцел XI, съседи: ***.472, ***.347, ***.346,  ***.***, ***.337,  ***.339, ***.9602, ведно с построените в имота ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор ***.**.1 със ЗП 84 кв.м., на 1 етаж, ГАРАЖ с идентификатор ***.**.2 с площ 25 кв.м., на 1 етаж, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор ***.**.3 със ЗП 13 кв.м., на 1 етаж и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор ***.**.4 със ЗП 12 кв.м., на 1 етаж, при делбени квоти: 1/8 ид.ч. за Н.А.М., 1/8 ид.ч. за Ц.Й.Й., 2/8 ид.ч. за М.А.В. и 4/8 ид.ч. за И.П.И..

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………