О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненският районен съд, в закрито заседание на деветнадесети август през две хиляди и деветнадесета година в състав

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

като обсъди Гр.Д № 300/2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано въз основа на искова молба с вх.№1910/27.05.2019г. от Н.М.А. с ЕГН ********** ***, против В.Д.С., гражданин на Германия с постоянен адрес ***. Предявен е иск за заплащане на сумата от 2400 лева, по договор за поръчка.

Ищецът твърди, че съгласно сключен между него и ответника устен договор за поръчка за периода от 01.09.2016г. до 30.04.2018г. е изработил за сметка на ответника строително – ремонтни дейности в сграда в гр.Каварна, ул.”Г.С.Раковски” № 5. Част от договорената цена била платена, като ищецът твърди, че му се дължи остатък от 2400лв.

  С молбата ищецът иска ответника В.Д.С. да бъде осъден да му заплати сумата от 2400лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски. Моли допускането на двама свидетели при режим на водене, които ще докажат твърдените от него обстоятелства, както и периода и извършената работа. Прави искане да се изиска служебно Преписка № 870/2018г. и Преписка № 169/2019г. по описа на РП Каварна.

В рамките на едномесечният срок по чл.131 ал.1 от ГПК ответникът, чрез упълномощения от него адв. Борислав Ралчев – ВАК  депозира писмен отговор, с който сезира съда с възражение по чл.119 ал.3 от ГПК, за местна неподсъдност на делото на сезирания съд с искане производството пред Районен съд Каварна  да бъде прекратено и делото изпратено по подсъдност на Районен съд Варна, в чийто съдебен район е неговият постоянен адрес

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Възражението за местна неподсъдност на делото на сезираният съд изхожда от активно легитимирана страна – ответник и е депозирано в рамките на срока за отговор на исковата молба, поради което е процесуално допустимо.

Разгледано по същество се явява основателно.

Относно предявеният иск за заплащане на сумата от 2400лв., представляваща договорена, но незаплатена част от цена по договор за поръчка, сключен между ищеца и ответника е приложима общата местна подсъдност по чл.105 от ГПК, съгласно който искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника.

Ответникът  В.Д.С., гражданин на Германия с ЛНЧ ********** в предявената искова молба е с посочен постоянен адрес ***, който се намира в района на РС Варна. Отделно от това самият ответник е направил възражение за местна подсъдност, поради което и съдът следва на основание чл.105 от ГПК да прекрати делото и изпрати същото за разглеждане от РС Варна.

Водим от горното и на основание чл.118 ал.1 вр. ал.2 вр. чл.119 ал.3 вр. чл.105  от ГПК, съдът

 

 

         О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 300/2019г. по описа на Районен съд гр.Каварна

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА

          Определението във връзка с подсъдността подлежи на обжалване от заинтересованата страна с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред Добричкия  окръжен съд.

          Определението да се връчи на страните по делото.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………