ПРОТОКОЛ

                                                Гр. Каварна 19.04.2017 г.

 

Каварненски  районен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети април през две хиляди и седемнадесета  година  в състав:

 

Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                                 Съд. заседатели:

 

при участието на секретар: Е.Ш.

и прокурора:                                                       сложи за разглеждане

Гр.д. № 301 по описа за 2016  година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.Д.К. редовно призована се явява лично и се представлява от адв. П.А. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

ОТВЕТНИКЪТ **** гр. Каварна редовно призован се представлява се от адв. Д.А. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ запитва страните имат ли възражения срещу даване ход на делото.

АДВ. А. – Да се даде ход на делото.

АДВ. А. – Няма пречки. Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че страните са редовно призовани, представляват се надлежно, не правят възражения по даване ход на делото и на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. А. – Госпожо съдия, депозирали сме в Съда спогодба Вх. № 1250/31.03.2017 г., с която Ви уведомяваме, че на 27.03.2017 г. страните уредиха отношенията си относно водения между тях спор по Ч. Гр. д. № 56/2016 г. по описа на РС гр. Каварна и по Гр. д. № 301/2016 г. по описа на РС гр. Каварна, като предмет и на двете производства е претенция на М.Д.К. към **** гр. Каварна за заплащане на наемна цена за стопанската 2014/2015 г., дължима по договор за наем на земеделска земя, сключен между страните на ***, според която спогодба ответникът ще погаси задължението си към ищцата със заплащане на сума в размер на 5 000.00 лв., която ще бъде заплатена на две вноски – 3 000.00 лв. до 31.03.2017 г. и 2 000.00 лв. до 02.05.2017 г., като първата вноска от 3 000.00 лв. я получихме. Остава остатъка от сумата 2 000.00 лв. Сумата ще бъде заплатена по банковата сметка на ищцата, посочена в спогодбата. Страните се съгласяват разноските по двете производства да останат така, както са направени и същите не си дължат заплащане на разноски. Спогодбата е съставена на основание чл. 234 от ГПК и се представя за одобрение на съда. При условие, че спогодбата не бъде одобрена, то тя има значението на спогодба по чл. 365 и сл. от ЗЗД. След пълното изпълнение на поетите с настоящата спогодба задължения страните намират отношенията си изцяло уредени и нямат претенции една към друга на това или на друго основание. Моля да ни върнете ½ от внесената държавна такса по следната банкова сметка *** ***, BIC ***, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД.

АДВ. А. – Постигнали сме спогодба в смисъла, в който се изложи от колегата и моля да бъде вписана в протокола.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

                       О П Р Е Д Е Л И

ПРИЕМА представеното по делото писмо от ТД на НАП Варна, офис Добрич № 158191/27.01.2017 г. ведно със справка за изплатени суми по чл. 57 от ЗДОФЛ и чл. 73 за изплатени суми от фирми на М.Д.К..

СЪДЪТ, след като установи, че страните са постигнали спогодба, която не противоречи на закона и морала, депозирали са я в съда и желаят същата да бъде одобрена, на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в протокола съдържанието на постигнатата между страните съдебна спогодба:

Днес, 27.03.2017 г. в гр. Каварна  се сключи настоящата спогодба между

1.                     М.Д.К., ЕГН: **********, с адрес ***, чрез надлежно упълномощения адвокат П.А. ***, служебен адрес гр. ***, ул. „****“ №  **, ет. *

и

2.                     ****, БУЛСТАТ: **********, с адрес ***, представляван от П.Д.П., ЕГН: **********, чрез надлежно упълномощения адвокат Д.С.А.,***, служебен адрес гр. ***, ул. „***“ № *

Страните заявяват, че към момента на подписването на настоящата спогодба помежду им са висящи следните дела:

-         Ч. Гр. д. № 56/2016 г. по описа на Районен съд Каварна и

-     Гр. д. № 301/2016 г. по описа на Районен съд Каварна, като предмет и на двете производства е претенция на М.Д.К. към **** за заплащане на наемна цена за стопанската 2014/2015 г., дължима по договор за наем на земеделска земя, сключен между страните на ***

С подписването на настоящата спогодба страните уреждат доброволно и окончателно спора помежду им, предмет на посочените производства.

С оглед желанието на страните да уредят отношенията си доброволно, да запазят добрите отношения помежду си и след направени отстъпки страните се съгласяват, че задължението на **** към М.Д.К. ще се погаси със заплащане на сума в размер на 5 000.00 лева, която ще бъде заплатена на две вноски по следния начин:

-         3 000.00 лева до 31.03.2017 г.;

-         2 000.00 лева до 02.05.2017 г.

Определената сума ще бъде заплатена по следната банкова сметка *** М.Д.К., разкрита при „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД:

IBAN ***Страните се съгласяват, че разноските по Ч. Гр. д. № 56/2016 г. по описа на РС Каварна и Гр. д. № 301/2016 г. по описа на РС Каварна остават за всяка от страните така, както са сторени и страните не си дължат заплащане на разноски, сторени във връзка с делото.

Настоящата спогодба е съставена на основание чл. 234 от ГПК и ще се представи за одобрение на РС Каварна по Гр. д. № 301/2016 г. При условие, че спогодбата не бъде одобрена от Съда и/или не бъде представена за одобрение пред него, то тя има значението на спогодба по чл. 365 и сл. от ЗЗД.

След пълното изпълнение на поетите с настоящата спогодба задължения страните намират отношенията си изцяло уредени и нямат претенции една към друга на това или на друго основание.

Настоящата спогодба се състави в три еднообразни екземпляра - по един за двете страни и един за РС гр. Каварна.

 

 

С П О Г О Д И Л И    С Е:

 

М.Д.К.

чрез адв. П.А.

 

 

…………………………………………….

 

 

 

****

чрез адв. Д.А.

 

 

……………………………………………….

 

 

 

 

 

На основание чл. 234, ал. 1 от ГПК СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба намирайки, че не противоречи на закона и морала.

УКАЗВА на страните, че съгласно чл. 234, ал. 3 от ГПК съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ПОРАДИ изчерпване на   предмета на спора СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 301/2016 г. по описа на РС Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта на постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а по отношение на прекратяване на делото в едноседмичен срок, считано от днес пред ДОС.

С оглед направеното изявление от процесуалния представител на ищеца СЪДЪТ

                                     О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 78 ал. 9 от ГПК половината от внесената държавна такса по водене на делото ДА БЪДЕ върната на ищцата М.К. по банкова сметка *** ***, BIC ***, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.10 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание на 19.04.2017 г.

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                             СЕКРЕТАР: