Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

 

гр.Каварна, 27.06.2017г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на четиринадесетиюни, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., разгледа докладваното от съдията Гр.д.№301/2017год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 08.04.1974г. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, между Н.Д.М.  с ЕГН ********** *** и Г.Й.М. с ЕГН ********** ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Съдът да допусне развода между съпрузите, без да издирва мотивите за това, поради настъпило сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие за развод;

 2./ От брака си страните имат родени три деца, които са пълнолетни – Р.Н.Д. с ЕГН ********** и И.Н.Д.с ЕГН **********;

 3./ Придобитото по време на брака семейно жилище, след развода ще премине в режим на обикновена съсобственост между страните;

4./ Движимите вещи са поделени между страните;

5./ Съпрузите не си дължат издръжка;

6./ С настоящото споразумение страните заявяват, че са уредили помежду си всички отношения от имуществен  характер във връзка с брака и неговото прекратяване и нямат взаимни претенции един към друг;

7./ След прекратяване на брака съпругата запазва брачното си фамилно име – М.;

8./ Разноските остават за страните така както са направени, като окончателната държавна такса се поема от страните по равно.

ОСЪЖДА Н.Д.М.  с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна  държавна такса по иска за развод в размер на 5.00 лева /десет лева/, на основание чл.6, т.3 от Тарифата  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Г.Й.М. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна  държавна такса по иска за развод в размер на 5.00 лева /десет лева/, на основание чл.6, т.3 от Тарифата  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………