Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна 27.06.2018г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Каварненският районен съд в публично заседание на единадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЖИВКО ГЕОРГИЕВ   

при участието на секретаря Анастасия Митева,като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 303 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.542 и сл. ГПК, във връзка с чл.38, ал.4 ЗГР.

**************************************************  

**************************************************

Мотивиран от горните съображения, Съдът

 

Р    Е   Ш    И :

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Каварна, че лицето С. Х.М. Х.Б. е починал през 1916г. в с.***,общ.Каварна.

ПРЕПИС от решението след влизането му в сила, да се изпрати на Община Каварна за съставяне на акт за смърт и вписването му в регистрите за гражданско състояние.

Решението е постановено при участие на Контролираща страна – Районна прокуратура Каварна.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в двуседмичен срок, от връчването му на страните.

 

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….