П Р О Т О К О Л

гр. Каварна,  06.03.2018 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на шести март, през  двехиляди и осемнадесета година  в състав :

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря А.М.

сложи за разглеждане Гр.д. № 304 по описа за 2017 година, докладвано от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл.142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 11.30 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ В.А.К. редовно призован се явява лично и с адв.И.Р. от ДАК, редовно упълномощен и приет по делото.

ОТВЕТНИКЪТ С.Е.Д.  редовно призована, не се явява, представлява се от назначения особен представител адв.М.В. *** редовно призована не се представлява. Депозиран е социален доклад.

СЪДЪТ, запитва страните за становището им по хода на делото?

АДВ. Р. – Моля да дадете ход на делото.

АДВ. В. – Няма процесуални пречки. Моля да дадете ход на делото.

СЪДЪТ  като взе предвид, че не са налице процесуални пречки по хода на делото 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ запитва ищеца поддържа ли исковата молба с изложените в нея факти, писмените доказателства и доказателствени искания.

АДВ.Р. -  Поддържаме исковата молба с предявените в нея искови претенции. Поддържам обстоятелствата, които са изложени ведно с доказателствените искания.  

Преди съдебното заседание, с процесуалния представител на ответницата обсъдихме и постигнахме спогодба, относно всеки един от предявените искове, която ще изложим устно пред Вас, с молба същата да бъде одобрена от съда.

Споразумението е в следния мисъл: Упражняването на родителските права над детето А.В.К. с ЕГН ********** и детето М.В.К. с ЕГН **********  се предоставят на бащата В.А.К., ЕГН **********, с адрес ***. Съответно определя се местоживеене на децата А. и М. на адреса на баща им В.А.К., ЕГН **********, с адрес ***. Майката С.Е.Д. ще заплаща месечна издръжка на малолетното си дете А. в размер на 130.00 лв.  и на детето М. в размер на  130.00 лв., считано от датата на предявяване на исковата молба – 12.05.2017 г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла и просрочена до  нейното заплащане и до настъпване на законови причини за нейното изменение или прекратяване.  Определя се режим на лични отношения между майката и децата  всяка последна   събота и неделя  от месеца,  от 08.00ч. на съботния ден   до 18.00 часа в неделния ден, както и   20 дни през летния сезон, когато бащата не е в платен годишен отпуск.

СЪДЪТ запитва процесуалния представител на ответника, съгласен ли е с предложената спогодба.

АДВ.В.- Госпожо Съдия, в действителност преди съдебно заседание с процесуалния представител на ищеца обсъдихме спогодбата, като считам, че тя е изцяло в интерес на децата, поради което моля да я одобрите. На основание чл.29 ал.5 от ГПК Ви моля за Вашето одобрение да извърша процесуални действия от името на представляваното от мен лице, за които се изисква изрично пълномощно.

Моля за Вашето разпореждане да ми бъде изплатено възнаграждението за особен представител.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към исковата молба писмени доказателства: удостоверение за раждане изд. въз осн. на акт за раждане №1244 от 06.11.2014г. на общ.Добрич; удостоверение за раждане изд. въз осн. на акт за раждане №0001 от 04.01.2016г. на общ.Каварна; решение №39/18.01.2006г. по Гр.д. №216/2005г. по описа на РС Каварна; служебна бележка с изх.№60-03-07-14732/10.05.2017г. от Агенция по заетостта; декларация от В.А.К.  за семейно и материално положение и имотно състояние; решение от 24.11.2016г. по АНД №303/2016г. по описа на РС Каварна и мотиви.

ПРОЧИТА и приобщава към делото изготвения от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна социален доклад.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е постигната  спогодба  и на осн. чл.234, ал.1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА от страните, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО  на родителските права по отношение  на детето А.В.К. с ЕГН ********** и детето М.В.К. с ЕГН **********  се предоставят на бащата В.А.К., ЕГН **********, с адрес ***.

РЕЖИМЪТ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на майката С.Е.Д.  ЕГН ********** с децата А.В.К. с ЕГН ********** и М.В.К. с ЕГН ********** ще е както следва: всяка последна   събота и неделя  от месеца,  от 08.00ч. на съботния ден   до 18.00 часа в неделния ден, както и   20 дни през летния сезон, когато бащата не е в платен годишен отпуск.

МАЙКАТА С.Е.Д., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, се задължава да заплаща в полза на малолетното дете А.В.К. с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител В.А.К., месечна издръжка в размер на 130.00 (сто и тридесет лева) лева, считано от 12.05.2017 г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж до 5-то число на месеца, за който се дължи издръжката.

МАЙКАТА С.Е.Д., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, се задължава да заплаща в полза на малолетното дете М.В.К. с ЕГН **********,  чрез неговия баща и законен представител В.А.К., месечна издръжка в размер на 130.00 (сто и тридесет лева) лева, считано от 12.05.2017 г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж до 5-то число на месеца, за който се дължи издръжката.

Разноските направени във връзка с воденето на настоящото  делото се поемат от ответницата.

Страните заявяват, че чрез постигнатата спогодба взаимоотношенията между тях във връзка с образуваното Гр.д.№304/2017г. са изцяло уредени, както и че са наясно с обстоятелството, че след подписване на спогодбата в съдебно заседание, същата ще има значение на влязло в сила съдебно решение.

 

 

ИЩЕЦ:……………………….                  ОТВЕТНИК: ……………….

 (чрез процесуален представител               (чрез особен проц.  представител

адв.И.Р.)                                                 адв.М.В.)      

          

  СЪДЪТ като констатира, че с вписаната по-горе спогодба страните уреждат изцяло взаимоотношенията си предмет на настоящото дело, както и че постигнатото от тях споразумение не противоречи на закона и на добрите нрави,

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 29 ал. 5 от ГПК одобрява действията на назначения особен процесуален представител на ответницата С.Е.Д. по сключване на съдебната спогодба.

ОДОБРЯВА на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК съдебната спогодба постигната в настоящото съдебно заседание от страните, по силата на която:

УПРАЖНЯВАНЕТО  на родителските права по отношение  на детето А.В.К. с ЕГН ********** и детето М.В.К. с ЕГН **********  се предоставят на бащата В.А.К., ЕГН **********, с адрес ***.

РЕЖИМЪТ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на майката С.Е.Д.  ЕГН ********** с децата А.В.К. с ЕГН ********** и М.В.К. с ЕГН ********** ще е както следва: всяка последна   събота и неделя  от месеца,  от 08.00ч. на съботния ден   до 18.00 часа в неделния ден, както и   20 дни през летния сезон, когато бащата не е в платен годишен отпуск.

МАЙКАТА С.Е.Д., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, се задължава да заплаща в полза на малолетното дете А.В.К. с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител В.А.К., месечна издръжка в размер на 130.00 (сто и тридесет) лева, считано от 12.05.2017 г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж до 5-то число на месеца, за който се дължи издръжката.

МАЙКАТА С.Е.Д., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, се задължава да заплаща в полза на малолетното дете М.В.К. с ЕГН **********,  чрез неговия баща и законен представител В.А.К., месечна издръжка в размер на 130.00 (сто и тридесет) лева, считано от 12.05.2017 г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж до 5-то число на месеца, за който се дължи издръжка.

Разноските направени във връзка с воденето на настоящото  делото се поемат от ответницата.

СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда на назначения особен процесуален представител на ответника, адв.М.В. от ДАК възнаграждение в размер на 150.00 лв.

ИЗДАДЕ СЕ служебна бележка.

ОСЪЖДА  С.Е.Д., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Каварна сумата от 187.20лв. (сто осемдесет и седем лева и двадесет стотинки) държавна такса в размер на 2%, върху споразумението за издръжка, 30 лв.(тридесет) държавна такса  за водене на делото,  както и 150 лв.(сто и петдесет)  за назначения й особен представител.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №304/2017  по описа  на Каварненски районен съд, поради постигнатата между страните и одобрена от съда в днешно съдебно заседание съдебна спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано от страните само в частта за прекратяване на производството, с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 12.00 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                         СЕКРЕТАР: