Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№7

гр.Каварна 19.01.2018г.

 

В     И  М  Е  Т  О      Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и втори декември две хиляди и и седемнадесета година в състав:

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 306 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производствотo e по реда на чл. 341 и сл. ГПК във фазата след допускане на делбата.

         Със съдебно решение № 158/ 18.12.2013 год. на КРС, изменено със съдебно решение № 202/ 10.11.2015 год., постановено по гр.д.№2371/2015 год. от ВКС, бе допуснато извършването на съдебна делба на:

1.       Дворно място с площ от 3 130 кв.м. по нотариален акт, а по скица 3 362 кв.м., съставляващо Поземлен имот с идентификатор ***, находящо се в с. ***, община Шабла, обл. Добрич, ул. „***“ № 12, ведно с построената в това дворно място Жилищна сграда /еднофамилна/ с идентификатор ***.1 на един етаж със застроена площ от 98 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: ***.49. 999, ***, *** и *** /съгласно Нотариален акт № 23, том **, дело № ***/ 1990 год. – придобит по давност / при квоти между съделителите, както следва: Я.Т.Р. – ¼ ид. част, А.Т.А. – ¼ ид. част, Е.Т.А. – ¼ ид. част, М. П.Т. – ¼ ид. част;

2.       Дворно място с площ от 2 950 кв.м. по нотариален акт, а по скица 4 964 кв.м., съставляващо Поземлен имот с идентификатор ***, находящо се в с. ***, община Шабла, обл. Добрич, ул. „***“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: ***.10. 24, *** и *** /съгласно Нотариален акт № 23, том **, дело № ***/ 1990 год. – придобит по давност / при квоти между съделителите, както следва: Я.Т.Р. – ¼ ид. част, А.Т.А. – ¼ ид. част, Е.Т.А. – ¼ ид. част, М. П.Т. – ¼ ид. част;

3.       Поземлен имот с идентификатор ***.***, с начин на трайно ползване: Нива, с площ от 16 999 кв.м., находяща се в землището на с. ***, община Шабла, обл. Добрич, в местността „***”, трайно предназначение на територията земеделска, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: ***, ***, ***, ***. 16.14, ***, ***, ***.16.27 /съгласно Нотариален акт № ***, том V, рег. № *, дело № ***/ 1999 год. и нотариален акт № ***, том I, рег. № ***, дело № 99/ 2010 год. /прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане/, при квоти между съделителите,както следва: Я.Т.Р. - 1/4 ид. част, А.Т.А.-1/4 ид. част, Я.Е.Т. - 1/4 ид.част и Т.Е.Т. - 1/4 ид. част;

4.       Поземлен имот с идентификатор ***.8.1, с начин на трайно ползване: Нива с площ от 71 257 кв.м., находяща се в землището на с. ***, община Шабла, обл. Добрич, в местността „***”, трайно предназначение на територията земеделска, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: ***.501.105, ***.31.471, ***.31.491, ***.8.2, ***, ***.4.19 и 721 79.4.18 /съгласно Нотариален акт № ***, том V, рег. № *, дело № ***/ 1999 год. и нотариален акт № ***, том I, рег. № ***, дело № 99/ 2010 год. /прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане/, при квоти между съделителите, както следва: Я.Т.Р. - 1/4 ид. част, А.Т.А. - 1/4 ид. част, Я.Е.Т. - 1/4 ид.част и Т.Е.Т. - 1/4 ид. част;

5.       Поземлен имот с идентификатор ***.4.5, с начин на трайно ползване: Нива с площ от 74 986 кв.м., находяща се в землището на с. ***, община Шабла, обл. Добрич, в местността „***”, трайно предназначение на територията земеделска, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: ***.4.8, ***.4.16, ***.4.6 и  ***.4.13 /съгласно ДДД № ***, том **, рег. № ****/ 10.06.1998 год. /делба при условие на парично уравнение на дяловете/, при квоти между съдели-телите, както следва: Я.Т.Р.  - 16.50 %, А.Т.А. - 83,50 % и

6.       Поземлен имот с идентификатор ***.16.30, с начин на трайно ползване: Нива с площ от 75 699 кв.м., находяща се в землището на с. ***, община Шабла, обл. Добрич, в местността „***”, трайно предназначение на територията земеделска, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: ***.16.29, ***.19.19, ***. 16.4 и  ***.16.42 /съгласно ДДД № ***, том. **, рег. № ****/ 10. 06.1998 год. / делба при условие на парично уравнение на дяловете/ при квоти между съделителите,както следва: Я.Т.Р. - 16.50 %, А.Т.А. - 83,50 %.

7.       Дворно място с площ от 4 311 кв.м., съставляващо Поземлен имот с идентификатор ***, находящо се в с. ***, община Шабла, обл. Добрич, ул. „***“ № 12, ведно с построените в това дворно място: Жилищна сграда /еднофамилна/ с идентификатор ***.3, със застроена  площ от 64 кв.м., на един етаж; Жилищна сграда /еднофамилна/ с идентификатор ***.4,  със застроена площ от 85 кв.м., на един етаж; Селскостопанска сграда с идентификатор ***.1, със застроена  площ от 53 кв.м., на един етаж, Хамбар с идентификатор ***.5, със застроена  площ от 24 кв.м., на един етаж и Хамбар с идентификатор ***.6, със застроена  площ от 9 кв.м., на един етаж, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: ***.49. 1000, ***, ***, *** и *** /съгласно Нотариален акт № ***, том ***, дело № ***/ 1991 год. и  Нотариален акт № ***, том I, дело № ***/ 1990 год. – прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане/, при квоти между съделителите, както следва: Я.Т.Р. – 30/180 ид. част, А.Т.А. – 32/180 ид. част, Е.Т.А. – 32/180 ид. част, М. П.Т. – 30/180 ид. част; Ж.И.Т. – 6/180 ид. част; М.И.Л. – 6/180 ид. част; В.С.О. – 6/180 ид. част; А.С.О. – 6/180 ид. част; П.А.Г. – 4/180 ид. част; З.А.Р. – 4/180 ид. част; М.Х.Д. – 4/180 ид. част; С.Х.Т. – 4/180 ид. част; К. П.Е. – 2/180 ид. част; К.П.Х. – 2/180 ид. част; Т.Я.Д. – 4/180 ид. част; М. Янякиева Б. – 4/180 ид. част и И.Д.Д. – 4/180 ид. част; 

В съдебно заседание, проведено на 10.06.2016 год. ищцата е депозирала молба, с която на основание чл. 233 от ГПК е заявила частичен отказ от иска си за делба по отношение на поземлен имот с идентификатор ***, находящ се в с. ***, община Шабла, ведно с попадащите върху него сгради, подробно описан в т. 7 от настоящото. С протоколно определение от същата дата КРС е приел така заявения отказ. Съдебният акт е влязъл в законна сила, след което производството по делото е продължило своя ход без участието на съделителите Ж.И.Т. ЕГН **********, М.И.Л.  ЕГН**********,  В.С.О. ЕГН ********** , А.С.О. ЕГН **********, П.А.Г. ЕГН **********, З.А.Р. ЕГН **********, М.Х.Д. ЕГН **********, С.Х.Т. ЕГН **********, К. П.Е. ЕГН **********, К.П.Х. ЕГН **********, Т.Я.Д. ЕГН **********, в това число и без участието на конституираните наследници на починалите в хода на производството М.Я.Б. и И.Д.Д., а именно: Й.М.Д. ЕГН **********, Р.И.Д. ЕГН **********, М.И.Д. ЕГН **********, С.В.Б. – П. ЕГН **********, М.Я.Д. ЕГН ********** и В.Я.Б. ЕГН **********. 

В първото по делото съдебно заседание, след влизане в сила на гореописаното съдебно решение за допускане на делбата, ищцата Я.Т.  Р. е предявила срещу съделителя А.Т.А. иск за сметки. Претенцията си е квалифицирала като иск с правно основание чл.346 от ГПК, във вр. с чл.30, ал.3, във вр. с чл.93 от ЗС. Моли за обективно и субективно съвместно разглеждане в делбеното производство на иск за сумата от 16 893.36 лева, представляваща обезщетение за ползите, от които ответника А.Т.А. е лишил ищцата Я.Т.Р., придобити от същия чрез отдаването под наем на съсобствените недвижими имоти и едноличното получаване на следващото се наемно възнаграждение за стопанските 2010-2011 год.;2011 -2012 год.;2012-2013 год.;2013-2014 год. и 2014-2015 год. Претендираната сума е формирана по следния начин:

 -60 /шестдесет/ лева за декар за 46.926 дка /4.249 дка от имот с идентификатор ***.***; ***дка от имот с идентификатор ***.8.1; 12.373 дка от имот с идентификатор ***.4.5 и 12.490 дка от имот с идентификатор ***.16.30/ за стопанската 2010-2011 год.,равняващи се на сумата от 2 815.56 /две хиляди осемстотин и петнадесет лева петдесет и шест стотинки/лева;

-80 /осемдесет/ лева за декар за 46.926 дка /4.249 дка от имот с идентификатор ***.***; ***дка от имот с идентификатор ***.8.1; 12.373 дка от имот с идентификатор ***.4.5 и 12.490 дка от имот с идентификатор ***.16.30/ за стопанската 2011-2012 год.,равняващи се на сумата от 3 754.08 /три хиляди седемстотин петдесет и четири лева и осем стотинки/лева;

-70 /седемдесет/ лева за декар за 46.926 дка /4.249 дка от имот с идентификатор ***.***; ***дка от имот с идентификатор ***.8.1; 12.373 дка от имот с идентификатор ***.4.5 и 12.490 дка от имот с идентификатор ***.16.30/ за стопанската 2012-2013 год.,равняващи се на сумата от 3 284.82 /три хиляди двеста осемдесет и четири лева осемдесет и две стотинки/лева;

-70 /седемдесет/ лева за декар за 46.926 дка /4.249 дка от имот с идентификатор ***.***; ***дка от имот с идентификатор ***.8.1; 12.373 дка от имот с идентификатор ***.4.5 и 12.490 дка от имот с идентификатор ***.16.30/ за стопанската 2013-2014 год.,равняващи се на сумата от 3 284.82 /три хиляди двеста осемдесет и четири лева осемдесет и две стотинки/лева;;

-80 /осемдесет/ лева за декар за 46.926 дка /4.249 дка от имот с идентификатор ***.***; ***дка от имот с идентификатор ***.8.1; 12.373 дка от имот с идентификатор ***.4.5 и 12.490 дка от имот с идентификатор ***.16.30/ за стопанската 2014-2015 год.,равняващи се на сумата от 3 754.08 /три хиляди седемстотин петдесет и четири лева и осем стотинки/лева;

На основание чл.86 от ЗЗД ищцата по иска за сметки моли да се приеме за разглеждане и иск за присъждане на лихва върху гореописаната сума от 16 893.36 лева, а именно: -мораторна лихви върху главницата в размер на 4 237.96 /четири хиляди двеста тридесет и седем лева деветдесет и шест стотинки/ лева за периода 16.12.2011 год. до 10.06.2016 год. /формирана  както следва: - 1288.10 лева, представляваща лихва върху сумата от 2815.56 лева за периода 16.12.2011 год. до 10.06.2016 год.; 1356.02 лева, представляваща лихва върху сумата от 3754.08 лева за периода 21.11.2012 год. до 10.06.2016 год.; 847.53 лева, представляваща лихва върху сумата от 3284.82 лева за периода 25.11.2013 год. до 10.06.2016 год.; 523.75 лева, представляваща лихва върху сумата от 3284.82 лева за периода 15.11.2014 год. до 10.06.2016 год.; 222.56 лева, представляваща лихва върху сумата от 3754.08 лева за периода 10.11.2015 год. до 10.06.2016 год./, ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата, считано от 10.06.2016 год. до окончателното им изплащане.

На 13.09.2017 год. е настъпила смъртта на съделителя Т.Е.Т.. Производството по делото е продължено с участието на конституираните му наследници по закон Л.Т.Т. ЕГН ********** и Б.Т.Т. ЕГН**********, двамата с постоянен адрес ***, чрез тяхната  майка и законен представител К.И.К. ЕГН **********.  

В проведеното на 22.12. 2017 г. открито съдебно заседание ищцата е  заявила становище относно начина по който желае да бъдат разделени имотите. Счита, че за да се извърши делбата следва да се приложи нормата на чл. 353 от ГПК, която дава възможност на съда да стори това без да тегли жребий, когато съставянето на дяловете и тегленето на жребий се окаже невъзможно или неудобно. Твърди се, че в настоящият случай са налице допуснати до делба имоти на брой по-голям от броя на съделителите, а по отношение на някои от имотите при различно участие в собствеността на всеки един от тях. Всеки от имотите подлежи на разделяне на толкова дяла, колкото са съделителите, съобразно квотата им в съсобствеността и съобразно пазарната стойност на всеки един от новообразуваните имоти. Т.е налице са предпоставките делбата на процесните имоти да бъде извършена без тегленето на жребий, а чрез разпределение по реда на чл. 353 от ГПК.

         Останалите съделители не са изразили становище по отношение на начина на извършване на делбата.

Ответника А.Т.А. с писмена молба е заявил желание да получи в реален дял и собственост процесната жилищна сграда с идентификатор ***.1, находяща се в с. ***, тъй като бил извършил подобрения в нея и през периода на водене на делото живеел в имота. Молбата няма характера на претенция за възлагане на неподеляемо жилище по смисъла на чл. 349 от ГПК, тъй като същата е депозирана в КРС след провеждане на първото по делото съдебно заседание от втората фаза на делбата.

Съдът от събраните по делото писмени и гласни доказателства прие от фактическа страна следното:

         По делото са допуснати съдебно-техническа експертиза и допълнителна такава, чиито заключения са приети без възражения и оспорване от страните. От заключенията и при изслушването на вещото лице в съдебно заседание се установи, че допуснатите до делба имоти са реално поделяеми съобразно определените от съда квоти, с изключение на жилищната сграда, попадаща в имот с идентификатор ***. Експерта е предложил проект за разпределение, като къщата бъде поставена в един от дяловете с по – малко площ от дворното място, а за останалите съсобственици бъде предвидена по – голяма площ от дворното място, за компенсация за стойността на жилищната сграда. При огледа на място вещото лице е констатирало извършени от съделителя А.Т.И. подобрения в къщата, чиято парична стойност е приспадната от пазарната стойност на целия имот.

         Приобщени по делото са шест броя проекти за делба на процесните имоти, изготвени от лицензиран изпълнител, както и съответния брой удостоверения за приемане на проектите за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, издадени от СГКК – Добрич. Същите са съобразени с предложените от вещото лице по съдебно – техническите експертизи проекти за реална подялба на съсобствените недвижими имоти.   

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира, че делбата следва да се извърши по реда на чл.353 от Гражданския процесуален кодекс, тъй като са налице законовите изисквания за разпределение на делбените имоте по този ред. Основен принцип в делбеното производство е делбата да бъде извършена така, че всеки съделител да получи своя дял в натура, като неравенството на дяловете се изравнява в пари – чл. 69, ал. 2, изр. 1 и 2 ЗН. Той може да бъде реализиран както, чрез теглене на жребий, така и посредством разпределение на имотите от съда по реда на чл.353 ГПК.  Съгласно посочената разпоредба съдът може да извърши делбата, като разпредели имотите между съделителите, без да тегли жребий, когато съставянето на дялове и тегленето на жребий се оказва невъзможно или много неудобно. Необходимо условие, за да се ликвидира съсобствеността чрез жребий или чрез разпределение на имотите без да се тегли жребий е броят на имотите в съсобственост да е равен или да надвишава броя на съделителите, така, че всеки съсобственик да получи своя дял в натура, като неравенството в дяловете се изравнява в пари. Този основен принцип може да бъде реализиран и посредством извършено по реда на чл.353 от Гражданския процесуален кодекс - разпределение на имотите от съда, като изборът на способ, по който да бъде извършена делбата, се обуславя не само от простото съотношение между броя на съделителите и броя на имотите, предмет на делбата, или само от съпоставяне на стойността на имотите с обема на притежаваните от съделителите права. В настоящия случай начинът на делба е обусловен от възможността всеки един от делбените имоти да бъде разделен на реални части, съответстващи на частите на всеки един от съсобствениците. По този начин всички установени по делото правнозначими за избора на способ за извършване на делбата факти и обстоятелства са взети предвид, поради което чрез разпределение по реда на чл. 353 от ГПК следва да се поставят в дял и собственост реално обособени имоти, съгласно предложението на вещото лице и съгласно приетите по делото одобрени от СГКК – Добрич проекти за делба.

         По отношение нта предявеният иск по сметки:

Предявеният от Я.Т.Р. срещу А.Т.А. иск по сметки е квалифициран като иск с правно основание чл. 30, ал. 3 вр. чл. 93 ЗС. Претендира се заплащането на обезщетение, представляващо стойността на ползите, от които ищцата е била лишена, придобити от ответника чрез отдаването под наем на процесните съсобствени недвижими земеделски имоти и едноличното получаване на следващите се за това възнаграждения за стопанските 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 и 2014-2015 години. Иска по сметки  включва и претенция по чл. 86 от ЗЗД за лихви върху всяка една главница.

По така предявения иск по сметки е постъпил отговор, в който се  оспорва основателността му. Чрез процесуален представител се сочи, че за да възникнат предпоставките за заплащане на претендираното обезщетение ищцата е следвало да отправи до ползващия съсобственик писмено поискване по чл. 31, ал. 2 от ЗС. Моли се иска по сметки да бъде отхвърлен на това основание, включително и претенцията по чл. 86 от ЗЗД. В съдебно заседание се въвежда и възражение за недопустимост на исковете за стопанските 2010-2011 и 2011-2012 години, поради становище за приложимост на тригодишната погасителна давност. 

         Искът по сметки е предявен по реда и в срока по чл. 346 от ГПК и се явява допустим. Същият е и изцяло основателен поради следното:     

         В производството по делото, в неговата *** фаза на делбата бе установено, че ищцата по иска по сметки притежава в съсобственост с останалите съделители допуснатите до делба недвижими имоти, като с влязъл в сила съдебен акт е установен и съответния размер на участието й в тази съсобственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор ***.***, с начин на трайно ползване: Нива с площ от 16 999 кв. м. ,находяща се в землището на с. ***, общ. Шабла, обл. Добрич, в местността „***”, трайно предназначение на територията земеделска, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/30.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: ***, ***, ***, ***. 16.14, ***, ***, ***.16.27 /съгласно Нотариален акт №***,т.V,рег.№*,дело №***/1999г. и нотариален акт № ***,т.I,рег.№***, дело №99/2010г. /прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане/, при квоти между съделителите, както следва: Я.Т.Р.-1/4 ид. част; А.Т.А.-1/4 ид.част; Е.Т.А.-1/4 ид.част и М. П.Т. -1/4 ид.част.

2. Поземлен имот с идентификатор ***.8.1, с начин на трайно ползване: Нива с площ от 71 257 кв. м. , находяща се в землището на с. ***, община Шабла, обл. Добрич, в местността „***”, трайно предназначение на територията земеделска, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-23/30.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: ***.501.105, ***.31.471, ***.31.491, ***.8.2, ***, ***.4.19, 721 79.4.18 /съгласно Нотариален акт №***,т.V,рег.№*,дело №***/1999г. и нотариален акт № ***,т.I,рег.№***,дело №99/2010г. /прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане/, при квоти между съделителите, както следва: Я.Т.Р.-1/4 ид.част; А.Т.А.-1/4 ид.част; Е.Т.А.-1/4 ид.част и М. П.Т. -1/4 ид.част.

3. Поземлен имот с идентификатор ***.4.5, с начин на трайно ползване: Нива с площ от 74 986 кв. м. , находяща се в землището на с. ***, община Шабла, обл. Добрич, в местността „***”, трайно предназначение на територията земеделска, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-23/30.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: ***.4.8, ***.4.16, ***.4.6, ***.4.13 /съгласно ДДД №***,т.**,рег.№****/10.06.1998 г. /делба при условие на парично уравнение на дяловете/, при квоти между съделителите, както следва: Я.Т.Р. -16.50%, А.Т.А. -83,50%.

4. Поземлен имот с идентификатор ***.16.30, с начин на трайно ползване: Нива с площ от 75 699 кв. м. , находяща се в землището на с. ***, община Шабла, обл. Добрич, в местността „***”, трайно предназначение на територията земеделска, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-23/30.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: ***. 16.29, ***.19.19, ***.16.4, ***. 16.42 /съгласно ДДД №***,т.**,рег.№****/ 10. 06.1998г./ делба при условие на парично уравнение на дяловете/ при квоти между съделителите, както следва: Я.Т.Р. -16.50%,  А.Т.А. -83,50%.

         С договори за наем на селскостопанска земя, сключени съответно на 17.11.2010 год, 15.12.2011 год., 16.07.2012 год., 05.03.2013 год. и 20.02.2014 год. ответника по иска по сметки А.Т.А. е предоставил на ЕТ ”С.А.”*** за временно и възмездно ползване съсобствените земеделски имоти с идентификатори ***.4.5, ***.16.30, ***.8.1 и ***.***, находящи се в землището на с. ***, общ. Шабла. Всеки един от договорите е за срок от 1 стопанска година, при наемна цена в размер на 30% от получената продукция, но не по-малко от 10 лева/ дка. Със служебна бележка от 08.08.2016 год. ЕТ ”С.А.”*** удостоверява, че по силата на така сключените договори за наем за процесните 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 и 2014-2015 стопански години е изплатил еднолично на А.Т.А. наемно възнаграждение както следва: за 2010-2011 год. – по 60 лева/ дка на 15.12.2011 год.,  за 2011-2012  год. – по 80 лева/ дка на 20.11.2012 год., за 2012-2013 год. – по 70 лева/ дка на 25.11.2013 год., за 2013-2014 год. – по 70 лева/ дка на 14.11. 2014 год., за 2014-2015 год. – по 80 лева/ дка на 09.11.2015 год.

        Горните обстоятелства се установяват от допусната СИЕ, заключението на вещото лице по която не е оспорено от страните и съдът кредитира като професионално извършено и непредубедено.

         Предвид изложеното ответника А.Т.А., съобразно правата, които има в съсобствените имоти, е следвало да получи за себе си част от изплатеното наемно възнаграждение, а останалите суми да разпредели между останалите съсобственици съобразно правата им в съсобствеността, като сумата за получаване от ищцата Я.Т.Р. възлиза общо на сумата от 16 893.36 лева за стопанските 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 и 2014-2015 години.

         Съдът не споделя становището на ответника за неоснователност на иска по сметки поради липса на отправено писмено поискване по чл. 31, ал. 2 от ЗС.

Ищцата е квалифицирала претенцията си по чл. 30, ал. 3 от ЗС. Съгласно този текст на закона, всеки съсобственик има право да получи такава част от ползите от общата вещ, която съответства на неговия дял в съсобствеността. Понятието „ползи” включва в случая не само прякото служене с вещта за задоволяване на лични и семейни нужди, но и съответните квоти от естествените и граждански плодове. Чл. 30, ал.3 ЗС намира приложение, например, когато съсобственикът отдава под наем съсобствената вещ и инкасира сам целия наем; когато обработва общата земя и продава добитите плодове; дори и когато съсобственикът, който е получил добиви от обработваема земя, сам или чрез други лица консумира нейните плодове. Съобразявайки дадената от ищцата правна квалификация, обстоятелствената част на иска й по сметки, неговия петитум и установените в хода на производството факти и обстоятелства, съдът приема, че е предявен иск по чл. 30, ал.3 ЗС, с който ищцата желае да й бъдат заплатени сумите, представляващи стойността на добивите, които ответника е получил от съсобствените имоти несъразмерно на дела му. Съсобственик, който получава изцяло плодовете от съсобствен имот дължи на другите съсобственици, И ТО БЕЗ ПИСМЕНО ПОИСКВАНЕ, съответната на правата им част от стойността на добивите, макар и плодовете да са били консумирани от него.

От друга страна идеята на иска по чл. 31, ал. 2 от ЗС произтича от принципа за недопустимост на неоснователното обогатяване. За разлика от иска по чл. 30, ал. 3 от ЗС, разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от ЗС има предвид само личното ползване на съсобствената вещ. Касае се за такова служене с вещта, при което последната не се използва като средство за производство на стока, нито съсобственикът, който я ползва, събира някакви доходи от нея, а извлича полза само за задоволяване на свои лични нужди, съобразно предназначението на вещта. За да бъде ефективно проведен иска по чл. 31, ал. 2 от ЗС, за да е основателен е необходимо да бъде спазено законодателното изискване за отправяне на писмено поискване, като от датата на отправянето му възниква правото на претенция. Настоящия иск по сметки не може да бъде подведен под този правен текст, поради което не следва да се съобразява изискването за отправяне на писмено поискване.

За прецизност следва да се посочи, че е налице отправено от ищцата „Писмено поискване“ по смисъла на чл. 31, ал. 2 от ЗС на 19.07.2012 год. Същото е обективирано в исковата й молба за съдебна делба на страница четвърта като „особено искане“.

         По отношение на наведеното от ответника възражение за изтекла погасителна давност на наемите за стопанските 2010/2011 год. и 2011/2012 год., съдът намира следното:

Както установява в заключението си вещото лице по допуснатата СИЕ, наемните цени за петте стопански години са заплатени на дата, както следва  – за 2010-2011 год. на 15.12.2011 год.,  за 2011-2012  год. на 20.11.2012 год., за 2012-2013 год. на 25.11.2013 год., за 2013-2014 год. на 14.11. 2014 год., за 2014-2015 год. на 09.11.2015 год. За вземания от събрани доходи давностният срок е 5 - годишен (чл.110 ЗЗД), като при получаване на наеми подходът е различен в зависимост от това към кого се отправя претенцията. Искът срещу наемателя може да се упражни в 3-годишен срок вр. чл.111, б.”в” ЗЗД, докато искът срещу съсобственика, събрал дохода от наемателя, може да се упражни в 5-годишния общ давностен срок  (вж.т.17 от ПП № 4 от 1964г., Решение № 459 от 29.01.2013г. по гр.дело № 157/2012г., ВКС, І г.о. по реда на чл.290 ГПК и др.).  В обилната еднопосочна практика на ВКС върховните съдии, след като тълкуват понятието "периодични плащания" по смисъла на чл.111, б. "в" ЗЗД стигат до извода, че същото се отнася до изпълнение на повтарящи се задължения за предаване на пари или други заместими вещи, имащи единен правопораждащ факт, чийто падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерите на плащанията са изначално определени или определяеми без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви. Вземането по чл. 30, ал. 3 ЗС на съсобственик към друг съсобственик за получени добиви от съсобствената вещ не е срочно и не е свързано с понятието „периодично плащане”. Задължението на съсобственика, получил добиви от съсобствена вещ в повече от правата си, за отчитане на придобитото в повече пред останалите съсобственици, възниква от момента на получаване на добива. Тъй като изпълнението на това задължение не е обвързано със срок, същото е изискуемо от момента на възникването му, поради което вземането по чл.30, ал.3 ЗС се основава на идеята за забрана на неоснователното обогатяване - става изискуемо от момента на обогатяването (вж.т.7 от ПП № 1 от 1979г. на ВС). Искът за делба е подаден на 19.07.2012 год., а плащането на немните цени за петте стопански години е извършено на горепосочените дати, а именно: за 2010-2011 год. на 15.12.2011 год.,  за 2011-2012  год. на 20.11.2012 год., за 2012-2013 год. на 25.11.2013 год., за 2013-2014 год. на 14.11. 2014 год., за 2014-2015 год. на 09.11.2015 год. Съобразявайки датата на предявяване на иска по сметки – 10.06.2016 год. не са изминали предвидените в чл. 110 от ЗЗД пет години от получаването на средствата от страна на ответника дори и по отношение на ***та от петте стопански години, обхваната от исковата претенция. Поради това възражението за изтекла погасителна давност по отношение получените наемни суми за стопанските 2010/2011год. и 2011/2012 год. следва да се отхвърли, а иска по сметки с правно основание чл. 30, ал. 3 от ЗС да се уважи изцяло.

Неоснователно се явява и въведеното оспорване на иска по сметки от страна на ответника, основаващо се на твърдението му за недължимост на претендираните суми поради дарение. В съдебно заседание се сочи, че сумите – предмет на ищцовата претенция ответника бил дарил на дъщерите си. Представят се в тази връзка писмени доказателства: операционна бележка от 14.08.2015 год. на „Банка ДСК“ ЕАД за сумата от 15 000 лева, с основание захранване на сметка, в полза на Ж. А.Т.;  операционна бележка от 13.10.2015 год. на „Банка ДСК“ ЕАД за сумата от 20 000 лева, с основание захранване на сметка, в полза на Ж. А.Т.; операционна бележка от 14.02.2017 год. на „Банка ДСК“ ЕАД за сумата от 21 000 лева, с основание захранване на сметка, в полза на Тодорина А.Т.. Липсва установена каквато и да е връзка между извършеното от ответника захранване на сметки и претендираното с иска по сметки вземане. Не е ясен произхода на преведените по банков път суми. Не се установява наличието на договореност между Я.Т.Р. и А.Т.А. за това дължимото наемно възнаграждение от ползването на притежаваните от ищцата имоти да бъде дарявано на дъщерите им.

Неяснота е налице и по отношение на датата на извършеното захранване на сметки.  

Основателността и уважаването на главната претенция следа да повлече уважаването и на исковете по чл. 86 от ЗЗД. Съгласно заключението на вещото лице по изготвената по делото СИЕ законната лихва върху главниците за всяка една от процесните стопански години възлиза на сумата от общо 4 237.96 лева. 

По разноските:

Съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят в полза на РС Каварна държавна такса в размер на 4 % върху стойността на дяловете си.

По отношение на направените от съделителите разноски: Според чл.355 от Гражданско процесуалния кодекс, страните заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им, а по присъединените искове в делбеното производство разноските се определят по чл.78 от ГПК. Тълкувайки цитираната разпоредба, настоящият съдебен състав стига до извода, че разноските включват заплатените такси за вещи лица и други съдопроизводствени действия по повод ликвидиране на съсобствеността. Правилата за присъждане разноски по чл.78 от ГПК, които включват и възнаграждение за един адвокат, намират приложение в делбеното производство само във връзка с предявени претенции по сметки. Това следва от редакцията на нормата на чл. 355 от ГПК и направеното с нея препращане към чл. 78 от същия кодекс. В този смисъл е и съдебната практика - Определение № 355 постановено на 01. VІІ. 2015 година от І Гражданско отделение на Върховния касационен съд на Република България по частно гражданско дело № 2020 по описа на същия съд за 2015 година и Определение № 55, постановено на 20. ІV. 2010 година от ІІ Гражданско отделение на Върховния касационен съд на Република България по гражданско дело № 22 по описа на същия съд за 2010 година.

Съгласно представеният от ищцата Я.Т.Р. списък по чл.80 ГПК, в настоящото производство тя е извършила разноски, включително и за вещи лица, както следва: 1 040 лева - адвокатски хонорар по иска за сметки срещу А.Т.А., 2 978.30 лева, от които 130 лева заплатена такса на Агенция по кадастъра за издаване на скици на процесните недвижими имоти, 12 лева заплатена такса на Агенция по кадастъра за издаване на удостоверение за характеристики на процесните недвижими имоти, 6 лева заплатена такса на Агенция по вписванията за издаване на копие на нотариален акт, 57. 10 лева заплатена такса на Агенция по вписванията за вписване на искова молба, 15 лева заплатена на РС – Каварна държавна такса за издаване на 3 бр. съдебни удостоверения, 975 лева заплатено възнаграждение за изготвяне на проекти за делба на процесните недвижими имоти в полза на „***“ ООД гр. София, 1 170 лева заплатена такса на Агенция по кадастъра за одобряване на проектите за делба, 23.20 лева заплатени банкови комисиони по гореописаните заплащания, 590 лева заплатени възнаграждения за вещи лица по изготвените по делото съдебно - икономическа и съдебно – техническа експертизи, или общо разноски в размер на 4 018.30 лева. Тези разноски са свързани с допускането на имотите до делба и определянето на поделяемостта им, т. е. с ликвидиране на съсобствеността и следва да бъдат поети и от останалите съделители, съобразно дяловете им и изхода от иска за сметки.

Тъй като адвокатските и юрисконсултски възнаграждения, направени във връзка с ликвидиране на съсобствеността, не са свързани с претенциите за присъждане на подобрения, съдът по изложени по-горе съображения, не ги обсъжда.

Водим от горното и на основание чл. 353 от Гражданския процесуален кодекс Каварненският районен съд

 

                                        Р Е Ш И:

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Е.Т.А. ЕГН **********,*** и М. П.Т. ЕГН **********,***,  в режим на съпружеска имуществена общност:

Поземлен имот с идентификатор ***.49.1009 /седем две едно седем девет точка четири девет точка едно нула нула девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, ул. „***“ № 12, с площ от 896 /осемстотин деветдесет и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: ***.49.1010, ***, ***, ***, ***. 49.1012, ***.49.1012, ***.49.1011 и ***.49.1017, с пазарна стойност възлизаща на 4 478. 67 /четири хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и шестдесет и седем ст./ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Я.Т.Р. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.49.1010 /седем две едно седем девет точка четири девет точка едно нула едно нула/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, ул. „***“ № 12, с площ от 895/осемстотин деветдесет и пет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: ***.49.1009, ***.49.1017, *** и ***, с пазарна стойност възлизаща на 4 473. 67 /четири хиляди четиристотин седемдесет и три лева и шестдесет и седем ст./ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

А.Т.А. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.49.1011 /седем две едно седем девет точка четири девет точка едно нула едно едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, ул. „***“ № 12, с площ от 581 /петстотин осемдесет и един/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: ***.49.1017, ***.49.1009, ***.49.1012 и ***, ведно с попадащата върху поземления имот сграда с идентификатор ***.49.1011.1 /седем две едно седем девет точка четири девет точка едно нула едно едно точка едно/, със застроена площ от 98 /деветдесет и осем/ кв.м., брой етажи: един, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, с пазарна стойност възлизаща на 5 904.14 /пет хиляди деветстотин и четири лева и четиринадесет ст./ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Е.Т.А. ЕГН **********,*** и М. П.Т. ЕГН **********,***,  в режим на съпружеска имуществена общност:

Поземлен имот с идентификатор ***.49.1012 /седем две едно седем девет точка четири девет точка едно нула едно две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, ул. „***“ № 12, с площ от 895 /осемстотин деветдесет и пет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: ***.49.1011, ***.49.1009, *** и ***, с пазарна стойност възлизаща на 4 473. 67 /четири хиляди четиристотин седемдесет и три лева и шестдесет и седем ст./ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Е.Т.А. ЕГН **********,***, М. П.Т. ЕГН **********,***, А.Т.А. ЕГН **********,*** и Я.Т.Р. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.49.1017 /седем две едно седем девет точка четири девет точка едно нула едно седем/, по кадастралната кар-та и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, ул. „***“ № 12, с площ от 96 /деветдесет и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: ***.49.1010, ***, ***.49.1011 и ***.49.1009, с пазарна стойност възлизаща на 479.86 /четиристотин седемдесет и девет лева и осемдесет и шест ст./ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Я.Т.Р. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.49.1013 /седем две едно седем девет точка четири девет точка едно нула едно три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, ул. „***“ , с площ от 1241 /хиляда двеста четиридесет и един/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: *** и ***.***, с пазарна стойност възлизаща на 11 169 /единадесет хиляди сто шестдесет и девет/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Е.Т.А. ЕГН **********,*** и М. П.Т. ЕГН **********,***,  в режим на съпружеска имуществена общност:

Поземлен имот с идентификатор ***.*** /седем две едно седем девет точка четири девет точка едно нула едно четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, ул. „***“ , с площ от 1241 /хиляда двеста четиридесет и един/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: ***.49.1013, ***, ***.49.1015, *** и ***, с пазарна стойност възлизаща на 11 169 /единадесет хиляди сто шестдесет и девет/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Е.Т.А. ЕГН **********,*** и М. П.Т. ЕГН **********,***,  в режим на съпружеска имуществена общност:

Поземлен имот с идентификатор ***.49.1015 /седем две едно седем девет точка четири девет точка едно нула едно пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, ул. „***“ , с площ от 1241 /хиляда двеста четиридесет и един/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: ***.***, ***, ***.49.1016 и ***, с пазарна стойност възлизаща на 11 169 /единадесет хиляди сто шестдесет и девет/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

А.Т.А. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.49.1016 /седем две едно седем девет точка четири девет точка едно нула едно шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, ул. „***“ , с площ от 1241 /хиляда двеста четиридесет и един/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: ***.49.1015, ***, *** и ***, с пазарна стойност възлизаща на 11 169 /единадесет хиляди сто шестдесет и девет/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Я.Т.Р. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.16.45 /седем две едно седем девет точка едно шест точка четири пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, с площ от 4250 /четири хиляди двеста и петдесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при съседи: ***.16.46, ***.16.27, ***.***, ***, *** и ***.***, с пазарна стойност възлизаща на 7 012 /седем хиляди и дванадесет/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Л.Т.Т. ЕГН**********,*** и Б.Т.Т. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.16.46 /седем две едно седем девет точка едно шест точка четири шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, с площ от 4251 /четири хиляди двеста петдесет и един/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при съседи: ***.16.45, ***.***, ***, ***.***, ***, ***.16.47, ***.16.27 и ***.***,с пазарна стойност възлизаща на 7 012 /седем хиляди и дванадесет/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Я.Е.Т. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.16.47 /седем две едно седем девет точка едно шест точка четири седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, с площ от 4250 /четири хиляди двеста и петдесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при съседи: ***.16.46, ***.16.27, ***.***, ***.16.48, *** и ***.***,с пазарна стойност възлизаща на 7 012 /седем хиляди и дванадесет/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

А.Т.А. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.16.48 /седем две едно седем девет точка едно шест точка четири осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, с площ от 4250 /четири хиляди двеста и петдесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при съседи: ***.16.47, ***.***, ***, ***.***, ***, ***, ***.***, ***, ***.*** и ***.16.27,с пазарна стойност възлизаща на 7 012 /седем хиляди и дванадесет/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Я.Т.Р. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.8.9 /седем две едно седем девет точка осем точка девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, с площ от 17817 /седемнадесет хиляди осемстотин и седемнадесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при съседи: ***.501.105, ***.31.471, ***.8.12, ***.8.10, ***.4.19 и ***.4.18, с пазарна стойност възлизаща на 32 069 /тридесет и две хиляди шестдесет и девет/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Я.Е.Т. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.8.10 /седем две едно седем де-вет точка осем точка едно нула/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, с площ от 17816 /седемнадесет хиляди осемстотин и шестнадесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при съседи: ***.8.9, ***.4.19, ***.8.11 и  ***.8.12, с пазарна стойност възлизаща на 32 069 /тридесет и две хиляди шестдесет и девет/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Л.Т.Т. ЕГН**********,*** и Б.Т.Т. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.8.11 /седем две едно седем де-вет точка осем точка едно едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, с площ от 17817 /седемнадесет хиляди осемстотин и седемнадесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при съседи: ***.8.10, ***.4.19, ***.8.2 и  ***.8.12, с пазарна стойност възлизаща на 32 069 /тридесет и две хиляди шестдесет и девет/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

А.Т.А. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.8.12 /седем две едно седем де-вет точка осем точка едно две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, с площ от 17816 /седемнадесет хиляди осемстотин и шестнадесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при съседи: ***.8.9, ***.8.10, ***.8.11,  ***.8.2, ***, ***.31.491 и ***.31.471, с пазарна стойност възлизаща на 32 069 /тридесет и две хиляди шестдесет и девет/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Я.Т.Р. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.4.21 /седем две едно седем де-вет точка четири точка две едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, с площ от 12373 /дванадесет хиляди триста седемдесет и три/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при съседи: ***.4.8, ***.4.13, ***.4.22 и ***.4.16, с пазарна стойност възлизаща на 22 273 /двадесет и две хиляди двеста седемдесет и три/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

А.Т.А. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.4.22 /седем две едно седем де-вет точка четири точка две две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, с площ от 62623 /шестдесет и две хиляди шестстотин двадесет и три/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при съседи: ***.4.21, ***.4.13, ***.4.6 и ***.4.16, с пазарна стойност възлизаща на 112 720 /сто и дванадесет хиляди седемстотин и двадесет/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Я.Т.Р. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.16.50 /седем две едно седем де-вет точка едно шест точка пет нула/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, с площ от 12492 /дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и два/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при съседи: ***.16.49, ***.16.42, ***.16.4 и ***.19.19, с пазарна стойност възлизаща на 22 486 /двадесет и две хиляди четиристотин осемдесет и шест/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

А.Т.А. ЕГН **********,***:

Поземлен имот с идентификатор ***.16.49 /седем две едно седем де-вет точка едно шест точка четири девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23/ 30.03.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. ***, община Шабла, обл. Добрич, с площ от 63216 /шестдесет и три хиляди двеста и шестнадесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при съседи: ***.16.29, ***.16.42, ***.16.50 и ***.19.19, с пазарна стойност възлизаща на 113 789 /сто и тринадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет/ лева.

ОСЪЖДА А.Т.А. ЕГН **********,*** да заплати за уравнение на дела си на Я.Т.Р. ЕГН **********,*** сумата от  358.87 /триста петдесет и осем лева и осемдесет и седем ст./ лева.

ОСЪЖДА А.Т.А. ЕГН **********,*** да заплати за уравнение на дела си на Е.Т.А. ЕГН **********,*** и М. П.Т. ЕГН **********,*** сумата от  712.72 /седемстотин и дванадесет лева и седемдесет и две ст./ лева.

ОСЪЖДА  Я.Т.Р. ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 3 984.11 /три хиляди деветстотин осемдесет и четири лева и единадесет ст./ лева.

ОСЪЖДА  А.Т.А. ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 11 311.33 /единадесет хиляди триста и единадесет лева и тридесет и три ст./ лева.

ОСЪЖДА  Л.Т.Т. ЕГН**********,*** и Б.Т.Т. ЕГН **********,*** да заплатят по сметка на Каварненски районен съд, чрез своята майка и законен представител К.И.К. ЕГН **********,*** на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1 563.24 /хиляда петстотин шестдесет и три лева и двадесет и четири ст./ лева.

ОСЪЖДА Я.Е.Т. ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1 563.24 /хиляда петстотин шестдесет и три лева и двадесет и четири ст./ лева.

ОСЪЖДА  Е.Т.А. ЕГН **********,*** и М. П.Т. ЕГН **********,*** да заплатят по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1 261.21 /хиляда двеста шестдесет и един лева и двадесет и една ст./ лева.

ОСЪЖДА  А.Т.А. ЕГН **********,*** да заплати на основание чл.30, ал.3 вр. чл.93 ЗС на Я.Т.Р. ЕГН **********,***, сумата от общо 21 ***.32 (двадесет и една хиляди сто тридесет и един лева и тридесет и две ст.) лева, от които: 16 893.36 лева главница, представляваща следващата се на ищеца съобразно квотата му в съсобствеността част от стойността на получените от ответника А.Т.А. добиви под формата на наеми от процесните земеделски недвижими имоти с идентификатори ***.4.5, ***.16.30, ***. 8.1 и ***.***, находящи се в землището на с. ***, общ. Шабла за стопанските 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 години  в повече от правата му, както и мораторни лихви върху главницата в общ размер на 4 237.96  лева за периода 16.12.2011 год. до 10.06.2016 год., ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата, считано от 10.06.2016г. до окончателното им изплащане.

ОСЪЖДА  А.Т.А. ЕГН **********,*** да заплати на основание чл.355 вр. чл.78, ал.1 ГПК и т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в полза на Районен съд – Каварна държавна такса върху размера на присъединените в делбата облигационни искове с правно основание чл. 30, ал. 3, във вр. с чл. 93 от ЗС и чл. 86 от ЗЗД сумата от 845.25 (осемстотин четиридесет и пет лева и двадесет и пет ст.) лева.

ОСЪЖДА  А.Т.А. ЕГН **********,*** да заплати на основание чл.78, ал.1 ГПК вр. чл.355 ГПК на Я.Т.Р. ЕГН **********,*** сумата от 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ лева, съставляваща дължими разноски по присъединените в делбата облигационни искове за адвокатско възнаграждение и възнаграждение за вещо лице, както и сумата от 837.50 /осемстотин тридесет и седем лева и петдесет ст./ лева, представляваща заплатени от Я.Т.Р. такси и разноски по водене на настоящото дело, в това число за възнаграждение за вещо лице и дължими такси за изготвяне на проекти за делба на процесните недвижими имоти.   

ОСЪЖДА  Е.Т.А. ЕГН **********,*** и М. П.Т. ЕГН **********,*** да заплатят на основание чл.78, ал.1 ГПК вр. чл.355 ГПК на Я.Т.Р. ЕГН **********,*** сумата от 573.30 /петстотин седемдесет и три лева и тридесет ст./ лева, представляваща заплатени от Я.Т.Р. такси и разноски по водене на настоящото дело, в това число за възнаграждение за вещо лице и дължими такси за изготвяне на проекти за делба на процесните недвижими имоти.   

ОСЪЖДА  Я.Е.Т. ЕГН **********,*** да заплати на основание чл.78, ал.1 ГПК вр. чл.355 ГПК на Я.Т.Р. ЕГН **********,*** сумата от 264.60 /двеста шестдесет и четири лева и шестдесет ст./ лева, представляваща заплатени от Я.Т.Р. такси и разноски по водене на настоящото дело, в това число за възнаграждение за вещо лице и дължими такси за изготвяне на проекти за делба на процесните недвижими имоти.   

ОСЪЖДА  Л.Т.Т. ЕГН**********,*** и Б.Т.Т. ЕГН **********,*** да заплатят на основание чл.78, ал.1 ГПК вр. чл.355 ГПК на Я.Т.Р. ЕГН **********,***, чрез своята майка и законен представител К.И.К. ЕГН **********,*** сумата от 264.60 /двеста шестдесет и четири лева и шестдесет ст./ лева, представляваща заплатени от Я.Т.Р. такси и разноски по водене на настоящото дело, в това число за възнаграждение за вещо лице и дължими такси за изготвяне на проекти за делба на процесните недвижими имоти.   

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Добрич в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: