Р Е Ш Е Н И Е

№94

гр.Каварна 17.11.2016г.

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и  шестнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора Стефан Пенчев, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 308 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.542 и сл. ГПК, във връзка с чл.38, ал.4 ЗГР.

**********************************************************  

**********************************************************

Мотивиран от горните съображения, Съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА  за установено по отношение на Община Каварна, че лицето М. М. А., родена през 1901 г. в с.***, общ.Каварна е починала на 06.01.1933 г. в с.***, общ.Каварна.

ПРЕПИС от решението след влизането му в сила, да се изпрати на Община Каварна за съставяне на акт за смърт и вписването му в регистрите за гражданско състояние.

Решението е постановено при участие на Контролираща страна – Районна прокуратура Каварна.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в двуседмичен срок, от връчването му на страните.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….