ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  14.12.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на  четиринадесети декември през  две хиляди и  седемнадесета година  в състав:

 

Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                              Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: Е.Ш.и прокурора:                                                         сложи за разглеждане

Гр.д. № 308 по описа за 2017 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 11.30  часа се явиха: 

 

ИЩЕЦЪТ И.П.С. редовно призован се явява лично и с адв. ***от ***, редовно упълномощен и приет по делото.

 ОТВЕТНИЦАТА С.Т.Д. редовно призована се явява лично и се представлява от адв. И.Ц. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА Дирекция „Социално подпомагане” гр. Каварна редовно  призована не се представлява.  Депозиран е социален доклад. Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Балчик редовно призована не се представлява. Не е изготвен социален доклад.

СЪДЪТ изслушва страните  относно хода на съдебното заседание.

АДВ.   В. –  Няма пречки. Моля да се даде ход на делото.

АДВ.   Ц. –  Няма пречки. Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че липсват процесуални пречки, страните са редовно призовани, явяват се лично, надлежно се представляват от упълномощени представители, не правят възражения по хода на делото и на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На основание чл. 234, ал. 1 от ГПК СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, намирайки, че не противоречи на закона и на добрите нрави, по силата на която:

1.                 Упражняването на родителските права по отношение на В.И.П., ЕГН: **********  се предоставят на нейния баща И.П.С., ЕГН: **********,  настоящ адрес ***.

2.                 Майката С.Т.Д., ЕГН: ********** ще има следният режим за лични отношения с детето:

-                    два пъти в месеца (всяка първа и трета събота от месеца) от 10.00 до 17.00 часа, без присъствието на бащата, като майката има задължение да взема и връща детето от дома на бащата. Посещенията на детето ще са без преспиване до навършване на 3 години на детето, а след това с преспиване всяка първа и трета събота на месеца от 10.00 ч. в събота до 15.00 ч. в неделя;

-                    20 дни през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск след навършване на 3 години на детето при ред и условия, предварително съгласувани между родителите (като детето през този период да може да се вижда с баща си, за да няма негативно отражение от липсата му);

-                    денят, следващ рождения ден на детето – 03.07. от 10.00 ч. до 17.00 ч.;

-                    за Великденски и Коледни празници първите три дни е при бащата, а останалите дни от 10.00 ч. до 15.00 ч. при майката без преспиване до навършване на 3 години, а след това с преспиване до 10.00 ч. на следващия ден.

3.                 Майката  С.Т.Д., ЕГН: **********  се задължава да заплаща месечна издръжка на детето В.И.П., ЕГН: ********** чрез неговия баща и законен представител И.П.С., ЕГН: ********** в размер на 115.00 (сто и петнадесет) лв., считано от 01.05.2017 г., с падеж 10-то число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на причини, обуславящи нейното изменяване, прекратяване или при навършване на пълнолетие на детето В.И.П., ЕГН: ********** чрез пощенски превод на бащата И.П.С., ЕГН: **********.

ОСЪЖДА С.Т.Д., ЕГН: **********,***, настоящ адрес *** да заплати Държавна такса върху размера на присъдената издръжка в полза на Държавата по сметка на Каварненски районен съд в размер на  82.80 (осемдесет и два лева и осемдесет стотинки) лв., представляваща 2% върху споразумението за издръжката.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д. № 308/2017 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване, а в частта за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ДОС, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 12.00 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен  на 14.12.2017 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                      

СЕКРЕТАР: