Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 16.08.2016г.

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на единадесети август  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.д. №310 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 от СК.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Мотивиран от изложеното, съдът

                         

Р Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК, сключения на 09.05.1976год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община ***, граждански брак между И.Б.М., ЕГН ********** и Е.Г.М., ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак №73/09.05.1976г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА,чесъпрузите са съгласни брака им да бъде прекратен с развод на осн. чл.50 от СК, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за прекратяването.

ОБЯВЯВА,че след  прекратяване на брака с развод, страните няма да си дължат издръжка.

ОБЯВЯВА, че придобитото  по време на брака недвижимо имущество, имащо статут на семейна имуществено общност се поставя в дял и става изключителна собственост на Е.Г.М., а именно: ½ ид.ч. от следния недвижим имот: 1/3 идеална част от недвижим имот находящ се в гр.***, ул.“***“ №**, обл.Добрич, представляващ дворно място, с площ от 995.00 кв.м. по нотариален акт, а по скица – 1085 кв.м., от които 550 /петстотин и петдесет/ кв.м. са включени в УПИ *** /***/, целият с площ от 640 /шестстотин и четиридесет/ кв.м., в кв.** /***/, а 445 /четиристотин четиридесет и пет/ кв.м. съставляват УПИ *** /***/, в кв.** /***/, по регулационния план на града, при граници и съседи на дворното място: ул.“***“ , УПИ ***, УПИ ***, ул. ***, УПИ ***, УПИ *** и УПИ ***, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 40.00 /четиридесет/ кв.м. и МАГАЗИЯ, със застроена площ от 100.00 /сто/ кв.м. построени в УПИ ***.

Стойността на възложения дял е 2676,07 лева.

ОБЯВЯВА, че за уравнение на дяловете Е.Г.М.   е заплатила на И.Б.М. сумата от 1338,04 лева (хиляда триста тридесет и осем лева и нула четири стотинки), представляваща парично уравнение на полагащия му се дял при прекратяване на съпружеската имуществена общност.

ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават друго движимо и недвижимо имущество, което да е със статут на съпружеска общност.

ОБЯВЯВА,  че поетите по време на брака от съпрузите задължения, след прекратяване на брака с развод, остават в тежест на съпруга, който ги е поел.

ОБЯВЯВА, че съпрузите уреждат всички имуществени и неимуществени отношения и декларират, че в бъдеще няма да имат каквито й да е било претенции един към друг.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Е.Г.М. да запази фамилното си име – М..

ОБЯВЯВА, че разноските по делото остават за всеки един от молителите, така както са сторени.

ОСЪЖДА Е.Г.М., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна, държавна такса в размер на 53.52 лв.х /петдесет и три лева и петдесет и две стотинки/, относно споразумението за имуществените отношения, дължими на основание чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА И.Б.М., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна, държавна такса в размер на 15,00 лв. /петнадесет лева/ по допускане на развода и 26.76 лв. /двадесет и шест лева и седемдесет и шест стотинки/, относно споразумението за имуществените отношения, дължими на основание чл.6, т.3 и чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………