Р Е Ш Е Н И Е

№125

гр.Каварна, 09.11.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на десети октомври през двехиляди и седемнадесета година в състав

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 312 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по предявен от „Енерго-Про  Продажби” АД с ЕИК 103533691, град Варна, бул.”Вл. Варненчик” 258, Варна Тауърс Г, чрез пълномощника юрк.Я.Н. *** с ЕИК 000852697, с адрес гр.Каварна, ул.Добротица № 26, иск с правно основание чл.422 ГПК, вр. с чл.86, ал.1, изр.1, вр. с чл.84 ЗЗД, за установяване вземанията на ищеца, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК с № 86 от 10.03.2017 г.

В исковата молба ищецът излага, че ответникът Община Каварна е клиент на „Енерго-Про Продажби“ АД, с клиентски № ****, във връзка с продажба на ел.енергия за обекти на потребление заведени с абонатен № **** – Център за обществена подкрепа ул.Стефан Караджа 35; аб.№ ****– Рибарско селище и аб.№ **** – Полицейски участък. Облигационните отношения между страните били регламентирани от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на Е.ОН България Продажби АД и Общи условия за продажба на електрическа енергия на „Енерго-Про Продажби” АД, приети на основание чл.98а от ЗЕ и одобрени от ДКЕВР. Твърди се още, че поради заплащане на задълженията си за използвана ел.енергия след падежа на фактурите ответникът е изпаднал в забава и дължи заплащане на обезщетение в общ размер на 32.92 лв., за периодите на просрочие /от датата на падежа до датата на плащане/, за което ищецът е издал лихвени листи. 

Поради незаплащане на посоченото задължение ищецът е подал заявление пред РС Каварна, по което е образувано Ч.гр.д. № 142/2017г. и издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК с № 86 от 10.03.2017г.,  с която е разпоредено ответникът да заплати на ищеца – кредитор сумата 32.92 лева, представляваща лихви просрочие издадени в периода от 06.10.2014г. до 09.01.2017г., за платени фактури за ел.енергия издадени за периода от 04.09.2014г. до 08.12.2016г., за обекти с абонатен № **** – Център за обществена подкрепа ул.Стефан Караджа 35; аб.№ ****– Рибарско селище и аб.№ **** – Полицейски участък, както и сумата 75.00 лв., представляваща направените по делото разноски.

В срока по чл.414, ал.2 от ГПК, ответникът /длъжник в заповедното производство/ е подал възражение, като е оспорил дължимостта на вземането, което е обусловило предявяването на настоящия иск. С изложените мотиви ищецът моли съда да признае за установено в отношенията между страните, че ответникът му дължи сумите предмет на заповед № 86 от 10.03.2017 г.  

В срока по чл.131 от ГПК за отговор на исковата молба, ответникът не е подал такъв.

В съдебно заседание процесуалният представител на ищеца юрк.Н. прави искане за постановяване на неприсъствено решение, с оглед наличието на предвидените в закона предпоставки.

В съдебно заседание ответникът, редовно призован не се представлява от законен или процесуален представител, както и не прави искане делото да се разгледа в негово отсъствие.

След като прецени, че са налице формалните предпоставки по чл.238, ал.1 и чл.239, ал.1, т.1 от ГПК - ответникът е получил преписа от исковата молба и приложенията към нея (връчени му на 23.05.2017 г.), не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява представител в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, указани са му последиците от неспазването на срока за подаване на отговор на исковата молба и от неявяването му в първото заседание по делото, както и че е налице предпоставката по чл.239, ал.1, т.2 от ГПК - предявения иск е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение, като уважи предявения иск. Съгласно нормата на чл.239, ал.2, изр.1 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество.

С оглед изхода на спора при настоящото му разглеждане, разноски следва да се присъдят в полза на ищеца на основание чл.78, ал.1 ГПК. Направено е съответно искане, представен е списък по чл.80 ГПК и доказателства за сторени такива в размер на 75.00 лева - платена държавна такса за завеждане на иска и юрисконсултско възнаграждение, които следва да се поставят в тежест на ответника.

Съгласно т.12 на ТР № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, съдът в исковото производство се произнася с осъдителен диспозитив по разноските в заповедното производство, включително и когато не изменя размера им, съобразно издадената заповед за изпълнение. Следователно, на основание чл.78, ал.1 ГПК, в полза на ищеца ще се присъдят разноските в заповедното производство в размер на 75.00 лева - платена държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.

 Водим от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.422, ал.1 от ГПК, че ОБЩИНА КАВАРНА с ЕИК 000852697, с адрес гр.Каварна, ул.Добротица № 26, представлявана от Кмета Н.С., дължи по издадената от Районен съд гр.Каварна заповед № 86/10.03.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, по Ч.Гр. дело №142/2017 г. в полза на „ЕНЕРГО-ПРО  ПРОДАЖБИ” АД с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление град Варна, бул.”Вл. Варненчик” 258, Варна Тауърс Г, сумата 32.92 лв. /тридесет и два лева, деветдесет и две стотинки/, представляваща лихви просрочие за периода от 06.10.2014г. до 09.01.2017г., за платени фактури за ел.енергия издадени за периода от 04.09.2014г. до 08.12.2016г., за обекти: с абонатен № **** – Център за обществена подкрепа ул.Стефан Караджа 35; аб.№ ****– Рибарско селище и аб.№ **** – Полицейски участък.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КАВАРНА с ЕИК 000852697, да заплати на „ЕНЕРГО-ПРО  ПРОДАЖБИ” АД с ЕИК 103533691, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, сумата от 75.00 лв. /седемдесет и пет лева/, представляваща направени по делото разноски.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КАВАРНА с ЕИК 000852697, да заплати на „ЕНЕРГО-ПРО  ПРОДАЖБИ” АД с ЕИК 103533691, на основание чл.81, във връзка с чл.78, ал.1 от ГПК, сумата от 75.00 лв. /седемдесет и пет лева/, представляваща направени по делото разноски в производството по издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК от 10.03.3017 г. по Ч.Гр.д. № 142/2017 г. по описа на РС Каварна.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕПИС от постановеното неприсъствено решение да се връчи на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….