Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Каварна, 12.04.2018г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в публично заседание на петнадесети март, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

При секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №313 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.422 във връзка с чл.415 от ГПК във връзка с чл.107 от Закона за енергетиката във връзка с чл.79 и сл. от Закона за задълженията и договорите и чл.86 от Закона за задълженията и договорите.      

Образувано е по искова молба на “ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ”АД с ЕИК ***, седалище и адрес на управление гр. Варна, район “В.В.”, „В.Т.-Г”, бул.”В.В.” №***, представлявано от Я.Д. и П.С., срещу Община Каварна, ЕИК ***, с адрес: гр.Каварна, ул.“Д.“, №**, представлявано от Кмета Н.С., по чл.422 във връзка с чл.415 от ГПК, във връзка с чл.86 от Закона за задълженията и договорите, за признаването за установено по отношение на ищцовото дружество, че ответникът дължи заплащане на сумата от 1 938.35 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на фактури за ел.енергия, за обекти на потребление заведени с абонаментни номера, изрично изброени в исковата молба. Претендира разноски в производството.

В исковата си молба ищецът твърди, че Община Каварна е клиент на „Енерго-Про Продажби „АД с кл..№1270000126, и във връзка с продажба на ел.енергия за обекти на потребление, подробно посочени в исковата молба. Тези облигационни отношения били регламентирани в Общи условия, като съгласно тях ответника се задължавал да заплаща стойността на използваната в имота ел.енергия в сроковете и по начина, определени в тези Общи условия. Сроковете били също регламентирани в ОУ. Освен това в ОУДПЕЕ било посочено, че който не изпълни задълженията си за плащане в срок, дължи обезщетение за забава.

Ответника бил заплащал сумите със забава в периода 07.02.2014г. – 12.01.2017г., което било посочено в лихвени листи.

На 22.03.2017г. ищеца подал заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу Община Каварна за дължимата сума от 1938.35 лева,  било депозирано възражение срещу заповедта, което наложило образуване на настоящото производство.

Моли съда да признае за установено, че ответника дължи сумата от 1938.35 лева, представляващ обезщетение за забавено плащане на фактури за ел.енергия, за обекти на потребление заведени с абонаментни номера, посочени в исковата молба. Претендира разноски.

В срока по чл.131, ал.1 ГПК ответникът не депозира писмен отговор, не представя доказателства и не прави доказателствени искания.

В първо с.з. производството по делото е спряно по взаимно съгласие на страните с намерение, ответника да погаси цялостното си задължение към ищеца.

На 24.01.2018г. е постъпила молба от ищеца „Енерго – Про Продажби“ АД, с която моли производството по делото да бъде възобновено, тъй като ответника е заплатил дължимата по заповедта сума в размер на 1 938.35 лева, но не е заплатил разноските в исковото производство в размер на 150.00 лева, от които 50.00 лева за образуване на производството и 100.00 лева юрисконсултско възнаграждение.

В с.з. проведено на 15.03.2018г. ответника не се явява и не взема становище по молбата.

С оглед на горното съдът счита, че ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноски в настоящото производство в общ размер на 150.00 лева.

Водим от гореизложеното Каварненският районен съд

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА Община Каварна, ЕИК ***, с адрес: гр.Каварна, ул.“Д.“, №**, представлявано от Кмета Н.С. да заплати на “ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ”АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район “В.В.”, „В.Т.-Г”, бул.”В.В.” №***, представлявано от Я.Д. и П.С., сумата от 150.00 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….